تأثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای حوزه فست‌فود در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصقهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان کسب‌وکارهای حوزه فست‌فود در شهر اصفهان می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل 1366  مالک واحدهای فروش فست‌فود در شهر اصفهان است. نمونه‌ی مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان 297 کسب‌وکار است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها  پرسش‌نامه‌ استاندارد بوده که پایایی و روایی آن بررسی و تأیید شده است. به هر کسب‌وکار فست‌فود یک  پرسش‌نامه داده شد که توسط مالک آن تکمیل گردید برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار3  Smart PLS استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که دانش پیشین و تمامی ابعاد آن (دانش پیشین بازار، دانش پیشین فناوری، دانش پیشین پیرامون مشکلات مشتری، دانش پیشین نحوه خدمت به بازار)، بر موفقیت کارآفرینانه با سطح اطمینان 95/0 تأثیر مثبت و معنادار دارند. هم‌چنین نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در تأثیرگذاری دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه  با ضریب تأثیر 53/0 موردتأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of prior knowledge on entrepreneurial success with the mediating role of entrepreneurial alertness (The case of fast food businesses in the city of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mehran Shayan 1
  • Ali Shaemi-barzaki 2
  • hadi teimouri 3
1 Department of management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Faculty member, Department of Management, Faculty of Administrative sciences and Economics, University of Isfahan.
3 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research considers the effect of entrepreneurial knowledge on entrepreneurial success with the mediating role of entrepreneurial alertness in fast food businesses in the city of Isfahan. This research is an applied research in respect to its purpose and correlational descriptive in respect to its methodology. The population of this study comprise of 1366 fast food businesses and by simple sampling and using Morgan table 297 businesses are selected. The instrument of data collection was the standard questionnaire that the reliability and validity of the questionnaire was approved and one questionnaire has been given to per business and it has been answered by the owner of business. For testing hypothesizes, the way of Partial Least Squares and SPSS software was used. The result of testing hypothesizes shows that entrepreneurial knowledge and all its dimensions have positive effect on entrepreneurial success. The mediating role of entrepreneurial alertness also is confirmed in effecting entrepreneurial knowledge on entrepreneurial success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prior knowledge
  • Entrepreneurial success
  • Entrepreneurial alertness
حاجی‌زاده، علی؛ زالی، محمدرضا و بیگ‌پور، عفت (1393). «بررسی رابطه دانش پیشین با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه»، توسعه کارآفرینی، 7(4): 613-633.
دیانتی، مژگان؛ آصف، کریمی و مرتضی، اکبری (1397). «تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها: با ملاحظه نقش اشتیاق کارآفرینانه»، توسعه کارآفرینی، 11(1): 80-61.
رازقندی، ناهید و درانی، کمال(1388) .«"شناسایی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت  کارآفرینان برتر استان تهران برای ارائه الگوی آموزشی»،توسعه کارآفرینی، 2(4): 39-55.
صفا، لیلا؛ علم‌بیگی، امیر و غلامی، حسام‌الدین(1395). «اعتباریابی و پایایی‌سنجی مقیاس                                                                        سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش‌آموختگان شرکت‌های تجاری کشاورزی استان کرمان»، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 9(1): 57-68.
غلامی، حسام‌الدین؛ علم‌بیگی، امیر؛ صفا، لیلا و درینی، روح‌الله(1394). «تاثیر شایستگی‌های کارآفرینانه در شکل‌گیری هوشیاری کارآفرینانه»، توسعه کارآفرینی، 8(3): 551-570.
محمدی الیاسی، قنبر و داهیم، نوشین(1393). «شناسایی تجربه‌های مرتبط با توسعه هوشیاری کارآفرینانه کارآفرینان کارکشته»،  فصل‌نامه  سیاست علم و فناوری، 3(1): 79-92.
محمدی، محمود و عسکری،  غلامرضا(1390). «تاثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، توسعه کارآفرینی، 4(3): 129-148.
مقیمی، سیدمحمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی(1396)، نظریه‌های کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
مهربان‌فر، احسان و نوبری، سابینا(1392). «نقش فرهنگ برهوشیاری کارآفرینانه در ایران با بهره‌گیری از داده‌های GEM»، فصل‌نامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9(1): 25-33.
نیک‌رفتار، طیبه و حسینی، الهه(1395). «تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری مشارکت‌کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز)»،  توسعه کارآفرینی، 9(4): 731-748.
Aldrich, H. E. and Wiedenmayer, G. (2015). From traits to rates: An ecological perspective on organizational founding. In J.A. Katz & R.H. Brockhaus (Eds.), Advances in entrepreneurship, firm emergence, and growth: 145–195.
Amabile, T. (1999). How to kill creativity. In Harvard Business Review on breakthrough thinking: 1–59.
Ardichvili, A.; Cardozo, R. and Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1): 105-112.
