مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 گروه فناوری، دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کنش، لازمه‌ی کارآفرینی است؛با این وجود قلمروی پژوهشی کارآفرینی بیشتر به مطالعه‌ی افراد و موقعیت‌ها پرداخته‌است. با روشن شدنِ ناکارآمدی سنن پیشین مطالعاتی،روند پژوهش درباره فرآیند و کنش کارآفرینانه افزایش یافته ولی پژوهش‌های این جریان یا به ارائه تعریفی از کنش کارآفرینانه نپرداخته یا از چشم‌اندازِ تئوریک خود به آن نگاه کرده‌اند.از آن‌جایی که وجود تعریف روشن و فراگیر و شفافیت سازه لازمه پیشرفت تئوری‌پردازی و تعمیم‌پذیری یافته‌هاست، این پژوهش درصدد است با بهره‌گیری از روش مرور سیستماتیک ادبیات و روش تحلیل مضمون، تعاریف گوناگون و گزاره‌های ارائه‌شده پیرامون مفهوم کنش کارآفرینانه را شناسایی و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار دهد تا با بهره‌گیری از رویکرد یکپارچه‌سازی تعریفی از آن پیشنهاد نماید.هدف این پژوهش ارائه مفهومی از کنش کارآفرینانه بر اساس ادبیات پژوهشی است و از این رو بنیادی و از نظر گردآوری اطلاعات تحلیل مضمون-کیفی به شمار می‌آید. برای شناسایی مقالات از پایگاه داده Scopus ، شاخص‌هایی اعمال شد که در نهایت به مجموع 256 مقاله در مجلات برتر بین‌المللی رسیدیم. پس از مطالعه چکیده، 27 مقاله برای تحلیل درونی‌متنی برگزیده‌شدند. اجزاء و ابعاد کنش کارآفرینانه در این مقالات پس از گذر از فرآیند کدگذاری در هفت مقوله اصلی دسته‌بندی شدند: مقدمات و شرایط علی، زمینه، منطق‌ها واستراتژی‌های کنش کارآفرینانه،ابعاد رفتاری،ذهنی، ویژگی‌ها و پیامدهای آن.بر اساس مفاهیم و مقولات شناسایی‌شده در پژوهش‌ها،تعریفی با رویکرد یکپارچه‌سازی از کنش کارآفرینانه پیشنهاد شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of "Entrepreneurial Action"

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Arabiun 1
  • Ali Mobini Dehkordi 2
  • Niloofar Salajegheh 3
1 Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Department of Technological entrepreneurship. Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Action is the perquisite for entrepreneurial action; however, the scholarly field of entrepreneurship has focused on studying individuals and situations. As the inefficiencies of these traditions became evident, there has been an increasing attention to the entrepreneurial process and action but these studies either have not defined it or have defined it based on their own theoretical perspective. As having clear and comprehensive definition and construct clarity is the perquisite for making progress in theorizing and generalizing findings, the present study, using systematic literature review and thematic analysis, aims at investigating the definitions proposed for entrepreneurial action and offer a definition based on an integrative approach. This article intends to offer a conceptual definition of entrepreneurial action based on the literature and so is a fundamental research and from the research method point of view is a theme analysis-qualitative research. To identify articles in Scopus database, we consider some criteria that lead us to 256 article in international leading journals. After studying the abstracts, 27 articles were selected for content analysis. Elements and aspects of entrepreneurial action provided in these articles were coded and categorized in the following 7 major classes: preliminaries and causal conditions, context, logics and strategies of entrepreneurial action, behavioral and mental aspects and their outcomes. Based on these categories of concepts, a definition is provided for entrepreneurial action with integrating approach which includes the identified elements and categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial action
  • Decision making
  • Purposeful behavior
  • Systematic literature review
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)."تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی"، اندیشه مدیریت راهبردی (21): 151-198.
علیزاده، مهدی؛ حجازی، سیدرضا و کاشف‌آذر، رامین (1397). "تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌و‌کار"، توسعه کارآفرینی، 11(1): 129-121
Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic entrepreneurship journal, 1(11‐26).
Autio, E., Dahlander, L., & Frederiksen, L. (2013). Information exposure, opportunity evaluation, and entrepreneurial action: An investigation of an online user community. Academy of Management Journal, 56(5), 1348-1371.
Baker, T. (2007). Resources in play: Bricolage in the Toy Store (y). Journal of Business Venturing, 22(5), 694-711.
Baker, T., Miner, A. S., & Eesley, D. T. (2003). Improvising firms: Bricolage, account giving and improvisational competencies in the founding process. Research policy, 32(2), 255-276.
Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative science quarterly, 50(3), 329-366.
Bohm, A. (2004). 5.13 Theoretical Coding: Text AnaIysis in Grounded Theory. A companion to qualitative research, 270-274. Sage publication.
Cacciotti, G., Hayton, J. C., Mitchell, J. R., & Giazitzoglu, A. (2016). A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(3), 302-325.
