طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کشورهای در حال ‌توسعه تعاونی­ها توانسته­اند در قالب­های کوچک‌مقیاس، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیروی انسانی را به‌کار گرفته و سهم­شان را در تولید ناخالص ملی و حتی همبستگی و وحدت اجتماعی افزایش دهند. برهمین اساس، این پژوهش با هدف طراحی الگوی زیست­بوم کارآفرینی در کسب‌وکارهای روستاییِ تعاون­محور انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. برای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد تحلیل سلسله­مراتبی فازی استفاده شد. نخست به‌منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های زیست­بوم کارآفرینی در کسب‌وکارهای روستاییِ تعاون­محور، به مطالعه عمیق منابع نظری پرداخته شد. جامعه تحقیق 25نفر از متخصصان کلیدی در زمینه کارآفرینی روستایی بودند که برای ارجحیت­بندی و سنجش اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها از آن‌ها استفاده شد. یافته­های تحلیل سلسله­مراتبی فازی این نتایج را نشان داد: بُعد سیاسی (حمایت صریح از کارآفرینی تعاون­محور در اسناد بالادستی کشور)، فرهنگی-اجتماعی (کاهش ریسک مالی در سرمایه­گذاران محلی)، تأمین مالی (تأمین مالی ارزان‌قیمت کسب­وکارهای روستاییِ تعاون­محور)، بُعد حمایتی (بهبود همه­جانبۀ زیرساخت­ها (ارتباطی، مالی و....)) و بازار (ایجاد شبکه‌های ارتباطی در بین کارآفرینان ایرانی و بین­المللی)، از اهمیت بیشتری در یک اکوسیستم کارآفرینی در کسب‌وکارهای روستاییِ تعاون­محور برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Configurating Dimensions of cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem within small rural enterprises

نویسندگان [English]

  • GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA 1
  • vahid aliabadi 2
  • Pouria Ataei 3
1 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran
2 faculty of agriculture .boali sina university.hamadan, iran
3 Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Today, the economies of developed countries are based on the small and medium enterprises. An important condition for sustained success in the current economy is the expansion of small enterprises. They play an important role in consolidating incomes, economic growth and community employment. In this regard, the present study was conducted to design the model of the cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem in rural home-based entreprises. The present study is an applied and descriptive-survey research. In this study, fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) was used. In-depth study of theoretical sources was conducted to identify the dimensions of entrepreneurial ecosystem in cooperative rural businesses. The research population was 25 experts in the field of rural entrepreneurship who participated for prioritizing and measuring relative importance of themes and sub-themes. 30 sub-themes were extracted, which were placed in six main themes. The Holsty formula was used to confirm the reliability, which was 0.088. The findings showed that the political dimension (explicit support of cooperative-oriented entrepreneurship in the country), socio-cultural (building self-confidence in local investors), financing (financial support and facility support from cooperative-oriented entreprises) and the market (creating entrepreneurship networks and international cooperation) were of greater importance in a cooperative-oriented entreprises ecosystem in home-based entreprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FAHP
  • Entrepreneurship ecosystem
  • cooperative-oriented enterprises
  • home-based enterprises
اعظمی، موسی؛ عطایی، پوریا؛ علی­آبادی، وحید و موسیوند، مریم (1395). ارزیابی تأثیر مؤلفه­های توانمندسازی روان‌شناختی بر مشارکت اجتماعی زنان در سازمان­های اجتماع- محور: کاربرد معادلات ساختاری. زن و جامعه، 7(1): 143-162.
انتظاری، یعقوب (1397). زیست­بوم کارآفرینی نوآورانه: الگوی عمومی و پیام­هایی برای ایران. توسعه کارآفرینی، 11(1): 40-21.
ایزدی، نسیم؛ عطایی، پوریا و یعقوبی فرانی، احمد (1397). تبیین جامعه­شناختی مشکلات تعاونی‌های زنان با تمرکز بر توانمندی­های موردنیاز مدیران. زن و فرهنگ، 10(37): 39-25.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیه (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران براساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی، 10(1): 120-101.
عطایی، پوریا و زمانی میاندشتی، ناصر (1390). نقش تعاونی­های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 3-42(3): 444-433.
عطایی، پوریا و ایزدی، نسیم (1394). سازه­های تأثیرگذار بر زیان­دهی تعاونی­های روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1): 196-181.
عطایی، پوریا؛ ایزدی، نسیم و یعقوبی فرانی، احمد (1395). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق استان همدان. تعاون و کشاورزی، 5(18): 28-1.
علی­آبادی، وحید؛ عطایی، پوریا و موحدی، رضا (1395). بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی. پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 5(2): 110-95.
قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی‌بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1395). واکاوی محتوای سیاست­ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 9(1): 58-39.
گندم­زاده، راضیه و ثمری، داوود (1388). عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونی­های تولید شهرستان طبس. تعاون و کشاورزی، 20(212): 104-91.
مرادی حوریه و جوان، فرهاد (1397). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی کارآفرینانه در روستاهای شهرستان کرمانشاه، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 7(23): 39-19
مرکز آمار ایران (1395). نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395. معاونت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران.
موسیوند، مریم؛ صفایی شکیب، علی؛ عطایی، پوریا و عبدالملکی، بابک (1395).تحلیل تأثیر مؤلفه­های سرمایه روان‌شناختی بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 6(23): 64-55.
میگون پوری، محمدرضا؛ عربیون، ابولقاسم؛ پوربصیر، محمدمهدی و مبینی دهکردی، علی (1397). مدل­سازی و پیکره­بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 11(3): 560-541.
فیض‌آبادی، یاسر و زاهدی، شبنم (1397). تحلیل نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی توسعه در نواحی روستایی ایران، فصل‌نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 7(2): 23-37.
Aliabadi, V., Ataei, P., Gholamrezai, S., & Aazami, A. (2019). Components of sustainability of entrepreneurial ecosystems in knowledge-intensive enterprises: The application of fuzzy analytic hierarchy process. Small Enterprise Research, 26(3), 288-306.
Amir, A. F., Ghapar, A. A., Jamal, S. A. & Ahmad, K. N. (2015). Sustainable tourism development: a study on community resilience for rural tourism in Malaysia. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 168: 116-122.
Amolo, J., & Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of anecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2): 494-505.
Asa, A., & Prasad, N. (2015). Analysis on the Factors that Determine Sustainable Growth of Small Firms in Namibia. Journal on Innovation and Sustainability, 6(2), 72-79.
Batjargal, B., & Liu, M. (2004). Entrepreneurs’ access to private equity in China: The role of social capital. Organization Science, 15(2): 159– 172.
Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D., & Abada, O. (2015). Establishing theFactors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeri. American International Journal of Social Science, 4(2): 101-115.
Boheim, R., Stiglbaure, A., & Winter-Ebmer R. (2009). On the Persistence of JobCreation in Old and New Firms. Economics Letters, 105: 17-19.
Buckle, P., Mars, G., & Smale, R. S. (2000). New approaches to assessing vulnerability and resilience. Australlian journal of emergency management, 15: 8-14.
Butler, J., Garg, R., & Stephens, B. (2015). Social Networks, Funding, and Regional Advantages in Technology Entrepreneurship. Information Systems Research (Forthcoming). Available at: https://ssrn.com/abstract=2668918 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2668918
Cacioppo, J. T., Reis, H. T., & Zautra, A. J. (2011). Social resilience, the value of social fitness with an application to the military. American Psychological Association, 66: 43-51.
Chou, S. Y., Chang, Y. H., & Shen, C.Y. (2008). A fuzzy simple additive weighting system under group decision-making for facility location selection with objective/subjective attributes. European Journal of Operational Research, 189: 132-145.
Christina, B., Neelufer, A., & AlAmri, S. (2014). Challenges and barriers encountered by the SMEs owners in Muscat. Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 12(3): 1-13.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1-14.
Cox E., Broadbridge, A., & Raikes, L. (2014). Building economic resilience? An analysis of local enterprise partnerships’ plans. Institute for public policy research, IPPR North.
Cressy, R. (2006). Why do most firms die Young?” Small Business Economics, 26(2): 103-16.
Cutter, S. L., Burton, C. G., & Emrich, C. T. (2010). Disaster resilience indicator for benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 7: 1-21.
Dahshan, M., Tolba, A., & Badreldin, T. (2010). Enabling entrepreneurship inEgypt: toward a sustainable dynamic model Cairo: Entrepreneurs Business Forum-Egypt.
Etzkowitz, H. (2006). The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm. Conference on Launching a Program to Transform University -Industry-Government Relations in Ethiopia; May, 29-31, UnitedNations Conference Center; Addis Ababa Ethiopia.
Foster, H. D. (1997). The Ozymandias principles: thirty-one strategies for surviving change. Southdowne Press, Victoria, B.C.
Fuerlinger, G., Fandl, U., & Funke, T., (2015). The role of the state in the entrepreneurship ecosystem: insights from Germany. Triple Helix, 2(1): 1-26
Gilbert, S. (2010). Disaster resilience: a guide to the literature. NIST special publication, Office of applied economics, engineering laboratory, national institute of standards and technology, Gaithersburg, MD.
