شناسایی عوامل پیش‏برنده استفاده از تأمین‌ مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تأمین مالی جمعی روشی نوین برای کارآفرینان به‌منظور تأمین مالی، تحقق و پیشبرد ایده‌ها و پروژه‌های کارآفرینانه آن‌ها است و امکان جمع‏آوری منابع مالی از عموم را برای آن‌ها فراهم می‏سازد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با تمرکز بر جویندگان سرمایه، عوامل پیش‏برنده‌ استفاده از تأمین ‌مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان در صنعت گردشگری شناسایی شوند. این پژوهش، کیفی و از نوع تجزیه و تحلیل تم است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‏ساختاریافته با 22 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های خدمات گردشگری/مسافرتی شهر تهران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی که در زمینه تأمین مالی دانش و تجربه داشتند، با به‌کارگیری تکنیک گلوله‌برفی گردآوری شد و با استفاده از کُدگذاری باز و محوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج به‌دست آمده، عوامل پیش‌برنده استفاده از تأمین مالی جمعی از دیدگاه جویندگان سرمایه را می‌توان در قالب شش محور مجزا طبقه‌بندی نمود که عبارتند از: عوامل مرتبط با جویندگان سرمایه، عوامل مرتبط با تأمین‌کنندگان سرمایه، عوامل مرتبط با پلتفرم، عوامل مرتبط با پروژه و ایده، عوامل مرتبط با روش تأمین مالی جمعی و عوامل مرتبط با محیط و زمینه. هر یک از این محورها خود شامل مقولات و زیرمقولاتی هستند که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying drivers of Using Crowdfunding by Entrepreneurs (The Case of Tourism Industry)

نویسندگان [English]

  • Hasti Chitsazan 1
  • Sarah Koolaji 2
  • Afsaneh Bagheri 3
1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crowdfunding is a new way for entrepreneurs to fund-raise, implement, and promote their entrepreneurial ideas and projects, and gives them a means to collect their financial resources from crowd. This study attempts to identify drivers of using crowdfunding by entrepreneurs in the tourism industry. The data for this qualitative (thematic analysis) research were collected through semi-structured interviews with 22 managers and experts with fundraising knowledge and experience from tourism/travel agencies in Tehran and experts from the tourism sector of the Cultural Heritage Organization. The snowball sampling technique was applied. The data were analyzed using open and axial coding. According to the results, drivers of using crowdfunding by the entrepreneurs were classified into six factors including the factors related to the capital seekers, to the capital providers, the platform, the projects and ideas, the method of crowdfunding and the context and environment. Furthermore, this study explored the dimensions of each crowdfunding driving factors that are discussed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • Fundraising
  • Capital Seekers
  • tourism industry
  • Crowdfunding Drivers
افشارپور، محسن؛ عساکره، سجاد و زرندی، سعید (1394). "نقش سرمایه‏گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا". رشد فناوری، 11(43)، 2-13.
ایمانی‏پور، نرگس و عزیزی، حسن (1390). "تحلیل اجزای تشکیل‏دهنده فرایند سرمایه‏گذاری خطرپذیر در ایران". توسعه کارآفرینی، 4(2)، 85-103.
بازرگان، عباس (۱۳۹5). "مقدمهای بر روش‏های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری"، چاپ ششم، تهران: نشر دیدار.
چیت‏سازان، هستی؛ طالبی، کامبیز و محب‏علی، امیر (1396). "شناسایی و اولویت‏بندی رایج‏ترین روش‏های تأمین مالی خودراه‏انداز در کسب‏و‏کارهای نوپای حوزه IT"، توسعه کارآفرینی، 10 (1)، 61-80.
حافظ‏نیا، محمدرضا (1395). "مقدمه‏ایبرروشتحقیقدرعلومانسانی )چاپ بیست‏ و‏ دوم)"، تهران: نشر سمت.
حیدری سورشجانی، مهرناز و محمدی، پرستو (1395). "شناسایی مؤلفه‏های مراحل مختلف رشد شرکت‏های نوآور در تعامل با سرمایه‏گذاران خطرپذیر"، توسعه کارآفرینی، 9 (1)، 59-78.
زرندی، سعید؛ افشارپور، محسن و عساکره، سجاد (1394). "مطالعه تطبیقی مدل‏های کسب‏و‏کار پلتفرم‏های برتر تأمین مالی جمعی در جهان"، مدیریت توسعه فناوری، 3(2)، 127-150.
متوسلی، محمود؛ شجاعی، سعید؛ چیت‏سازان، هستی و محمدی الیاسی، قنبر (1396). "موانع نهادی سرمایه‏گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‏ای برای واکاوی انگیزه‏های سرمایه‏گذاری در بنگاه‏های کوچک فناور"، توسعه کارآفرینی، 10(3)، 477-496.
