تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

4 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهشِ کاربردی با هدف تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای فاوا در استان ایلام و با بهره­گیری از روش آمیخته اکتشافی، به انجام رسید. در مرحله تدوین، با تشکیل گروه کانونی و مشارکت 14 نفر از خبرگان کسب‌وکارهای فاوا، چارچوبی در سه سطح مؤلفه‌ها، ابعاد و نشانگرهای زیست‌بوم تدوین شده و هفت مؤلفه (سیاست، تأمین مالی، فرهنگ، پشتیبانی، سرمایه انسانی، بازار و جذابیت محیطی) شناسایی شد. در مرحله کاربست، با بهکارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، درجه اهمیت هرکدام از معیارهای دوگانه «میزان اهمیت» و «میزان دسترسی» برای رتبه‌بندی محاسبه شده و سپس، با استفاده از وزن‌های به‌‌دست آمده، نشانگرهای شناسایی‌شده در مرحله تدوین، با استفاده از مدل TOPSIS رتبه‌بندی شدند. پاسخگویان در این مرحله نیز 14 مشارکت­کننده‌ی مرحله پیشین بودند که از بین فعالان زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای فاوا در استان ایلام با شیوه نمونهگیری هدفمند برگزیده شده بودند. ابزار تحقیق نیز پرسش‌نامه محقق‌ساخته براساس یافته‌های مرحله پیشین بود. ارزیابی وضعیت زیست‌بوم کسب‌وکار موردمطالعه نشان داد که بیشترین میزان شکاف در ابعاد دولت، بیمه و مالیات، سرمایه مالی، الگوسازی فرهنگی، خدمات حمایتی و شبکه استارتآپی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • homayoon moradnezhadi 1
  • mohamadsharif sharifzade 2
  • marjan vahedi 3
  • hossein mahdizade 4
2 Associate Prof., Department of Agricultural Extension and Education
3 Assistant professor, Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
4 Assistant Prof., Department of entrepreneurship and rural development
چکیده [English]

The purpose of this applied research was to formulate and apply a framework for assessing the ecosystem of ICT startup businesses in Ilam province using an exploratory mixed methodology. In the first phase, based on the formulations of the focus group and with the participation of 14 ICT key informants, a framework for three levels of ecosystem components, dimensions and indicators, and seven components (policy, finance, culture, support, human capital, market and Environmental attractiveness) was identified. In the second phase, using the AHP method, the importance degree of each dual criterion of the importance and accessibility amount was calculated and then by using the weights obtained, the identified indicators in the first phase, ranked by the using TOPSIS model. Respondents at this phase were also former participants in focus group who were selected among the ICT startup ecosystem stakeholders in Ilam province through purposeful sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on the findings of the first phase. Assessing the status of the ICT- based startups ecosystem showed that there is the highest gap in dimensions of the government, insurance and tax, financial capital, cultural role models, support services and startup network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship ecosystem
  • ICT- based startups
  • Ilam Province
  • Startups
چیت‌سازان، هستی؛ طالبی، کامبیز و محب‌علی، امیر (1396)، "شناسایی و اولویت‌بندی رایج‌ترین روش‌های تأمین مالی خودراه‌انداز در کسب‌وکارهای نوپای حوزه IT"، توسعه کارآفرینی، 10(1): 61-79. 
حسینی‌نیا، غلامحسین و علی‌آبادی، وحید (1398)، "تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در استان‌های همدان و کرمانشاه"، فصل‌نامه تعاون و کشاورزی، 8 (29): 57-78.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه (1396)، "عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران براساس مدل آیزنبرگ"، توسعه کارآفرینی، 10(1): 120-100.
داوری، علی و فرخ‌منش، ترانه (1395)، "شناسایی تأثیر سیاست‌های کارآفرینی بر راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان حوزه فاوا"، نشریه علمی مدیریت اطلاعات، ۲(1):1-23.
زارع میرک‌آباد، زهرا و نوری، روح‌الله (1394)، "فرآیند کارآفرینی الکترونیک در ایران؛ موانع و چالش‌ها"، مدیریت توسعه فناوری، 3 (4) :165-188.
صفتی، فرید (1391)، "مقایسه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان‌های لرستان و ایلام"، نشریه اقتصاد کاربردی، 3(11): 123 تا 155.
