طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،دانشگاه کردستان،کردستان،ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار،گروه مدیریت،دانشگاه ایلام،ایلام،ایران

چکیده

کشف و به‌کارگیری فرصت‌های کارآفرینی از اصول مهم زنجیره تأمین کارآفرینانه است. اما فرصت‌های کارآفرینی دارای یک فریم خاص‌اند که باز بودن آن محدودیت زمانی دارد. در این معنا اگر این زمان به‌سر آید، دیگر فرصت تلقی نمی‌شوند و پنجره بسته خواهد شد. طراحی مدلی برای شناخت علائم و سیگنال‌های بازبودن پنجره‌های فرصت در سرتاسر زنجیره تأمین به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌‌ها، هدف این تحقیق است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، برحسب گردآوری داده‌ها از نوع اسنادی– فراترکیب و از نوع پژوهش‌های غیرآزمایشی (توصیفی) است. در این تحقیق براساس روش فراترکیب، 295 مقاله و کتاب (منابع داخلی و خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برای پالایش و کنترل کیفیت متون، با استفاده از روش مهارت‌های ارزیابی ضروری، 36 مقاله نهایی انتخاب شده و پس از بازنگری، ترکیب مفاهیم مشترک و سنجش پایایی ابعاد و مؤلفه‌های به‌دست آمده با کمک خبرگان و استفاده از شاخص کاپا، نتایج تحقیق با عنوان مدل پنجره فرصت در زنجیره تأمین، براساس تغییرات در 8 مقوله اصلی (تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، تکنولوژی، دانش جدید، نقایص بازار، صنعت و بازار و تغییرات جمعیتی) و 34 تِم ارائه شده است. این الگو می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی مدیران در سرتاسر زنجیره تأمین ایجاد کارآفرینی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model of Entrepreneurial Opportunity Window In the supply chain using meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • hadi meftahi 1
  • farhad vafaee 2
  • farshid namamian 3
  • seydmehdi vaise 4
1 Ph.D Student of Industrial management, Faculty of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Asistant of professor, Faculty of Management, University of Kurdistan, Kurdistan,Iran
3 Asistant of professor of management,,Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Asistant of professor, Faculty of Management, University of Ilam, Ilam,Iran
چکیده [English]

Discovering and employing entrepreneurship opportunities is one of the most important principles of the supply chain entrepreneurship.But, entrepreneurial opportunities have been very transient and have a specific frame as the openness of this frame has a time limit. If this time is up, they will no longer be considered an opportunity and the window will close. Understanding the signs and signals of opening windows of opportunity across the supply chain to exploit opportunities is the subject of this research. In this research, based on the meta-synthesis quantitative method and Studying past texts and documents, about 295 papers and books (internal and external sources) have been reviewed. Then, in order to refine and control the quality of the texts, using the critical evaluation skills, 36 final papers were selected; after reviewing and combining the common concepts and also analyzing The reliability of the dimensions and the obtained components With the help of experts and using the CAPA index, the final model of the opportunity window in the supply chain based on changes in 8 main Category (Economic changes, social and cultural changes, political and legal changes, technology changes, new knowledge, market failures, industry and market changes and demographic changes) and 37 tem has been presented. This model can be considered as the basis for managers planning throughout the supply chain to create entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity Window
  • Supply Chain
  • Entrepreneurship
  • Meta-synthesis
ابو­الحسینی، حسین؛ فروزنده دهکردی، ­لطف­الله؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و داوری، علی(1392). مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره‌‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی، نشریه علمی-‌پژوهشی مدیریت فردا، 12 (37):157-170.
چراتچیان،­ایمان و قربانی، سعید (1393). تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی(با تأکید بر بخش زنان)، توسعه کارآفرینی، 7(4) :793-773.
فتاحی، حمیدرضا و طباخیان، ندا(1395). بررسی ­­نقش­­­­ سیاست­های ­دولت­­ در­ بهره­برداری از فرصت‌های کارآفرینانه، فصل‌نامه سیاست‌های مالی واقتصادی، 4(16): 151-173.
