طراحی مدل کسب و کار با رویکرد لارج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شاهد تهران

2 گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

هدف این پژوهش دستیابی به مدل کسب و کاری نوآورانه با استفاده از پارادایم‌های مدیریتی لارج شامل ناب، چابکی، تاب‌آوری و سبز می‌باشد. به این منظور مولفه‌های مهم لارج شناسایی و پالایش و امتیازدهی شدند. سپس با بهره‌مندی از آن‌ها در مدل کسب و کار، ارزش‌های پیشنهادی برای مدل کسب و کار نهایی گردیدند. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه امتیازدهی مولفه‌های لارج با طیف لیکرت توسط اساتید و خبرگان دانشگاهی و پرسشنامه‌‌های مدل کسب و کار توسط متخصصان صنعت و مشتریان انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 24 نفر تیم اساتید و خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و 384 نفر از مشتریان سازمان می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف و دوجمله‌ای صورت‌گرفت. از نتایج پژوهش حاضر، شناسایی و نهایی کردن مولفه‌های لارج، تلفیق آن‌ها با ارزش‌های مدل آستروالدر و دستیابی به ارزش‌های پیشنهادی می‌باشد. ارزش‌های پیشنهادی نهایی در خانه‌های بوم کسب و کار آستروالدر، جایگذاری و مدل کسب و کار جدید و نوآورانه با رویکرد لارج طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a business model Based on LARG Approach

نویسندگان [English]

  • abolfazl sadeghi 1
  • saeed safari 2
  • reza abbasi 3
1 Master of Entrepreneurship Management, Shahed University, Tehran
2 industrial management & entrepreneurship group, shahed university, tehran, iran
3 Associate, professor, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is to achieve an innovative business model by integrating management paradigms such as lean, agility, resilience and green. For this purpose, important components were identified and refined and rated. Then, using their integration into the business model, the proposed values for the business model were finalized. This research was based on applied purpose and data collection was done by Likert-type Likert Scale (SCI) questionnaire by professors and academic experts and business model questionnaires by industry experts and clients.The sample consists of 24 faculty members and academic experts and industry experts and 384 clients of the organization. The results of this study are to identify and finalize the components of LARG, combining them with the values of the Osterwalder model and achieving the proposed values. The ultimate value proposition was pasted in the Osterwalder's Canvas and The new and innovative business model was designed with the LARG approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • lean
  • agility
  • resilience
  • green

