بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه شاهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و کارآفرینی دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشیار دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر سه ویژگی شخصیّتی شامل گرایش ‌به‌ ریسک‌پذیری، کانون‌ کنترل و شخصیّت پیش‌فعال، بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانة دانشجویان، باتوجه به نقش میانجی‌‌گر مؤلفه‌های مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB)، می‌پردازد. همچنین بررسی تفاوت بین گروهی که خود یا والدین آن‌ها تحصیلات یا تجربة قبلی کارآفرینی داشته‌اند و گروهی که این ویژگی‏ها را نداشته‌اند، از اهداف تحقیق است. این پژوهش، کمّی و از نظر هدف، کاربردی از نوع توصیفی-همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامة بسته-پاسخ و برگرفته از ادبیات پژوهش است و داده‌ها به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، جمع­آوری شد. جامعة آماری، تمام دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 1398 هستند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از مدل‌سازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی، در نمونه‌ای به تعداد 443نفر، استفاده شد. نتایج حاکی از اعتبار مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده، در پیش‌بینی قصد کارآفرینانة دانشجویان است. گرایش ‌به ‌ریسک‌پذیری و کانون‌ کنترل به‌صورت مستقیم، اثر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه داشتند، ولی شخصیّت پیش‌فعال، اثر مستقیم معناداری بر قصد نداشت. در بررسی اثر میانجی‌گری، مشاهده شد که هر سه مؤلفة مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده، به صورت جزئی، مکمل، رقابتی و یا کامل، رابطة بین ویژگی‌های شخصیّتی و قصد را میانجی‌گری می‌کنند. همچنین دو گروه مورد مطالعه، در برخی روابط تفاوت معناداری با هم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Personality and Behavioral Characteristics in Explaining Students' Entrepreneurial Intention(Case Study: Shahed University)

نویسندگان [English]

  • mohammad otadi 1
  • saeed safari 2
1 Industrial Management & Entrepreneurship Group, Shahed University, Tehran, Iran
2 industrial management & entrepreneurship group, shahed university, tehran, iran
چکیده [English]