کمیجانى، اکبر؛ سهیلى احمدى، حبیب­­­ و قربانى‌، پوریا(1391). نگاهى به نقش عوامل مؤثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشى کارآفرینان، فصل‌نامه برنامه‌ریزى منطقه‌اى، 17(1):49-72.
محمدی­الیاسی، ­قنبر­؛ ­رکنی، ندا­و­ طیبی، کمیل(1390). نقش شبکه­های‌اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، 3(11): 26-7.
محمدی‌الیاسی، قنبر ­و انصاری، محسن(1393). الگوسازی ساختار ارتباطات تعاملی مؤلفه­های کسب‌وکارهای کارآفرینانه برترِ نوپا با رویکرد الگوسازی ساختاری-تفسیری، مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(3):460-439.
Acs, Z.J. (2008), “Foundations of high impact entrepreneurship”, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 4(6): 535–620.
Andersson,­M­.,­Johansson,B.(2007). Product Innovation, Export Entrepreneurship and Regional Characteristics - an analysis of innovation ideas in regions. Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation.
Angulo-Guerrero, María J., Salvador Pérez-Moreno, and Isabel M. Abad-Guerreroa. 2017. How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries. Journal of Business Research 73: 30–37.
Aparicio,S.,Urbano,D.,and Audretsch,D.(2016)Institutional­ factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting and Social Change,102:45-61.
Bagheri, A.(2017). The impact of entrepreneurial leadership on innovation work behavior and opportunity recognition in high-technology SMEs, Journal of High Technology Management Research, 28(2):1-8
Bench,S ., Day, T. (2010).The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis studies of qualitative research.International Journal of Nursing Studies. 47 (4): 487-499.
Blank, R.(2009).Economic change and the structure of opportunity for less-skilled workers in changing poverty,changing policies,edited by maria cancian and Sheldon danziger,63-91.NewYork;Russel sage foundation.
Brunori, P., Ferreira, F ., Peragine, V. (2013). Inequality of Opportunity, Income Inequality and Economic Mobility Some International Comparisons. Policy Research Working Paper; No. 6304. 
Casarosa, C.(1981). The microfoundations of Keynes’s aggregate supply and expected demand analysis. TheEconomic Journal 91 (361), 188– 194.
Castaño, María-Soledad .,­Méndez, María-Teresa.,Galindo, Miguel-Ángel, (2015)."The effect of social, cultural,and economic factors on entrepreneurship," Journal of Business Research, Elsevier,68(7):1496-1500.
Chatterji,c.,Ramu,s(2018).Gender and its rising role in modern Indianinnovation and entrepreneurship, Journal of IIMB Management,30(3):62–72.
Cohen, B., Winn, M. (2007).Market imperfections, opportunity and entrepreneurship. Journal of Business Venturing .22(1): 29– 49.
Dalken , F. (2014). Are Porter’s Five Competitive Forces still Applicable? A Critical Examination concerning the Relevance for Today’s Business, 3rd IBA Bachelor Thesis Conference.
Fuduric, N. (2008). The Sources of Entrepreneurial Opportunities: Perspectives on Individuals and Institutions. Aalborg: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.
Giachetti, C & Marchi, G.(2017).­"Successive changes in leadership in the worldwide mobile phoneindustry: The role of windows of opportunity and firms’ competitive action," Research Policy,46(2): 352-364
Green, vK.­W., vJr., vMcGaughey, vR., v& Casey, vK. M.v. (2012). Does supply chain management strategy mediate the association between market orientation and organizational performance? Supply Chain Management, 11(5):407-414
Hall, GM. (2003) How to Write a Paper .3rd Ed. LondonBMJ Publishing
Books: p.92-98
Hawken, P., Lovins, A., Lovins, L.H.. (1999). Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution. Little,Brown and Company, New York.
He,Chao.(2012)."Inflation, Entrepreneurship and Growth".Hanqing Advanced Institute of Economics and Finance, Renmin University of China.
