واکاوی جامعه شناختی چالش های بیرونی خلق ارزش اجتماعی رهبران کارآفرینی اجتماعی با رویکرد عادت واره بوردیو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 محقق/دانشگاه تهران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی جامعه‌شناختی چالش‌های خلق ارزش اجتماعی کارآفرینان اجتماعی با رویکرد عادت‌واره بوردیو است. برای واکاوی چالش‌های بیرونی خلق ارزش اجتماعی کارآفرینان اجتماعی، از رویکرد عادت‌واره بوردیو (1977) استفاده شد. روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات، کیفی-روایتی است. جامعه مورد مطالعه تمام کارآفرینان اجتماعی‌اند که درصدد خلق ارزش اجتماعی یا حل مسائل اجتماعی با سطح تحلیل فرد هستند. معیارهای جامعه مورد مطالعه سابقه بیش از پنج سال، وجود هدف اجتماعی مؤسسه و انجام حداقل یک فقره حل مسئله اجتماعی در سطح جامعه است. با روش نمونه‌گیری هدفمند، ده مصاحبه انجام شد و از مصاحبه هفتم، محقق به اشباع نظری دست یافت. نتایج نشان می‌دهد که چالش‌های بیرونی در مرحله بهره‌داری، مشمول مردم و نهادهای رسمی است. البته ضعف کارکردی نهادها و مشارکت مردم در ارتباط متقابل و تبلوریافته، به بازتاب کاهش بهره‌برداری کارآفرینان اجتماعی منجر می‌شود. همچنین، تبلور ضعف کارکردهای نهادها و مشارکت نهادی، به بازتاب یا عادت‌واره افزایش چالش درونی در بین کارآفرینان اجتماعی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of the External Challenges of Creating Social Value of Social Entrepreneurs with Bourdieu's Habitual Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Moghimi Esfandabadi 1
  • Seyed Reza Moeini 2
1 Researcher on University of Tehran
2 Assistant Professor of Sociology Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to analyze the sociological challenges of creating social value social entrepreneurs with the Bourdieu habitual approach. Bourdieu's (1977) habitual approach was used to analyze the external challenges of creating social value for social entrepreneurs. The research method is based on objective and qualitative-narrative information gathering. The study population is all social entrepreneurs who seek to create social value or solve social problems with a level of individual analysis with more than 5 years of experience. The purposeful sampling method was conducted through 12 interviews and from the 10th interview, the researcher achieved theoretical saturation. The results show that external challenges at the productivity stage are subject to formal public and institutional considerations. Of course, the functional weakness of institutions and the interconnectedness of the public and the crystallized public participation reflect the decline in the utilization of social entrepreneurs. Also, the crystallization of the weaknesses of institutional functions and institutional participation leads to a reflection or habit of increasing internal challenge among social entrepreneurs.
Keywords: Sociological analysis, External challenges, Internal challenges, Social entrepreneur, Bourdieu habit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological
  • External challenges
  • Internal challenges
  • Social entrepreneur
  • Bourdieu habit
اسدی، مهری؛ رضوی، سیدمصطفی و فراستخواه، مقصود (1390). الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی، توسعه کارآفرینی، 3 (12): 65-83.
انصاری، منوچهر؛ احمدپور داریانی، بهروز آذر، زهرا (1389). ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در مؤسسه‌های خیریه‌ی استان تهران، توسعه کارآفرینی، 2 (8): 41-69.
ایمانی جاجرمی، حسین و مسعودیان، مهدی (1398). سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی، مظالعات تحقیقات اجتماعی در ایران، 8 (1): 199-222.
آراستی، زهرا؛ غفوریان، فاطمه‌السادات و کاویانی، محمد (1391). برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی، توسعه کارآفرینی، 5 (4): 129-148.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، نشر دیدار.
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، 1(2): 69-97.
صلصالی، مهوش؛ پرویزی، سرور و ادیبحاجباقری، محسن (1382). روش‌های تحقیق کیفی. تهران، نشر و تبلیغ بشری.
ریتزر، جورج (1393). نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه: هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران.
یادگار، نسیم؛ بازرگان، عباس و فقیه، نظام‌الدین (1390). فرآیند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینی اجتماعی:اگویی برگرفته از نظریه برخاسته از داده‌ها، توسعه کارآفرینی، 4 (13): 7-29.
Alvord, S. H., Brown, L. D., & Letts, C. W. (2004). Social entrepreneurship and societal transformation: An exploratory study. The Journal of Applied Behavioral Science, 40, 260-282.
Andrejeva. S, Zubule, E & Znotina. D (2019) Social Entrepreneurship and its development possibilities, periodyk Naukowy Akademi Polonijnej, 34: 11-19
Arasti, Z., & Salamzadeh, A. (2018). A Review of the Status of Social Entrepreneurship Research and Education in Iran. In Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA) (pp. 325-346). Springer.
Azmat, F., Ferdous, A. S., & Couchman, P. (2015). Understanding the dynamics between social entrepreneurship and inclusive growth in subsistence marketplaces. Journal of Public Policy and Marketing, 34(2), 252–271.
Berga, J.C؛ Proenca, T & Ferreira, M.R (2014) Motivation for Social Entrepreneurship-Evidence from Protugal, Review of Applied Management Studies,12: 11-21.
Bruno S & Jaiswal, S (2016),"Understanding the challenges and strategic actions of social entrepreneurship at base of the pyramid", Management Decision, 24 (2): 15-33.
Bourdieu, P. (1977). Outline of Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press
Carney, M., Gedajlovic, E., & Yang, X. (2009). Varieties of Asian capitalism: Toward an institutional theory of Asian enterprise. Asia Pacific Journal of Management, 26(3): 361–380.
