توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم های دانشکده اقتصاد، مدیریت وعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

4 استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص انگیزش کارآفرینی (نسبت انگیزش فرصتگرا (بهبودگرا) به انگیزش اجباری) به منظور طراحی سیاستهای بهبود آن است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی- توسعهای است. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمها، الگوی سیستمی از پویاییهای شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران ارائه کرده است. در این راستا، دادههای اکوسیستم کارآفرینی ایران در بازه زمانی 1387 تا 1397 از گزارشهای بینالمللی دیدهبان جهانی کارآفرینی و شاخص جهانی کارآفرینی جمعآوری و سپس روابط علی و معلولی میان متغیرها با استفاده از نرمافزار ونسیم ورژن DSS در نمودارهای سطح و نرخ طراحی و شبیهسازی شد. پس از اطمینان از عملکرد الگوی سیستمی بر اساس آزمونهای آماری اعتبارسنجی، مشخص شد، عوامل نهادی اکوسیستم کارآفرینی نظیر پیچیدگی اقتصاد، کنترل فساد، سهم ناخالص تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، آزادی کسب و کار، کارایی بازار مالی، شاخص مالیات، کیفیت رقابت و پیچیدگی استراتژیهای کسب و کار نقش مؤثری در بهبود امتیاز شاخص انگیزش کارآفرینی در افق 1404 ایفا میکنند. سیاستگذاران کشور، با استفاده از نتایج این مطالعه میتوانند ضعفهای کنونی حوزه سیاستگذاری شاخص انگیزش کارآفرینی را شناسایی کرده و سیاستهای مناسب توسعهی شاخص انگیزش کارآفرینی را برگزینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Motivation Index Development in Iran's Entrepreneurial Ecosystem via System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Bahareh Maleki 1
  • Habibollah Ranaei Kordshouli 2
  • Ali Naghi Mosleh Shirazi 3
  • Mohammad Hashem Moosavihaghighi 4
1 university of shiraz
2 Associate Professor, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Professor, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 The Center of Agriculture and Natural Resources Research of Fars Province, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting entrepreneurship motivation index (i.e. the ratio of improvement-driven motivation to necessity motivation) in order to design to improve policies it in Iran's entrepreneurial ecosystem. This research is applied and developmental in terms of purpose. To achieve the above goal, this study presented a systemic model of the dynamics of entrepreneurship motivation index in Iran’s entrepreneurial ecosystem using system dynamics (SD) method. In this regard, the data of Iran's Entrepreneurship Ecosystem in the period 2008-2018 were collected from Global Entrepreneurship Monitor (GEM) and Global Entrepreneurship Index (GEI) reports. Then, causal relationships between variables were designed and simulated in stock and rate diagrams by Vensim DSS software. Finally, according to the validated systematic model based on various tests, the results indicated that policies to improve economic complexity, corruption control, R&D share of GDP, rule of law, business freedom, financial market efficiency, tax index, competition, and the complexity of business strategies had an effective role in increasing the entrepreneurship motivation index. The Iranian entrepreneurship policy makers could benefit from these results to identify the barriers in the way of entrepreneurship motivation index policy-making and choose the appropriate policies of entrepreneurship motivation index development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Necessity Motivation
  • Opportunity Motivation
  • System Dynamics
  • Iran's Entrepreneurship Motivation Index
مودتی، مهدیه؛ ترابی، تقی؛ محمودزاده، محمـود و معمـارنژاد ، عبـاس (1397 .(عوامـل نهـادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصتگرا و رشداقتصـادی بـه روش گشـتاور تعمـیم یافتـ ه. .539-521 :(3)11 ،کارآفرینی توسعه داوری، علــی؛ رمضــانپور نرگســی، قاســم؛ افراســیابی، راحلــه و داوری، الهــه (1397 .