فیض، داود؛ جلالی، علی‌اکبر ؛ زارعی، عظیم و سوری، احسان (1397)، "تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران"، توسعه کارآفرینی، 11(2): 360-341. 
کردحیدری، راحیل؛ منصوری مؤید، فرشته و خدادادحسینی، سیدحمید (1398)، "فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی"، توسعه کارآفرینی، 12(1):141-160.
کزازی، ابوالفضل؛ طباطبائیان، سیدحبیب‌اله؛ الیاسی، مهدی و حاجی‌زاده‌ابراهیمی، فاضل (1396)، "ارائه الگوی همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات"، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(37): 83-106.
محمودی، مجید و محمودی، الهه (1390)، " تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات روی اشتغال بخش خدمات در ایران"، نشریه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(58): 213 - 236.
مرادحاصل، نیلوفر؛ مزینی، امیرحسین و پاریاب، سیدحسین (1387)، "اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب‌وکار و تسهیل تجاری"، اقتصاد و تجارت نوین، 14: 39-63.
میثمی، امیرمهدی؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ مبینی دهکردی، علی و و حجازی، سیدرضا (1396)، "ابعاد و مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران"، مدیریت توسعه فناوری، 5 (4):9-42.
نظام صنف رایانه ایلام، (1397)، گزارش و آمارنامه نظام صنف رایانه استان ایلام.
نیک‌بین، حسین؛ داوری، علی؛ بدیع‌زاده، علی و حسینی‌نیا، غلامحسین (1396)، "شناخت کارآفرینان از ویژگی‌های مدل کسب‌وکار اثرگذار با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: کارآفرینان حوزه­ی کسب‌وکارهای الکترونیک در ایران)"، توسعه کارآفرینی،10(4): 732-713.
Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard Business Review, 84: 98–110.
Alvedalen, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6): 887-903.
Bahrami, H., & Evans, S. (1995). Flexible Re-Cycling and High-Technology Entrepreneurship.California Management Review, 37(3): 62–89.
Borich, G. D. (1980). A Needs Assessment Model for Conducting Follow-Up Studies. Journal of Teacher Education, 31(3): 39–42.
Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing, 19(2): 261–284.
Clarysse, B., Wright, M., Bruneel, J., & Mahajan, A. (2014). Creating value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems. Research policy, 43(7): 1164-1176.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1):1-14.
Creswell, J. W., & Plano-Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.
Davari, A., & Najmabadi, A. D. (2018). Entrepreneurial Ecosystem and Performance in Iran. In Entrepreneurship Ecosystem in the Middle East and North Africa (MENA) (pp. 265-282). Springer, Cham
Diekelmann, N., Allen, D. & Tanner, C. (1989). The NLN criteria for the appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis. In. New York: Natl League for Nursing, 11-34.
Garavan, T. N., McCarthy, A., & Carbery, R. (2019). An Ecosystems Perspective on International Human Resource Development: A Meta-Synthesis of the Literature. Human Resource Development Review, 18(2): 248–288. 
Iansiti, M., & Richards, G. L. (2006). The information technology ecosystem: Structure, health, and performance. The Antitrust Bulletin, 51(1):77-110. ‌
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship: The Babson entrepreneurship ecosystem project. Babson College, Massachusetts, 1-13.
Khalil, M.A., and Olafsen, E. (2010). Enabling innovative entrepreneurship through business incubation, Global Information and Communication Technologies Department, World Bank Group.
Lappi T., Lee T. & Aaltonen K. (2017). Assessing the Health of a Business Ecosystem: The Contribution of the Anchoring Actor in the Formation Phase. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 6(1):27-51.
Mack, E., & Mayer, H. (2016). The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems. Urban studies, 53(10), 2118-2133.
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final Report to OECD, Paris.
Regele, M. D., & Neck, H. M. (2012). The entrepreneurship education sub-ecosystem in the United States: Opportunities to increase entrepreneurial activity. In United States Association for Small Business and Entrepreneurship Proceedings (pp. 652–669).
Salamzadeh, A., & Kawamorita Kesim, H. (2017). The enterprising communities and startup ecosystem in Iran. Journal of Enterprising Communities, 11(4):456-479.
Salamzadeh, A., Arasti, Z., & Elyasi, G. M. (2017). Creation of ICT-based social start-ups in Iran: A multiple case study. Journal of enterprising culture, 25(01): 97-122.
Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16): 95-101.