متوسلی، محمود؛ شجاعی، سعید؛ محمدی الیاسی، قنبر و چیت‏سازان، هستی (1396). "واکاوی چالش‏های نهادی تبادلات سرمایه‏گذاران خطرپذیر با شرکت‏های فناوری‏محور"، سیاست علم‌وفناوری، 9(4)، 1-14.
Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2011). The geography of crowdfundingNBER Working Papers 16820, National Bureau of Economic Research, Inc.
Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: Geography, social networks, and the timing of investment decisions. Journal of Economics & Management Strategy, 24(2), 253-274.
Ahlers, G. K., Cumming, D., Günther, C., & Schweizer, D. (2015). Signaling in equity crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 39(4), 955-980.
Bayus, B. L. (2013). Crowdsourcing new product ideas over time: An analysis of the Dell IdeaStorm community. Management Science, 59(1), 226-244.
Beugré, C. D., & Das, N. (2013). Limited capital and new venture creation in emerging economies: A model of crowd-capitalism. SAM Advanced Management Journal, 78(3), 21-27.
Burtch, G., Ghose, A., & Wattal, S. (2013). An empirical examination of the antecedents and consequences of contribution patterns in crowd-funded markets. Information Systems Research, 24(3), 499-519.
Butticè, V., Colombo, M. G., & Wright, M. (2017). Serial crowdfunding, social capital, and project success. Entrepreneurship theory and practice, 41(2), 183-207.
Calic, G., & Mosakowski, E. (2016). Kicking Off Social Entrepreneurship: How A Sustainability Orientation Influences Crowdfunding Success. Journal of Management Studies, 53(5), 738-767.
Cosh, A., Cumming, D., & Hughes, A. (2009). Outside enterpreneurial capital. The Economic Journal, 119(540), 1494-1533.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Davis, B. C., Hmieleski, K. M., Webb, J. W., & Coombs, J. E. (2017). Funders' positive affective reactions to entrepreneurs' crowdfunding pitches: The influence of perceived product creativity and entrepreneurial passion. Journal of business venturing, 32(1), 90-106.
Gerber, E. M., & Hui, J. (2013). Crowdfunding: Motivations and deterrents for participation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 20(6), 34.
Gerber, E. M., Hui, J. S., & Kuo, P.-Y. (2012). Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. Paper presented at the Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics.
Greenberg, J., & Mollick, E. (2017). Activist Choice Homophily and the Crowdfunding of Female Founders. Administrative Science Quarterly, 62(2), 341-374.
Harzer, A. (2013). Erfolgsfaktoren im Crowdfunding. In: Menschen—Markte—Medien—Management: Schriftenreihe, Band 7. Ilmenau: Universitatsverlag Ilmenau.
Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding (Working Paper Firms and Region, No. R2/2011, Fraunhofer ISI). Retrieved April 10, 2013, from http://www.econstor.eu/ handle/10419/52302.
Howe, J. (2008) Crowdsourcing: How the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Crown Publishing Group.
Hui, J. S., Greenberg, M. D., & Gerber, E. M. (2014). Understanding the role of community in crowdfunding work. In CSCW 2014 - Proceedings of the 17th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing (pp. 62-74). Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/2531602.2531715.
Kleemann, F., Voß, G. G., & Rieder, K. (2008). Un (der) paid innovators: The commercial utiliza-tion of consumer work through crowdsourcing. Science, technology & innovation studies, 4(1), 5-26.
Meinshausen, S., Schiereck, D., & Stimeier, S. (2012). Crowdfunding als Finanzierungsalternative - Innovative Ansätze in der Unternehmensfinanzierung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 61(11), 583-588.
Mollick, E. R. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing, 29(1), 1-16.
Moritz, A. & Block, J. H. (2016). Crowdfunding: A literature review and research directions. In D. Brüntje & O. Gajda (Eds.), Crowdfunding in Europe, State of the art in theory and practice (pp. 25-53). Switzerland: Springer.
Scholz, N. (2015). The relevance of crowdfunding: the impact on the innovation process of small entrepreneurial firms: Springer.
Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. SSRN Electronic Journal, 10,1-23. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1699183.
Skirnevskiy, V., Bendig, D., & Brettel, M. (2017). The influence of internal social capital on serial creators’ success in crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 41(2), 209-236.
Steinberg, S., & DeMaria, R. (2012). The Crowdfunding Bible: How to raise money for any startup, video game or project, edited by J. Kimmich, 1– 80. Cincinnati, OH: ReadMe Publishing.
Zhao, Q., Chen, C. Der, Wang, J. L., & Chen, P. C. (2017). Determinants of backers’ funding intention in crowdfunding: Social exchange theory and regulatory focus. Telematics and Informatics, 34(1), 370–384.