This paper investigates the effect of three personality traits, including risk taking (RTP), locus of control (LoC), and proactive personality (PP), on students' entrepreneurial intention, given the mediating role of planned behavior model (TPB). It is also the purpose of this study to examine the difference between the first group, having entrepreneurship education or previous experience (themselves or their parents), and the second group not having these characteristics. This research is a quantitative and a correlation- descriptive study. Data were collected using a questionnaire and classified random sampling. Statistical population is all students of Shahed University. In this study, Structural Equation Modeling and Partial Least Squares (SEM-PLS) were used in a sample of 443 individuals. The results confirmed the validity of the TPB model in predicting students' entrepreneurial intention. RTP and LoC had a direct and positive effect on entrepreneurial intention but PP did not have a significant direct effect on entrepreneurial intention. In examining the mediating effect, it was found that all three components of the TPB mediate the relationship between personality traits and intention, either partially or competitively or fully. The two groups of students also had significant differences in some relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurial Intention"
  • "Theory of Planned Behavior"
  • "Personality Traits"
  • "Shahed University"
احمدپورداریانی، محمود و مقیمی، سیدمحمد (1397). مبانی کارآفرینی، چاپ نوزدهم، تهران، نشر فراندیش.
باقرصاد، وجیه؛ زالی، محمدرضا؛ رضوی، سیدمصطفی و سعید بنادکی، سعیده(1392). "تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای"، توسعه کارآفرینی، 6(4):.21-36
حافظ‌نیا، محمدرضا (1396). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، نشر سمت.
صفری، سعید و سمیع‌زاده، مهدی(1391). "نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته ‌های علوم انسانی"، فناوری آموزش، 7(1):65-79.
ضیاء، بابک و وقارموسوی، مجید(1395). "بررسی تأثیر آموزش‌های رسمی کارآفرینی بر شکل‌گیری قصد کارآفرینانه"، توسعه کارآفرینی، .99-117:9(1)
قلی‌پور، آرین (1396). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، چاپ نهم، تهران، نشر سمت.
 Ajzen, I.(1991).“The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2):179-211.
 Bagozzi, R., Baumgartner, H., and Yi,Y.(1992).”State vs. action orientation and the theory of reasoned action”, Consumer Research 18(4):505–518.
 Bateman, T.S. and Crant, J.M.(1993),“The proactive component of organizational behavior: a measure and correlates”, Journal of Organizational Behavior, 14(2):103-118
 Bird, B.(1988).“Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention”, Academy of Management Review, 13(3):442-453.
 Feder, E.S. and Niţu-Antonie, R.D.(2017).“Connecting gender identity, entrepreneurial training, role models and intentions”, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 9(1):87-108.
 Hanage, R., Scott, J.M. and Davies, M.A.P.(2014a).”From Intent to Exit: A Longitudinal Study of a Creative Sector Graduate Nascent Entrepreneur/ Expreneur”, British Academy of Management
 Kautonen, T., Van Gelderen, M., & Tornikoski, E.T.(2013).”Predicting entrepreneurial behaviour: a test of the theory of planned behavior”, Applied Economics, 45(6):697–707.
 Kickul, J. and Gundry, L. (2002).“Prospecting for strategic advantage: the proactive entrepreneurial personality and small firm innovation”, Journal of Small Business Management, 40(2):85-97.
 Krueger, N.F., Reilly, M.D. and Carsrud, A.L.(2000).“Competing models of entrepreneurial intentions”,Journal of Business Venturing, 15(5):411-432.
 Liñán, F. and Chen, Y.W.(2009).“Development and cross‐cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3):593-617.
 Liñán, F. and Fayolle, A.(2015).“A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda”, International Entrepreneurship and ManagementJournal, 11(4):907-933.
 Liñán, F.,Rodríguez-Cohard, J.C. and Rueda-Cantuche, J.M. (2011).“Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education”, International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2):195-218.
 Lüthje, C. and Franke, N.(2003).“The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT”, R&D Management, 33(2):135-147.
 Marques, C.S.,Ferreira, J.J.,Gomes, D.N. ,Gouveia Rodrigues, R. (2012), “Entrepreneurship education: how psychological, demographic and behavioural factors predict the entrepreneurial intention”, Education + Training, 54(8/9): 657-672.
 Menke, C.(2018).“Unraveling entrepreneurial competencies and their relation to entrepreneurial intent”, International Journal of Entrepreneurial Venturing, 10(6):663-687.
 Munir, H., Cai Jianfeng, Sidra Ramzan,(2019)."Personality traits and theory of planned behavior comparison of entrepreneurial intentions between an emerging economy and a developing country", International Journal of Entrepreneurial Behavior&Research,https://doi.org/10.1108/IJEBR-05-2018-0336
 Nabi, G. and Liñán, F.(2013).“Considering business start-up in recession time: the role of risk perception and economic context in shaping the entrepreneurial intent”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,19(6):633-655.
 Paul, J. and Shrivatava, A.(2016).“Do young managers in a developing country have strongerentrepreneurial intentions? Theory and debate”, International Business Review, 25(6):1197-1210.
 Rosique-Blasco, M., Madrid-Guijarro, A. and García-Pérez-de-Lema, D. (2017).“The effects of personal abilities and self-efficacy on entrepreneurial intentions”, International Entrepreneurship and Management Journal, 14(4):1025-1052.
 Roy,R.,Akhtar,F. and Das,N.(2017),“Entrepreneurial intention among science&technology students in India:extending the theory of planned behavior”,International Entrepreneurship and Management Journal,13(4): 1013 -1041.
 Safari, S., and Gholamrezaei, D,(2011).”Analysis and evaluation of alumni’s entrepreneurial potential:A comparative study of public & private universities of Tehran”,African Journal of Business Management 6(1):258-265.
 Schlaegel, C. and Koenig, M.(2014).“Determinants of entrepreneurial intent: a meta-analytic test and integration of competing models”, Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2):291-332.
 Shaver,K.G., Scott, L.R (1991).”Person, process, choice: the psychology of new venture creation”.Entrepreneurship: Theory and Practice, 16(2):23–45.
 Zhao, H., Hills, G.E., & Siebert, S.E.(2005).”The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions”, Journal of Applied Psychology, 90(6):1265–1272.
 Zhao, X., Lynch, J.G. Jr and Chen, Q.(2010),“Reconsidering baron and Kenny: myths and truths about mediation analysis”, Journal of Consumer Research, 37(2):197-206.
 Zhao, H., Seibert, S.E. and Lumpkin, G.T.(2010),“The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: a meta-analytic review”, Journal of Management, 36(2):381-404.