طراحی مدل تاب آوری استارتاپ های مبتنی بر فاوا با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران- ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

4 دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

امروزه شاهد رشد روزافزون استارتاپ‌ها و اثر آنها بر اقتصاد کشورها هستیم، اما نرخ بالای شکست آنها خصوصاً در فازهای ابتدایی چرخه حیات، به چالشی اساسی در جامعه علمی و حرفه‌ای تبدیل شده است. هدف از این مقاله، توسعه مدل تاب آوری استارتاپ‌های مبتنی بر فاوا در طول چرخه حیات آنها است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته- اکتشافی استفاده شد و در فاز کیفی، با بهره از استراتژی مطالعه چندموردی، نمونه‌گیری هدفمند چهار استارتاپ پی‌پینگ، آچاره، اوبار و کشمون و تحلیل مضمون داده‌های جمع آوری شده از مصاحبه‌ها و بررسی مستندات و اخبار در نرم افزار اطلس تی7[1]، مدل تاب آوری استخراج شد. پس‌ازآن در فاز کمّی، با اتکاء به نتایج 190 پرسشنامه از زیست بوم شرکت‌های استارتاپی ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس3[2]، مدل توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد مدل تاب آوری استارتاپ دارای سه بعد چالش (با مؤلفه‌های چالش محصول، تکنولوژی، تیم، مالی و قانونی)، اقدام (با مؤلفه‌های چرخش، ارزش پیشنهادی، مشتری‌سازی ناب، ساخت پلتفرم، اقدام درونی و محیطی)، و پیشرانه گذر (با مؤلفه‌های قابلیت‌های کلیدی تیم و نقش زیست‌بوم استارتاپ) است. این عوامل بازدارنده و کمک کننده تاب آوری، می‌توانند به عنوان نقشه راهنمای مؤسسین استارتاپ در طول چرخه حیات عمل نمایند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards a resilience model for ICT startups (Mix method)

نویسندگان [English]