داوری، ﻋﻠــﯽ؛ رﻣﻀــﺎﻧﭙﻮر ﻧﺮﮔﺴــﯽ، ﻗﺎﺳــﻢ؛ اﻓﺮاﺳــﯿﺎﺑﯽ، راﺣﻠــﻪ و داوری، اﻟﻬــﻪ (1397). ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺴـﺐوﮐـﺎر ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ .339-321 :(2)11
 .339-321 :(2)11 Acs, Z. (2006). How is entrepreneurship good for economic growth?Innovations: technology, governance, globalization, 1(1), 97-107. Acs, Z. J., & Varga, A. (2005). Entrepreneurship, agglomeration and technological change.Small business economics,24(3), 323-.334. Angulo-Guerrero, M. J., Pérez-Moreno, S. & Abad-Guerrero, I. M. (2017). How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries.Journal of Business Research,73, 30-37. Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence.Technological Forecasting and Social Change,102, 45-61. Block, J., & Sandner, P. (2009). Necessity and opportunity entrepreneurs and their duration in self-employment: evidence from German micro data. Journal of Industry, Competition and Trade, 9(2), 117-137. Block, J. H., Kohn, K., Miller, D., & Ullrich, K. (2015). Necessity entrepreneurship and competitive strategy.Small Business Economics,44(1), 37-54. ....: .Carree, M. A., Stel, A. J. Van, Thurik, A. R., & Wennekers, S. (2002). Economic Development and Business Ownership: An Analysis Using Data of 23 OECD Countries. Small Business Economics, 19, 271 -290. Castaño, M. S., Méndez, M. T., & Galindo, M. Á. (2015). The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship.Journal of Business Research,68(7), 1496-1500. El Harbi, S. & Anderson, A. R. (2010). Institutions and the shaping of different forms of entrepreneurship.The Journal of Socio-Economics, 39(3), 436-444. 619 توسعه شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویاییشناسی سیستمها Fuentelsaz, L., González, C., Maیcas, J. P., & Montero, J. (2015). How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship. Business Research Quarterly, 18(4), 246-258. GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute). (2016). GEI 2016. Available at: https: //thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/. GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute). (2018). GEI 2018. Available at: https: //thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/. GEM (Global Entrepreneurship Monitor). (2005). Global Entrepreneurship Monitor 2005 Executive Report. Available at: https: //www.gemconsortium.org/file/open?fileId=47104. GEM (Global Entrepreneurship Monitor). (2008). Global Entrepreneurship Monitor 2008 Executive Report. Available at: https: //www.gemconsortium.org/file/open?fileId=47107. GEM (Global Entrepreneurship Monitor). (2012). Global Entrepreneurship Monitor 2012 Executive Report. Available at: https: //www.gemconsortium.org/file/open?fileId=48576. GEM (Global Entrepreneurship Monitor). (2018). Available at: https: //www.gemconsortium.org/data. Hessels, J., Van Gelderen, M., & Thurik, R. (2008). Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers.Small Business Economics,31(3), 323-339. Morris, M. H., Miyasaki, N. N., Watters, C. E. & Coombes, S. M. (2006). The Dilemma of Growth: Understanding Venture Size Choices of Women Entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 44(2), 221- 224. Mrożewski, M. & Kratzer, J. (2017). Entrepreneurship and country-level innovation: investigating the role of entrepreneurial opportunities.The Journal of Technology Transfer, 42(5), 1125-1142. Nikolaev, B. N., Boudreaux, C. J., & Palich, L. (2018). Cross‐country determinants of early‐stage necessity and opportunity‐motivated entrepreneurship: accounting for model uncertainty.Journal of Small Business Management,56(1), 243-280. Petrakis, P. E. (2014). The construction of opportunity entrepreneurship function.International Entrepreneurship and Management Journal, 10 (2), 207-230. Reynolds, P., Camp, M., Bygrave, W., Autio, E., & Hay, M. (2001). Global entrepreneurship monitors 2001 executive report. Boston, MA: Global Entrepreneurship Research Association, Babson College. Sterman. J. (2000). Business dynamics, systems thinking and modeling for a complex world. McGraw. Suchart, T. (2017). Factors influencing opportunity driven nascent entrepreneurs in Europe and Asia.European Research Studies,20(3A), 774. Terjesen, S. & Szerb, L. (2008). Dice Thrown from the Begining? An Empirical Investigation of Determinants of Firm Level Growth Expectations. Estudio de Economia, 35(2), 153-178. Theil, H., 1966. Applied economic forecasting. Amsterdam, North Holland Publishing. 620 فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، دورة 12 ،شمارة 4،زمستان 1398 Thurik, A. R., Carree, M. A., Van Stel, A., & Audretsch, D. B. (2008). Does selfemployment reduce unemployment?Journal of Business Venturing,23(6), 673-686. Thai, M. T. T., & Turkina, E. (2014). Macro-level determinants of formal entrepreneurship versus informal entrepreneurship.Journal of Business Venturing,29(4), 490-510. Valliere, D., & Peterson, R. (2009). Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 21(5-6), 459-480. Van der Zwan, P., Thurik, R., Verheul, I., & Hessels, J. (2016). Factors influencing the entrepreneurial engagement of opportunity and necessity entrepreneurs.Eurasian Business Review,6(3), 273-295. Van Stel, A. J., Storey, D. J., & Thurik, A. R. (2006).The effect of business regulations on nascent and actual entrepreneurship(No. 0406). Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy. Wong, P.K., Ho, Y.P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335-350.