Carter, N. M., Gartner, W. B., & Reynolds, P. D. (1996). Exploring start-up event sequences. Journal of business venturing, 11(3), 151-166.
Cardon, M. S., Zietsma, C., Saparito, P., Matherne, B. P., & Davis, C. (2005). A tale of passion: New insights into entrepreneurship from a parenthood metaphor. Journal of business venturing, 20(23-45)
Chwolka, A., & Raith, M. G. (2012). The value of business planning before start-up—A decision-theoretical perspective. Journal of Business Venturing.
Corbett, A. C., & Katz, J. A. (Eds.). (2012). Entrepreneurial action. Emerald.
Davidsson, P. (2004). Researching entrepreneurship. New York: Springer. 1-2
Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30(5), 674-695.
Engel, Y., Kaandorp, M., & Elfring, T. (2017). Toward a dynamic process model of entrepreneurial networking under uncertainty. Journal of Business Venturing, 32(1), 35-51.
Fauchart, E., & Gruber, M. (2011). Darwinians, communitarians, and missionaries: The role of founder identity in entrepreneurship. Academy of management journal, 54(5), 935-957.
Gatewood, E. J., Shaver, K. G., & Gartner, W. B. (1995). A longitudinal study of cognitive factors influencing start-up behaviors and success at venture creation. Journal of business venturing, 10(371-396).
Gielnik, M. M., Barabas, S., Frese, M., Namatovu-Dawa, R., Scholz, F. A., Metzger, J. R., & Walter, T. (2014). A temporal analysis of how entrepreneurial goal intentions, positive fantasies, and action planning affect starting a new venture and when the effects wear off. Journal of Business Venturing, 29(6), 755-772.
Grégoire, D. A., & Shepherd, D. A. (2012). Technology-market combinations and the identification of entrepreneurial opportunities: An investigation of the opportunity-individual nexus. Academy of Management Journal, 55(753-758)
Hansen, D. J., Shrader, R., & Monllor, J. (2011). Defragmenting definitions of entrepreneurial opportunity. Journal of Small Business Management, 49(285-304)
Jack, S. L., & Anderson, A. R. (2002). The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. Journal of business Venturing, 17(5), 467-487.
Katz, J., & Gartner, W. B. (1988). Properties of emerging organizations. Academy of management review, 13(3), 429-441.
Krueger Jr, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of business venturing, 15(5-6), 411-432.
Manimala, M. J. (1992). Entrepreneurial heuristics: A comparison between high PL (pioneering-innovative) and low PI ventures. Journal of Business Venturing, 7(6), 477-504.
Mathias, B. D., Williams, D. W., & Smith, A. R. (2015). Entrepreneurial inception: The role of imprinting in entrepreneurial action. Journal of Business Venturing, 30(1), 11-28.
McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management review, 31(1), 132-152.
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of management Review, 26(2), 243-263.
Shane, S., & Delmar, F. (2004). Planning for the market: business planning before marketing and the continuation of organizing efforts. Journal of Business Venturing, 19(6), 767-785.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.
Shaver, K. G. (2012). Entrepreneurial action: Conceptual foundations and research challenges. In Entrepreneurial action (pp. 281-306).
Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Baron, R. A. (2013). “I care about nature,but”: Disengaging values in assessing opportunities that cause harm. Academy of Management Journal, 56(5), 1251-1273.
Stenholm, P., & Renko, M. (2016). Passionate bricoleurs and new venture survival. Journal of Business Venturing, 31(5), 595-611.
Suddaby, R., 2010. Editor's comments: construct clarity in theories of management and organization. Acad. Manag. Rev. 35 (3), 346–357.
Tornikoski, E. T., & Newbert, S. L. (2007). Exploring the determinants of organizational emergence: A legitimacy perspective. Journal of Business Venturing, 22(2), 311-335.
Van Gelderen, M., Kautonen, T., & Fink, M. (2015). From entrepreneurial intentions to actions: Self-control and action-related doubt, fear, and aversion. Journal of Business Venturing, 30(5), 655-673.
Venkataraman, S., Sarasvathy, S. D., Dew, N., & Forster, W. R. (2012). Reflections on the 2010 AMR decade award: Whither the promise? Moving forward with entrepreneurship as a science of the artificial. Academy of Management Review, 37(1), 21-33
Webb, J. W., Tihanyi, L., Ireland, R. D., & Sirmon, D. G. (2009). You say illegal, I say legitimate: Entrepreneurship in the informal economy. Academy of Management Review, 34(3), 492-510.
Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS quarterly, 26 (2), xiii-xxiii.
Watson, T.J. (2013). Entrepreneurial action and the Euro-American social science tradition. Entrepreneurship & regional development, 25(1-2), 16-33.
Wilson, George and Shpall, Samuel, "Action", the Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
Wood, M. S., Williams, D. W., & Drover, W. (2017). Past as prologue: Entrepreneurial inaction decisions and subsequent action judgments. Journal of Business Venturing, 32(1), 107-127.