Hills, G: Marketing and entrepreneurship research-ideas and opportunities.Quorum books. Greenwood Press Weestport. Connecticut, US. 1994
Hougard,S.(2005).The Business Idea The Early Stages of Entrepreneurship. Springer, Berlin.
Liang,J.,Wang,H.,Lazear,E.(2014)."Demographics and Entrepreneurship," Journal of Political Economy,126:140-196.
Kirzner, 1. M. (1982). Uncertainty, discovery, and human action: A study of the entrepreneurial profile in theMisesian system. In I. M. Kirzner (Ed.) Method, process and Austrian economics.­Lexington, MA:Lexington Books.
Kirzner, I. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago and London: University of Chicago Press, Chicago.
Kohlbacher, F., Herstatt, C. and Levsen, N. (2015), “Golden opportunities for silver innovation: How demographic changes give rise to entrepreneurial opportunities to meet the needs of people”, Technovation, 39(3):73–82.
Krishnan.V, (2013)."Operations Management Opportunities in Technology Commercialization and Entrepreneurship”, Production and Operations Management, Forthcoming, March 2013 (Published online).
Lee, William B., Michael, R. katzorke(2010).” learning effective supply chain transformations”:A guide to sustainable world-class capability and results, Ft. Lauderdale,J. Ross publishing.
Lee,k.,Malerba,F.(2017).Catch-up cycles and changes in industrial leadership:Windows ofopportunity and responses of firms and countries in the evolution ofsectoral systems .research policy. 46(2):338-351.
Marino, M., Parrotta, P., Pozzoli, D., (2012). Does Labor Diversity Promote Entrepreneurship? Economics Letters, 116(1):15-19.
Mason,J.(2018). Entrepreneurship in knowledge-based services: Opportunity and challenges for new venture, and workforce development. Journal of Business.
Rana,Irfan Ahmad .,Bhatti,Saad Saleem (2018) .Lahore,Pakistan Urbanization challenges and opportunities.72(13): 348 – 355.
Renko, M. (2008), “The role of market knowledge in recognizing and exploiting entrepreneurial opportunities in technology intensive firms”,Florida International University, FIU Electronic Theses and Dissertations, paper 38, available at: http://digitalcommons.fiu.edu/ etd/38
Sandelowski,M., Barroso,J (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.
Sarasvathy, S.D., Dew, N., Velamuri, S.R., Venkataraman, S., (2003). Three views of entrepreneurial opportunity. In Handbook of Entrepreneurship Research., USA: 141–160.
Sasso ,L.(2013)the new Entrepreneurial Opportunity recognition process -Assessing the role of public intervention on the electricity market - Department of Engineering, degli Studi di Bergamo University.
Schumpeter, J. (2000), Entrepreneurship as Innovation. Entrepreneurship: The Social Science View: 51-75 Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1512266.
Seifert, Ralf W., Leleux, Benoît F., Tucci, Christopher L.(2008). Nurturing Science-basedVentures, An International Case Perspective. Springer-Verlag London Limited.
Shane,S.(2003)A General Theory of Entrepreneurship.Edward Elgar, Cheltenham.
Shane, S .,Venkataraman, S (2000). "The promise of entrepreneurship as a field of research", Academy of Management Review, 26 (1): 217–226.
Sherman ,W. S., Black ,Janice.(2015). The role of market structure as a lens to differentiate strategy from entrepreneurship Authors. Society for Advancement of Management (2005) International Business Conference.
Siegel, D., Renko, M. (2012). The role of market and technological knowledge in recognizing entrepreneurial opportunities. Management Decision, 50(5):797-816.
Simon, H.A.( 1956). Rational choice and the structure of the environment. Psychological Review 63, 129– 138.
Sobel, R., Clark, J ., Lee, D. (2007). Freedom, Barriers to Entry, Entrepreneurship, and Economic Progress (2007). Review of Austrian Economics, 20(4):129-138 
Sull, D. N., Wang Y. (2005). The Three Windows of Opportunity. Harvard Business School – Working Knowledge, Jun. 6, 2005