تأثیر ویژگی‌های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 گروه توسعه ی کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در حالیکه پژوهش‌های بسیاری تأثیر معنادار قصد کارآفرینانه بر راه‌اندازی و اداره‌ی کسب‌وکار و اهمیت به‌سزای مباحث مالی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه را نشان داده‌اند، اما تاکنون کمتر به مباحث مالی و تأثیر آن بر قصد کارآفرینانه، به‌خصوص در میان دانشجویان، پرداخته ‌شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی ‌شده، به بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی در زمینه مالی (هم‌چون خوش‌بینی مالی، درک دسترسی مالی، خودباوری مالی و اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد در حوزه مالی) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت از نوع کمّی-همبستگی است. 294نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ای که محقق تنظیم کرده است و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار AMOS 24 وSPSS21 استفاده شد. نتایج نشان داد، ویژگی‌های فردی در حوزه مالی، بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین خوش‌بینی مالی و درک دسترسی مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما خودباوری و اعتمادبه‌‌نفس بیش‌ازحد در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر معنادار ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of personal financial characteristics on entrepreneurial intentions of students from the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

نویسندگان [English]

  • golbarg sadeghi 1
  • Afsaneh Bagheri 2
  • Hasti Chitsazan 3
1 MA, student, faculty of entrepreneurship, university of tehran
2 Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship University of Tehran
3 Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Studies have shown the significant impact of entrepreneurial intention on starting and running a business and the importance of financial issues on the formation of entrepreneurial intention. However, few research has been done on financial issues and their impact on entrepreneurial intention, especially among university students. Therefore, the main objective of this paper is to use the theory of planned behavior to investigate the effect of personal financial characteristics such as (financial optimism, perceived access to finance, financial self-efficacy and financial overconfidence) on entrepreneurial intentions of students from Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran. In terms of purpose, this research is practical, and in terms of nature, it is a quantitative- correlation study. A sample of 294 postgraduate students from the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran was selected using the random sampling method. A questionnaire was used for data collection and AMOS24, SPSS21 software was used for data analysis. The results showed that personal financial characteristics had a positive and significant effect on entrepreneurial intention of students. In addition, the results of this study showed that financial optimism and perceived access to finance had a positive and significant effect on students’ entrepreneurial intention, but financial self-efficacy and financial overconfidence were not significantly correlated with students' entrepreneurial intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Intention
  • financial optimism
  • perceived access to financial
  • financial self-efficacy
  • overconfidence in the financial field