Cherrier, H. Goswami, P. Ray, S (2018) Social entrepreneurship: Creating value in the context of institutional complexity, Journal of Business Research, 86: 245-258.
Choi, N & Majumdar, S (2014) Social entrepreneurship as an essentially contested concept: Opening a new avenue for systematic future research, Journal of Business Venturing, 29:363-376.
Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Tracey, P. (2011). Social entrepreneurship: A critique and future directions. Organization Science, 22(5), 1203–1213.
Day, D.V (2012) The nature of leadership development. In The Nature of Leadership, 2nd ed.; Day, D.V., Antonakis, J.,Eds.; Sage: Los Angeles, CA, USA: 108–140.
Dees, J.G. (2001), “The Meaning of Social Entrepreneurship”, Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, The Fuqua School of Business.
Djankov. S, Qian. Y, Roland.G & Zhuravskaya. E (2005) Who are Chaine Entrepreneurs, Workshop NBER.
Drayton, W. (2002). The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business. California Management Review, 44(3), 120–132.
GEM. (2015). Global Entrepreneurship Monitor: Special topic report on social entrepreneurship. Author.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. US: University of California Press.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovery of Grounded Theory. Hawthorne: Aldine Publishing Company.
Khanna, T., & Rivkin, J. W. (2001). Estimating the performance effects of business groups in emerging markets. Strategic Management Journal, 22(1): 45–74.
Leadbeater, C (1997) The rise of the social entrepreneur, London: Demo
Lepoutre, J., Justo, R., Terjesen, S. and Bosma, N. (2013), “Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: The Global Entrepreneurship
Mair, J & Robinson, J. (2006). Social entrepreneurship. New York, Palgrave Macmillan.
Mair, J. & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36–44
Mair, J., & Marti, I. (2009). Entrepreneurship in and around institutional voids: A case study from Bangladesh. Journal of Business Venturing, 24, 419–435.
Miller, T.L., Grimes, M.G., McMullen, J.S., Vogus, T.J., (2012). Venturing for others with heart and head: how compassion encourages social entrepreneurship. Academy of Management Review 37 (4), 616–640.
Milne, M. & Adler, R. (1999). Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 12(2): 237-256.
Mody. M & Day, J (2014) Rationality of social entrepreneurs in tourism: Max Weber and the sociology of tourism development, International Journal Tourism Anthropology, 3 (3): 227-244.
Monitor social entrepreneurship study (2015) Small Business Economics, 40 (3): 693-714.
Nicholls, A (2010) The Legitimacy of social entrepreneurship: reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. Entrepreneurship Theory and Practice,34 (4):611-633.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press.
Razavi SM, Asadi M, Esfandabadi HM, Ekbatani H (2014) Barriers to Social Entrepreneurship in Iran: An Application of Grounded Theory. Journal Entrepreneurship Organization Management 3(118): 1-5.
Rispal. M & Servantie, V.(2018). Deconstructing the way in which value is created in the context of social Entrepreneurship (2018) International Journal of Management Reviews, 20: 62-80.
Rossignnoli. C, Ricciardi, F & Bonomi, S (2018) Organizing for Commons-Enabling Decision-Making Under Conflicting Institutional Logics in Social Entrepreneurship, Group Decision Negotation, 27: 417-443.
Rossignoli. C, Ricciardi. F & Bonomi S. (2018) Organizing for Commons-Enabling Decision-Making Under Conflicting Institutional Logics in Social Entrepreneurship, Group Decision Negotiation, 27 (3): 417–443
Saebi.T, Foss.N & Linder, S (2019) Social Entrepreneurship Research:Past Achievements and future Promises, Journal of Management, 45 (1): 70-95.
Salamzadeh, A., Arasti, Z., & Elyasi, G. M. (2017). Creation of ICT-based social start-ups in Iran: A multiple case study. Journal of enterprising culture, 25(01), 97-122
Sarason, Y., Dean, T., Dillard, J.F., (2006). Entrepreneurship as the nexus of individual and opportunity: a structuration view. Journal of Business Venturing 21,286–305.
Seelos, C., Mair, J., Battilana, J., & Dacin, M. T. (2011). The embeddedness of social entrepreneurship: Understanding variation across local communities. Research in the Sociology of Organizations, 33-333-366.
Sengupta, S. Sahay, A & Croce, F (2018) Conceptualizing social entrepreneurship in the context of emerging economies: an integrative review of past research from BRIICS (Correction), International Entrepreneurship Management Journal, Published Online.
Steinerowski, A., Jack, S., & Farmer, J (2008) Who are the social entrepreneurs and what do they actually do? Babson College Entrepreneurship Research Conference. Frontiers of Entrepreneurship Research, 28 (21): 48-71
Stephan, U., L. M. Uhlaner, and C. Stride. (2015). “Institutions and Social Entrepreneurship: The Role of Institutional Voids, Institutional Support, and Institutional Configurations.” Journal of International Business Studies 46 (3): 308–331.
Tatli, A., and M. Özbilgin (2012). “An Emic Approach to Intersectional Study of Diversity at Work: A Bourdieuan Framing,” International Journal of Management Reviews.14, 180–200.
Urbano, D., Toledano, N., and Soriano, D.R. (2010) Analyzing Social Entrepreneurship from an Institutional Perspective: Evidence from Spain. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1): 54–69.
Usaid, (2000). new partnership initiative: NGO Empowerment, NPI core report.
Weerawardena, J., & Mort, G. S. (2006). Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model. Journal of World Business, 41(1): 21–3.
Zahra, S. A., & Wright, M. (2011). Entrepreneurship’s next act. Academy of Management Perspectives, 25(4): 67–83.
Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O. and Shulman, J. M. (2009), “A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges”, Journal of Business Venturing, 24 (5): 519-532.