  • Hossein RahmanSeresht 1
  • Zohreh Dehdashti Shahrikh 2
  • vahid khashei 3
  • shahideh Doustmohammadian 4
1 Full Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University.
2 Management Faculty - Allameh Tabatabaie university - Tehran - Iran
3 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai university
4 PhD candidate, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Today, we are witnessing the rapid growth of startups and their impact on the economies of countries, but their high failure rates, especially in the early stages of the life cycle, have become a major challenge in the scientific and professional community. The purpose of this article is to develop the resilience model of ICT-based startups throughout their lifecycle. For this purpose, the exploratory mixed research method was used. In the qualitative phase, using multi-case study strategy, purposeful sampling of four startups (PayPing, Achareh, Ubaar, Keshmoon) and theme analysis of data collected from interviews and review of documentation and news in Atlas.ti7 software, the resilience model was extracted. Then, in the quantitative phase, the developed model was evaluated based on the results of 190 questionnaires from the Iranian startup ecosystem and using the partial least squares approach in SMART PLS software. The findings show that the startup resiliency model has three dimensions of challenge (with components of product challenge, technology, team, financial, and legal), action (with components of rotation, value proposition, lean customer, platform building, internal and environmental action), and progressing factor (with key team components and startup ecosystem impact). These inhibitory and auxiliary factors can serve as a guide for startup founders throughout the life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startups
  • Resilience
  • Lifecycle
  • Multi-case study
اقتصاد بازار. (1398). فرصت طلایی استارتاپ ها. بازیابی از اقتصاد بازار.
دانایی فرد، حسن. (1396). استراتژی پژوهش‌های ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت. در حسن. دانایی فرد، سیدمهدی؛ الوانی, و عادل آذر, روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (ص. 230-258). تهران: انتشارات صفّار.
سخدری؛ کمال؛ زارعی، بهروز و صادقی، بهزاد (1396). تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری (مطالعه موردی کسب و کارهای نوپای مستقر در شتاب دهنده‌های شهر تهران).فصلنامه  توسعه کارآفرینی، 10(3): 395-415.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالفضل وشیخ زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2):151-198.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک. (1397). بررسی روند اخیر تجارت الکترونیک در ایران. تهران: وزارت صنعت و معدن.    
Amaratunga, D., & Baldry, D. (2001). Case study methodology as a means of theory building: performance measurement in facilities management organisations. Work Study, 50(3), 95-105.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Bajwa, S. S. (2017). Pivoting in Software Startups. Doctoral Thesis.
Berrocal, J., Garcia-Alonso, J., & Murillo, J. (2016). The Fall and Rise of NimBees. 42th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), (136-139). Limassol.
Blank, S. (2007). The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win. CA: Cafepress.com.
Blank, S., & Dorf, B. (2012). The Startup owner's manual.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Buang, N. A. (2012). Entrepreneurs' Resilience. In P. T.-H. (Ed.), Entrepreneurship - Born, Made and. InTech.
Card, J. (2015). Sink or swim: why some startups succeed and others don't. Retrieved from The Guardian: http: //www.theguardian.com
CBInsights. (2018). The Top 20 Reasons Startups Fail. CBInsights. Retrieved from https: //www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
Duc, A., & Abrahamsson, P. (2016). Minimum Viable Product or Multiple Facet Product? The Role of MVP in Software Startups. Lecture Notes in Business Information Processing. 251. Cham: Springer.
Edison, H. (2015). A Conceptual Framework of Lean Startup Enabled Internal Corporate Venture. Springer International Publishing, 607-613.
Entrepreneur Weekly. (2016, January 24). startup failure by industry. Retrieved from Statistic Brain: http: //www.statisticbrain.com/startup-failure-by-industry/
Giardino, C., Wang, X., & Abrahamsson, P. (2014). Why Early-Stage Software Startups Fail: A Behavioral Framework. ICSOB, (27-41).
Griffith, E. (2014, September 25). Why startups fail, according to their founders. Retrieved from Fortune: http: //fortune.com/
Mansfield, M. (2019, Mar 28). STARTUP STATISTICS – The Numbers You Need to Know. (Small Biz Trends) Retrieved from https: //smallbiztrends.com/2019/03/startup-statistics-small-business.html
Marmer, M., Herrmann, B. L., Dogrultan, E., & Berman, R. (2012a). Startup Genome Report (A new framework for understanding why startups succeed). StartupCompass.
Marmer, M., Herrmann, B. L., Dogrultan, E., & Berman, R. (2012b). Startup Genome Report Extra on Premature Scaling (A deep dive into why most high growth startups fail). StartupCompass.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE.
Nobel, C. (2011). Why companies fail-and how their founders can bounce back. Boston: Harvard Business School. Retrieved from http: //hbswk.hbs.edu/item/6591.html
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook For Visionaries Game Changers, and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons.
Para, G. (2002). Enhancing the rigor of qualitative research: application of a case methodology to build theories of IT implementation. The qualitative report, 7(4), 1-34.
Revzin, Y. (2015, March 5). The Major Reasons Startups Fail -- And How You Can Avoid Them. Retrieved from Forbes: https: //www.forbes.com/sites/theyec/2015/03/05/the-major-reasons-startups-fail-and-how-you-can-avoid-them/#1152eb402a2a
Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Business. New York, NY: Crown Business.
Terho, H., Suonsyrjä, S., Karisalo, A., & Mikkonen, T. (2015). Ways to Cross the Rubicon: Pivoting in Software Startups. SSU’15 workshop, PROFES’15, (555-568).
Unterkalmsteiner, M., Abrahamsson, P., Wang, X., Duc, A., Shah, S., Bajwa, S., ... Yagüe, A. (2016). Software Startups. e-Informatica, 10(1), 89-124.
Yin, R. K. (2014). Case study research, design and methods (5th ed.). Sage.