علل تأثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

گروه کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، کشف عواملی است که در رابطه قصد- عمل در خلق ارزش تأثیرگذارند. در این مقاله از سازه "میل به ارزیابی کارآفرینانه"، به‌عنوان رابط میانجی بین قصد و عمل در خلق ارزش استفاده شده است. نقش عمل به‌عنوان پیامد این سازه و قصد و عوامل محرک آن به‌عنوان علل، مفهوم‌پردازی شده است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی-کمّی است که به‌صورت طولی انجام شده است. جامعه تحقیق، کارآفرینان پارک‌های علم‌وفناوری کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. مقطع زمانی جمع‌‌آوری داده‌ها، سال‌های 1395 تا 1396 است. نمونه تحقیق شامل 213 نفر است که با روش نمونه‌گیری مرحله‌ای و منظم به‌دست آمده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه استاندارد با پرسش‌های بسته‌پاسخ است. روابط بین پیامد و علل نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد: نگرش کارآفرینان به خلق ارزش و خودباوری، بر عمل تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما هنجار‌های اجتماعی که از پیش‌نیازهای مهم قصد است، تأثیری بر اقدام به خلق ارزش ندارند. در مجموع، تأثیر خودباوری کارآفرینانه بر ادراکات مربوط به رفتارهای برنامه‌ریزی شده بیشتر است (قصد و عمل) تا بر میل به ارزیابی کارآفرینانه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Causes in Transferring Intention to Action in Entrepreneurial Value Creation

نویسنده [English]