منابع

بهمنی، علی؛ آقایی، رضا و آقایی، میلاد (1395)، "بررسی وضعیت صنعت خرده‌فروشی (مورد مطالعه: تأکید بر فروشگاه‎های زنجیره‌ای در ایران)"، بررسی‌های بازرگانی،77:55-67.  
جعفرنژاد،احمد؛ صفری، حسین و محسنی، مریم (1394)، "تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم‌های مدیریت زنجیره  تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، چشم‌انداز مدیریت ‌صنعتی، 18: 31-9. 
جعفرنژاد،احمد و محسنی، مریم (1394)، "ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره  تأمین تاب‌آور"، دانشگاه‌تهران، 17 (48):38-51.
سرفرازی،  مهرزاد؛ زارع، شبنم و فضلی توللی، میترا (۱۳۹۵)، "بررسی عوامل مؤثر بر ناب بودن سازمان"، دومین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی،  تهران، دانشگاه شهید‌بهشتی.
صالحی، نوید؛ نظری،احد و  حافظی، محمدرضا(1395)، "بررسی مفهوم تفکر ناب Lean Thinking و کاربرد آن در ساخت‌وساز"، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین‌المللی مخترعان ‌جهان‌(IFIA)، دانشگاه ‌جامع‌ علمی‌کاربردی.
صلواتیان،سیاوش؛ تقوا،محمدرضا و  گودرزی،میلاد(1397)، "طراحی مدل  کسب‌وکار رسانه‌های اجتماعی نوپای بومی با جهت‌گیری راهبرد تمرکز پورتر"، توسعه کارآفرینی،11(1): 51-100.
کریمی،آصف و  رحمانی،سوما(1394)، "طراحی مدل  کسب‌وکار برای چابکی سازمانتوسعه کارآفرینی، 8(2):292-273.
Agarwal,A., Shankar,R. & Tiwari,M. (2007). “Modeling agility of supply chain”, Industral Marketing Management, 36(4), 443-457.
Azevedo,Susana., Govindan,Kannan., Carvalho,Helena. & Cruz-Machado,Virgilio.(2013). “Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach”, www.researchgate.net/publication/261180205.
Azevedo,Susana., Carvalho,Helena.& Cruz-Machado,Virgilio.(2011). ”The Influence of LARG Supply Chain Management Practices on Manufacturing Supply Chain Performance”, www.researchgate.net/publication/282662875.
Bonazzi,Zandoval., Zilber,F. & Ari,M. (2014). “Innovation and Business Model: a case study about integration of Innovation Funnel and Business Model Canvas”, Rev.bus.manag, São Paulo, 16(53),616-637.
Cabrita,M., Duarte,S., Carvalho,H. & Machado,V. (2016). “Integration of Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in a Business Model Perspective: Theoretical Foundations”, IFAC-PapersOnLine,49(12),1306-1311.
Carvalho H., Duarte S., and Cruz-Machado, V. (2011). Lean, agile, resilient and green: Divergencies and synergies. International Journal of Lean Six Sigma, 2(2), 151–179.
Carvalho,H., Maleki,M. & Cruz-Machado,V. (2012). “The links between supply chain disturbances and resilience strategies”, International Journal of Agile Systems and Management, 5(3),203-234.
Christopher,Martin., Peck,Helen. (2004). "Building the resilient supply chain". The international journal of logistics management 15(2),1-14.
Claus,T. (2016). “Measuring business model innovation: Conceptualization, scale development, and proof of performance”, R&D Management, 47(3), 385-403.
Dottore, F. A. (1977). “Data base provides business model”, Computerworld, 11(44), 5.
Dües,ChristinaMaria., Tan,Kim Hua. & Lim, Ming.(2013). “Green as the new lean: How to use lean practices as a catalyst to greening your supply chain”, In Journal of Cleaner Production,40,93-100.
Garza-Reyes, J.A. (2015), “Lean and green – a systematic review of the state of the art literature”, Journal of Cleaner Production,102,18-29.
Geissdoerfer,Martin., Vladimirova,Doroteya. & Evans,Steve.(2018).  “Sustainable business model innovation: A review”, Journal of Cleaner Production,191,401-416.
Haaker,Timber., Bouwmanb,Harry., Janssenb,Wil. & Mark de Reuver (2017), "Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a businessmodel",Futures,89,14-25.
Hallam,Cory., Contreras,Carolina. (2016), “Integrating lean and green management”, www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/MD-04-2016-0259.
Kainum,Yasutaka., Tawara,Nobuhiko.(2006), “A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management”, International Journal of Production Economics,101(1),99-108.
Karagülle, A. (2012). “Green business for sustainable development and competitiveness: an overview of Turkish logistics industry”, Istanbul University, İstanbul, 34320, Turkey.
Kärrholm,M., Nylund,K. & Fuente,PP de la.(2014). “Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas”, Cities,Elsevier.
Konczal, E. F. (1975). “Models are for managers, not mathematicians”, Journal of Systems Management, 26(165), 12–15.
Magertta, J. (2002), Why Business Models Matter, Harvard Business Review, 80(5).
Maskell,Brian.(2001). “The age of agile manufacturing”,An International Journal, 6(1), 5-11.
Massa,L., Tucci,C. & Afuah,A. (2017). “A critical assessment of business model research”. Academy of Management Annals,11(1),73–104.
Osterwalder,A.(2004). “The business model ontology:A proposition in a design”, science approach institute d’Informatique et organization.
Osterwalder,A., Pingeur,Y.(2010). Business model generation:ahand book for visionaries ,game changers and challenger,John Wiley & Sons.
Rao, Purba., Holt, Diane.(2005). ” Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?”, International journal of operations & production management, 25(9), 898-916.
Salvador,Rodrigo., Piekarski,Casiano Moro. & Francisco,Antonio. (2017). “Approach of the Two-way Influence Between Lean and Green Manufacturing and its Connection to Related Organisational Areas”,International Journal of Production Management&Engineering,5(2),73-83.
Sangari M., Razmi J. and Zolfaghari, S. (2015).Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility, Measurement 62, 205–214.
Shah, R., Ward, P. (2003). Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of Operations Management 21(2), 129-149.
Sarkis, J. (2001). Benchmarking for agility. Benchmarking: An International Journal 8(2), 88-107. 
Srivastava, Samir K.(2007). “Green supply-chain management: A state of the art literature review”, International Journal of Management Review,9(1), 53-80.
Teece, David J. (2018), ” Business models and dynamic capabilities”, Journal of  Long Range Plannin, 51(1), 40-49.
Veit,D., Clemons,E., Benlian,A., Buxmann,P., Hess,T., Kundisch,D., et al. (2014). “Business models–An information systems research agenda”. Business & Information Systems Engineering, 6(1), 45–53.
Wirtz,B. (2016). “Business model management: Design processinstruments(2nd ed.). Speyer: Wirtz, B.W.
Womack,J., Jones,D. & Roos,D. (1990). “The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, Toyota’s Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now Revolutionizing World Industry”, books.google.com.
Yaakub, S. and Mustafa, H.K. (2015). Supply chain risk management for the SME’s. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(1), 151-158.
Zott,C., Amit,R., and Massa,L. (2011). "The Business Model:Recent Developments and Future Research", Journal of Management,  37(4), 1019-1042.
Zsidisin,G.A., Melnyk,S.A. and Ragatz,G.L.(2005). “An institutional theory perspective of business continuity planning for purchasing and supply management”, International Journal of Production Research, 43(16), 3401-3420.