مقایسه‎ ی شایستگی‎ های کارآفرینانه‎ ی کارآفرینان حقوق بگیر (هیبرید) با سایر کارآفرینان و حقوق بگیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، معاونت پژوهش دانشگاه ایلام

چکیده

برخی از افراد گاه بر اثر الزامات اقتصادی و یا به‌دلیل کشف فرصت‌هایی مقرون به‎صرفه، در کنار شغل حقوق‎بگیری اقدام به راه‎اندازی کسب‌وکار می‌کنند. این افراد که کارآفرینان هیبرید یا حقوق‎بگیر نامیده می‎شوند، نقش مهمی در اقتصاد و کاهش بیکاری دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا کارآفرینان هیبرید از نظر شایستگی‌های کارآفرینانه، با سایر کارآفرینان و حقوق‎بگیران متفاوت‌اند؟ هستند به این منظور در قالب یک مطالعة کاربردی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته و مبتنی بر مدل «شایستگی کارآفرینی»، به مقایسة شایستگی‌‌های سه گروه موردمطالعه می‎پردازیم. نمونة آماری پژوهش 138نفر کارآفرین هیبرید، 142نفر کارآفرین تمام‏وقت و 140نفر حقوق‎بگیر عادی بودند که با روش نمونه‎گیری گلوله برفی و تصادفی انتخاب شدند. نتایج آزمون مقایسة میانگین یک‌طرفه واریانس و شفه در نرم‏افزار SPSS نشان داد: درحالی‌که کارآفرینان هیبرید از شایستگی کمتری نسبت به کارآفرینان تمام‎وقت در دو مؤلفة «مدیریت مالی» و «مدیریت و ارزیابی ریسک» (از شایستگی‎های «فنی سطح صنعت») برخوردارند، اما در هر چهار مجموعه از شایستگی‎های «اثربخشی فردی»، «آکادمیک»، «محل کار» و «فنی سطح صنعت» تفاوتی ندارند. همچنین میزان شایستگی‎های آنان در هر چهار مجموعه، بیشتر از حقوق‎بگیران عادی است. بنابراین با آموزش و ارتقای این شایستگی‎ها، می‎توان به تبدیل کارآفرینان هیبرید به کارآفرینان تمام‎وقت و ایجاد بنگاه‎های خصوصی توانمند امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Study on Entrepreneurial Competencies of Hybrid Entrepreneurs, Wageworkers and other Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • malahat hasani 1
  • Hossein Mahdizadeh 2
1 department of entrepreneurship,agriculture faculty, Ilam UNIVERSITY, Ilam. Iran
2 Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam university, Ilam, Iran
چکیده [English]