  • Amir Emami
Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to discover factors that affect the transformation of entrepreneurial intention to action in value creation. In this article, the construct of the entrepreneurial propensity for market analysis (EPMA)(Emami and Klein, 2020) is used as the mediator between value creation intention and action. The role of action, as the consequence of this construct and its driving factors, as its causes, have been conceptualized in this article. The relationships between the consequences and the causes have been investigated using structural equation modeling (SEM). This study uses a longitudinal survey method and the samples of entrepreneurs in this research are individuals from science and technology parks in Iran. Results indicate that the entrepreneur’s attitude towards value creation and self-efficacy has a significant effect on the action; however, social norms, as the prerequisite of intention, do not affect action. As a result, the impact of entrepreneurial self-efficacy on the perceptions of planned behaviors (intention and action) is greater than EPMA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial value creation intention
  • Entrepreneurial action
  • entrepreneurial propensity for market analysis
  • Self-Efficacy
  • social norms
آراستی، زهرا؛ ناهید، ژوان و قلی‌پور، آرین(1393)، »مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه‌های کاری زنان و مردان«، توسعه کارآفرینی، 7(1):17-35.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes 50(2), 1–63.
Ajzen, I. (2006). Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations, Revised version of 2002. http://www.unibielefeld.de/ikg/zick/ajzen%20construction%20a%20tpb%20questionnaire.pdf. Last access, 15 September 2015.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The Influence of Attitudes on Behavior. In: Albarracin D, Johnson B, Zanna M (eds.) The Handbook of Attitudes (pp.173–221). Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
Autio, E., Frederiksen, L., & Dahlander, L. (2013). Information Exposure, Opportunity Evaluation and Entrepreneurial Action: An Empirical Investigation of an Online User Community, Academy of Management Journal 56 (5), 1348–1371.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review 84(2), 191-215.
Bagozzi R, Dholakia, U., & Basuron, S. (2003). How Effectful Decisions Get Enacted: The Motivating Role of Decision Processes, Desires and Anticipated Emotions, Journal of Behavioral Decision Making 16(4), 273–295.
Chandler, G. N., & Lyon, D. W. (2001). Issues of Research Design and Construct Measurement in Entrepreneurship Research: The Past Decade, Entrepreneurship Theory and Practice 26(4), 101–113.
Chen, G., Gully, S. M. & Eden, D. (2001). Validation of a New General Self-Efficacy Scale, Organizational Research Methods 4, 62–83.
Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial Opportunities and the Entrepreneurship Nexus: A Re-conceptualization, Journal of Business Venturing 30(5), 674–695.
Dimov, D. (2007). From Opportunity Insight to Opportunity Intention: The Importance of Person-situation Learning Match, Entrepreneurship Theory and Practice 31(4), 561-83.
Dimov, D. (2010). Nascent Entrepreneurs and Venture Emergence: Opportunity Confidence, Human capital, and Early Planning, Journal of Management Studies 47 (6), 1123-1153.
Drnovšek, M., Wincent, J., & Cardon, M.S. (2010). Entrepreneurial Self‐efficacy and Business Start‐up: Developing a Multi‐Dimensional Definition, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 16 (4), 329-348.
Emami, A., & Dimov, D. (2017). Degree of Innovation and the Entrepreneurs’ Intention to Create Value: A Comparative Study of Experienced and Novice Entrepreneurs, Eurasian Business Review 7 (2), 161-182.
Emami, A. & Klein, P.G. (2020). The Entrepreneurial Propensity for Market Analysis and the Intention-Action Gap, International Journal of Entrepreneurial Venturing, In press.
Fayolle, A., & Liñán, L. (2014). The Future of Research on Entrepreneurial Intentions, Journal of Business Research 67 (5), 663–66.
Foss, N.J., & Klein, P.G. (2012). Organizing Entrepreneurial Judgment: A New Approach to the Firm, 1st ed., Cambridge University Press, New York.
Festré, A. (2010). Incentives and Social Norms, Journal of Economic Surveys 24 (3), 511–38.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Pieper, T.M., & C. M. Ringle (2012). The use of partial least squares structural equation modeling in strategic management research: a review of past practices and recommendations for future applications, Long Range Planning, 45(5–6), 320–340.
Hantula, D. (2006). Book review of Orfalea and Marsh 2005, Journal of Organizational Behavior Management 26 (3), 79–85.
Haynie, J.M., Shepherd, D.A. & McMullen, J.S. (2009). An Opportunity for Me? The Role of Resources in Opportunity Evaluation Decisions, Journal of Management Studies 46(3), 337–361.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing, Advances in International Marketing, 20, 277–320.
Hill, M., Mann, M., & Wearing, A.J. (1996). The Effects of Attitude, Subjective Norm and Self-Efficacy on Intention to Benchmark: A Comparison between Managers with Experience and No Experience in Benchmarking, Journal of Organizational Behavior 17(4), 313-327.
Ivanova, S., Treffers, T., & Langerak, F. (2018). Emotional paths leading to opportunity desirability and feasibility beliefs through controllability, International Small Business Journal, 36, 546–573.
Kickul, J., Gundry, L.K., Barbosa, S.D., & Whitcanack, L. (2009). Intuition versus analysis? Testing differential models of cognitive style on entrepreneurial self‐efficacy and the new venture creation process, Entrepreneurship Theory and Practice 33 (2), 439–453.
Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing Models of Entrepreneurial Intentions, Journal of Business Venturing 15(5-6), 411–432.
Liñán, F. (2008). Skill and Value Perceptions: How Do They Affect Entrepreneurial Intentions?, International Entrepreneurship and Management Journal4(3), 257-272.
Liñán, F., & Chen, Y.W. (2009). Development and Cross-cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions, Entrepreneurship Theory and Practice 33(3), 593-617.
Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A Systematic Literature review on Entrepreneurial Intentions: Citation, Thematic Analyses, and Research Agenda, International Entrepreneurship and Management Journal 11(4), 907–933.
Liñán, F & Jaén, I. (2018). A proposed model for the culture’s mode of influence on the entrepreneurial process. In M. Brännback & A.L. Carsrud (Eds.), A research Agenda for Entrepreneurial Cognition, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, USA.
Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research 6 (6), 295-310.
McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ: Van Nostrand.
McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial Self-Efficacy: Refining the Measure, Entrepreneurship Theory and Practice 33(4), 965-988.
McMullen, J.S., & D. Dimov (2013). Time and the Entrepreneurial Journey: The Problems and Promise of Studying Entrepreneurship as a Process, Journal of Management Studies 50(8), 1481–1512.
Miao, C., Qian, S. & Ma, D. (2017). The Relationship between Entrepreneurial Self-efficacy and Firm Performance: A Meta-analysis of Main and Moderator effects, Journal of Small Business Management 55, 87–107.
Miralles, F., Giones, F. & Gozun, B. (2017). Does Direct Experience Matter? Examining the Consequences of Current Entrepreneurial Behavior on Entrepreneurial Intention, International Entrepreneurship and Management Journal 13(3), 881–903.
Shane, S & Venkatraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
Shapero, A & Sokol, L. (1982). Social Dimensions of Entrepreneurship. In: Kent C, Sexton D, Vesper K (eds.) The Encyclopedia of Entrepreneurship. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pp. 72–90.
Shinnar, R.S, Hsu, D.K., Powell, B.C., & H. Zhou. (2017). Entrepreneurial intentions and start-ups: Are women or men more likely to enact their intentions? International Small Business Journal 36 (1), 60-80.
Stam W, & T. Elfring (2008). Entrepreneurial Orientation and New Venture Performance: The Moderating Role of Intra- and Extra-Industry Social Capital, Academy of Management Journal 51(1), 97–111.
Van Auken, H., Stephens, P. Fry, F.L. et al. (2006). Role Model Influences on Entrepreneurial Intentions: A Comparison between USA and Mexico, International Entrepreneurship and Management Journal 2(3), 325-336.
Van Gelderen, M., Kautonen, T., & Fink M. (2015). From Entrepreneurial Intention to Actions: Self-control and Action-related Doubt, Fear and Aversion, Journal of Business Venturing 30(5), 655-673.
Wiklund, J., Patzelt, H., & Dimov, D. (2016). Entrepreneurship and psychological disorders: how ADHD can be productively harnessed, Journal of Business Venturing 6, 14–20.
Wood, M.S., & McKelvie, A. (2015). Opportunity Evaluation as Future Focused Cognition: Identifying Conceptual Themes and Empirical Trends, International Journal of Management Review 17(2), 256-277.
Yi, M.Y., & Davis, F.D. (2003). Developing and Validating an Observational Learning Model of Computer Software Training and Skill Acquisition, Information Systems Research 14(2), 146–169.