Hallegatte, S. (2014). Economic resilience: definition and measurement. Policy Research Working Paper, 1: 1-46.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigmfor economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin, Ireland. Available at http://entrepreneurial-revolution.com/ 1-32.
Ismail, M. D., Ahmad Domil, A. K., & Isa, A. M. (2014). Managerial competence, relationship quality and competitive advantage among SME exporters. Procardia of Social and Behavioral Sciences, 115: 138-146.
Jaonsson, J., Nilsson, J., Modig, F., & Hed val, G. (2017). Commitment to sustainability in small and medium-sized enterprises: The influence of strategic orientations and management values. Business Strategy and the Environment, 26: 69-83.
Jawahar, D., & Nigama, K. (2011). The Influence of Social Capital on Entrepreneurial Opportunity Recognition Behavior. International Journal of Economics and Management, 5(1): 351– 368.
Kauffman Foundation Research Series. (2010). Firm Formation and Economic Growth, Tim Kane, Ewing Marion Kauffman Foundation, the Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction.
Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). What is social resilience? Lessons learned and ways forward. Erdkunde, 67: 5-19.
Kong, F., & Liu, H. (2005). Applying fuzzy analytic hierarchy process to evaluate success factors of E-commerance. International Journal of Information and Systems Sciences, 1: 406- 412.
Kwon, S., & Arenius, P. (2010). Nations of Entrepreneurs: A social capital perspective. Journal of Business Venturing, 25: 315- 330.
Lu, J., Zhang, G., Ruan, D., & Wu, F. (2007). Multi objective groupdecision making: Method, Software and application with fuzzy softtechnology. London: Imperical College Press.
Mayunga, J. S. (2007). Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capitalbased approach. Department of landscape architecture and urban planning, hazard reduction & recoverycenter, Texas A&M University, USA.
Neck, H.M., Meyer, G.D., Cohen, B., & Corbett, A.C. (2004). An entrepreneurial system view of new venture creation. Journal of Small Business Management, 42(2): 190-208.
Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41: 150-161.
OECD. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening theRange of Instruments, OECD Publishing
Oparaocha, G. O. (2015). SMEs and international entrepreneurship: An institutional network perspective. International Business Review, 24(5): 861-873.
Overholm, H., (2015). Collectively created opportunities in emerging ecosystems: The case of solar service ventures. Technovation, 39: 14–25.
Pisano, U. (2012). Resiliense and sustainable development: theory of tesilience, systems thinking and adaptive governance. European sustainable development network (ENSD).
Regasa, D. G. (2015). External Factors Affecting Firm Growth: Evidence from SmallScale Manufacturing Firms in Tigray Regional State of Ethiopia. International Journal of Management and Business Research, 5(4): 279-286.
Roberts, R. Y., & Eesley, E. (2009). Entrepreneurial impact: the role of MIT. MIT Press.
Salimzadeh, P., Courvisanos, J., & Ravi Nayak, R. (2013). Sustainability in Small andMedium Sized Enterprises in Regional Australia: A Framework of Analysis, 26thAnnual SEAANZ Conference Proceedings Small Enterprise Association of Australia and New Zealand.
Santarelli, E. & Tran, H. (2012). The Interplay of Human and Social Capital in Shaping Entrepreneurial Performance, University of Bologna, Department of Economics, Quaderni - Working Paper DSE N° 803.
Shepherd, D., & Patzelt, H. (2010). The New Field of Sustainable Entrepreneurship: Studying Entrepreneurial Action Linking “What is to besustained” with “What is to be developed”. Entrepreneurship Theory and Practice, 35: 137-163.
Spence, M., Gherib, J. B. B., & Biwolé, V.O. (2011). Sustainable Entrepreneurship: Is Entrepreneurial Will Enough? A North-South Comparison. Journal of Business Ethics, 99(3): 335-367
Stam, E., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial Ecosystems. . In R. Blackburn, D. De Clercq,J. Heinonen, & Z. Wang (Eds.), Handbook for Entrepreneurship and Small Business.London, UK: Sage.
Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: case study on theinfluence of environmental factors on entrepreneurial success, European Journalof Business and Management, 4(16): 95-101.
Tobin, G. A. (1999). Sustainability and community resilience: the holy grail of hazards planning? Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards, 1: 13-25.
Wardekker, J. A., Jong, A., Knoop, J. M., & Sluijs, J. P. (2010). Operationalising a resilience approach to adapting an urban delta to uncertaing climate changes. Technological Forecating & Social Change, 77: 987-998.
Yaghoubi Farani, A., Karimi, S., Izadi, N., & Ataei, P. (2019). Effect of Virtual Social Networks on Entrepreneurial Behavior of Agricultural Students. Applied Economics, 51(21): 2326-2335.