There are some people who launch a business while keeping their wage jobs which could be due to economic issues or some affordable opportunities. They are called Hybrid entrepreneurs and play a significant role in economy. This research aimed to find out whether these entrepreneurs are different from other entrepreneurs and wage-workers in terms of entrepreneurial competencies or not? Data were collected using a made questionnaire based on "Entrepreneurship Competency Model" developed by Consortium for Entrepreneurship Education. The statistical samples of this study include 142 full-time entrepreneurs, 138 hybrid entrepreneurs, and 140wage-workers, which were selected through Purposive snowball and random sampling. The results of ANOVA and Scheffe tests showed that while hybrid entrepreneurs had lower level of competency than full-time entrepreneurs in “financial management” and “risk assessment and management”, two subset of "industry-wide technical competencies" set, they have similar levels of competence in all four sets of “personal effectiveness”, "Academic", "Workplace" and "Industry-wide technical" competencies. Hybrid entrepreneurs also have advantages over wage-workers in all four sets of competencies. therefore, training to enhance these competencies can enable these entrepreneurs to transit to full-time entrepreneurship which lead to creation of empowered private firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "hybrid entrepreneurs"
  • "entrepreneurship competency model"
  • "full-time entrepreneurs"
احسانی، محمد؛ عظیم‎زاده، سیدمرتضی؛ کردنائیچ، اسدالله؛ کوزه‎چیان، هاشم و پیتز، برندا (۱۳۹۴). «بررسی ارتباط بین ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی»، مدیریت ورزشی، دوره‎‎ 7، شماره ۱، ص ۸۲-۶۹.
غلامی، حسام‌الدین؛ علم‌بیگی، امیر؛ صفا، لیلا و درینی، روح‌الله (1394). تأثیر شایستگی‌های کارآفرینانه در شکل‌گیری هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های خدمات مشاورة کشاورزی استان کرمان). فصل‌نامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره‎ 8، شماره‎ 3، ص 570-551.
مقیمی، سیدمحمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی (۱۳۹۶). نظریه‎های کارآفرینی، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (2010). Knowledge spillover entrepreneurship Handbook of entrepreneurship research (pp. 273-301): Springer.
Ahmad, N. H. (2007). A cross cultural study of entrepreneurial competencies and entrepreneurial success in SMEs in Australia and Malaysia. University of Adelaide, Australia. Retrieved from https://digital.library.adelaide.edu.au/
Arafeh, L. (2016). An entrepreneurial key competencies’ model. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1), 1-26.
Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
Chaudhary, R. (2017). Demographic factors, personality and entrepreneurial inclination: A study among Indian university students. Education+ training, 59(2), 171-187.
Christensen, C. M. (1997). The innovator’s dilemma: Boston: Harvard Business School Press.
Driessen, M. P. (2005). E-Scan Ondernemerstest: beoordeling en ontwikkeling ondernemers competentie: Entrepreneur Consultancy BV.
Employment and Training Administration United States Department of Labor, (2009), Entrepreneurship Competency Model available at http://www.doleta.gov
Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. (2010). Hybrid entrepreneurship. Management Science, 56(2), 253-269.
Hillmann, K. (2016). Transitions between employment, unemployment and entrepreneurial activities-evidence from Germany. University of Hamburg, Hamburg.
Kwantes, C. T., & Boglarsky, C. A. (2007). Perceptions of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries. Journal of International management, 13(2), 204-230.
Kyndt, E., & Baert, H. (2015). Entrepreneurial competencies: Assessment and predictive value for entrepreneurship. Journal of vocational behavior, 90, 13-25.
Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in education: What, why, when, how. Background paper.
Lans, T., Hulsink, W., Baert, H., & Mulder, M. (2008). Entrepreneurship education and training in a small business context: Insights from the competence-based approach. Journal of Enterprising Culture, 16(04), 363-383.
Lee-Ross, D. (2015). Personality characteristics of the self-employed: A comparison using the world values survey data set. Journal of Management development, 34(9), 1094-1112.
Li, X. (2009). Entrepreneurial competencies as an entrepreneurial distinctive: an examination of the competency approach in defining entrepreneurs. Singapore Management University, Dissertations and Theses Collection (Open Access). Retrieved from https://ink.library.smu.edu.sg/etd_coll/14
Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.
McClelland, D. C. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. The journal of creative behavior, 21(3), 219-233.
Minniti, M. (2010). Female entrepreneurship and economic activity. The European Journal of Development Research, 22(3), 294-312.
Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92-111.
Mojab, F., Zaefarian, R., & Azizi, A. H. D. (2011). Applying competency based approach for entrepreneurship education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 436-447.
Mulder, M., Lans, T., Verstegen, J., Biemans, H., & Meijer, Y. (2007). Competence development of entrepreneurs in innovative horticulture. Journal of Workplace Learning, 19(1), 32-44.
Nordström, C. (2015). The Passionate Combining Entrepreneurs. Mid Sweden University.
Nuthall, P. L. (2006). Determining the important management skill competencies: The case of family farm business in New Zealand. Agricultural Systems, 88(2), 429-450.
Olien, J. & Wetenhall, P. (2013), Entrepreneurial competency. Ventureprise, UNC Charlotte, pp. 1-12. Retrieved August, 8th,2016, from http://www.ventureprise.org
Raffiee, J., & Feng, J. (2014). Should I quit my day job?: A hybrid path to entrepreneurship. Academy of Management Journal, 57(4), 936-963.
Reynolds, P., Bygrave, W., & Autio, E. (2003). Global Entrepreneurship Monitor, 2003 Executive Report (Babson College, London Business School and Kauffman Foundation).
Robles, L., & Zárraga-Rodríguez, M. (2015). Key competencies for entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, 23, 828-832.
Smith, G., Shankar, A. (2015). Empowered entrepreneur training handbook, the Global Alliance for Clean Cookstoves.pp. 1-174.available at http://cleancookstoves.org/binary-data/RESOURCE/file/000/000/342-1.pdf Accessed 15 Jul 2015.
Sugars, B. (2014). Essential characteristics of an entrepreneur: available at http://www.actioncoach.com/_downloads/whitepaper-FranchiseRep5.pdf; Accessed 15 Jul 2015.
 Tornikoski, E. T., Viljamaa, A., & Varamäki, E. (2015). Hybrid entrepreneurship during retirement: Comparison of motives and aspirations In: Sappleton N., Lourenço F. (eds) Entrepreneurship, Self-Employment and Retirement (pp. 187-208). Palgrave Macmillan, London.
The Empretec program: the entrepreneur’s guide (2015), available at http://empretec.unctad.org/wp-content/uploads/2015/09/EG_eng.compressed.pdf Accessed 15 Jul 2015
Wagener, S., Gorgievski, M., & Rijsdijk, S. (2010). Businessman or host? Individual differences between entrepreneurs and small business owners in the hospitality industry. The Service Industries Journal, 30(9), 1513-1527.
Yang, T., & Aldrich, H. E. (2012). Out of sight but not out of mind: Why failure to account for left truncation biases research on failure rates. Journal of Business Venturing, 27(4), 477-492.