Ardichvili, A. and Cardozo, R. N. (2016). A model of the entrepreneurial opportunity recognition process. Journal of Enterprising culture, 8(2): 103-119.
Bandura, A. (2008). Social Learning Theory of Aggression. Journal of Communication, 28(3): 12-29.
Baron, R. A. and Ward, T. B. (2004). Expanding entrepreneurial cognition's toolbox: Potential contributions from the field of cognitive science. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6): 553-573.
Blazkova, I. and Dvoulety, O. (2019). Investigating the differences in entrepreneurial success through the firm-specific factors: Microeconomic evidence from the Czech food industry. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(2): 154-176.
Cohen, W. M. and Levinthal, D. A. (2010). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1): 128-152.
Fernandez, G. and Morris, R.G. (2018). Memory, novelty and prior knowledge. Journal of Trends in Neurosciences, 47(10): 654-659.
Fiet, J. O. (2007). The systematic For Entrepreneurial Discoveries. Westport: Quorum Books.
Fisher, R., Maritz, A., Lobo, A., (2014). Evaluating entrepreneurs' perception of success: development of a measurement scale. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 20(5): 478-492.
Gaglio, C. M. and Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2): 95-111.
Hajizadeh, A. and Zali, M. R. (2016). Prior knowledge, cognitive characteristics and opportunity recognition. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(1): 63-83.
Hasni N. Juhdi, Tih Sio. H, Nurita. J, (2015). Market Orientation and Entrepreneurial Success: Mediating Role of Entrepreneurial Learning Intensity. Journal Pengurusan, 43(2): 27-36.
Kakati, M. (2003). Success criteria in high-tech new ventures. Technovation, 23(5): 447–457.
Katz, J. A. and Green, R.P. (2016). Entrepreneurial Small Business (2nd ed.). McGraw-Hill, Boston, UK.
Kirzner, I. M. (1999). Creativity and/or alertness: a reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur. Review of Austrian Economics, 11(1/2): 5-17.
Kirzner, I. M. (2008). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Research Institute of Industrial Economics, Stockholm SE.
Kumar S. A. (2017). The influence of management education on entrepreneurial success. Journal of Entrepreneurship Education, 20(2): 1-17.
Lee, B. (2019). Human capital and labor: the effect of entrepreneur characteristics on venture success. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(1): 29-49.
Li, Z. (2013). Entrepreneurial Alertness: An exploratory study. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Marvel, M. (2006). Knowledge–based view of the venture creation process. Unpublished dissertation doctoral, university of Illinois.
Marvel, M. R. and Droege, S. (2010). Prior tacit knowledge and first-year sales: learning from technology entrepreneurs. Journal of Small Business and Enterprise Development,17(1): 32 – 44.
Marvel, M. R. and Lumpkin, G. T. (2007). Technology entrepreneurs’ human capital and its effects on innovation radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6): 807- 828.
McMullen, J. and Shepherd, D. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1): 132- 152.
Montiel-Campos, H. (2017). Impact of entrepreneurial passion on entrepreneurial orientation with the mediating role of entrepreneurial alertness for technology-based firms in Mexico. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2): 353-374.
Neneh, B.N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138: 273-279.
Ozgen, E (2003). Entrepreneurial Opportunity Recognition: Information flow, social, and cognitive perspectives. Unpublished doctoral Dissertation, university of New-York, USA.
Rezvani, M, Lashgari, M and Yadolahi Farsi. J. (2018). Organizational entrepreneurial alertness framework in opportunity discovery. Academy of Entrepreneurship Journal, 24(2): 15-27.
Rogoff, E. G., Lee, M. S. and Suh, D.C. (2004). Who done it? Attributions by entrepreneurs and experts of the factors that cause and impede small business success. Journal of Small Business Management, 42(4): 364-376.
Samo, A. H. (2016). Entrepreneurial alertness among business school students. International Journal of Humanities & Social Science Studies, 3(1): 127-137.
Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Sciences, 11(4): 448–469.
Siren, Ch., Parida, V., Patel, P. and Wincent, J. (2018). Rushed and short time: The negative effects of temporal planning and flexible pacing style on the entrepreneurial alertness-effectuation relationship. Journal of Business Research.
Staniewski, M. and Awruk, K. (2019). Entrepreneurial success and achievement motivation- A preliminary report on a validation study of the questionnaire of entrepreneurial success. Journal of Business Research.
Tang, J., Kacmar, M. and Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1): 77-94.
Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M. and Binks, M. (2003). Does entrepreneurial experience influence opportunity identification? The Journal of Private Equity, 7(1): 7-14.
Valliere, D. (2013). Entrepreneurial Alertness and Paying Attention. Journal of Enterprising Culture, 21(1): 1-17.
Von Hippel, W. (2007). Aging, executive functioning, and social control. Current Directions in Psychological Science, 16(5): 240-244
Wacht, D., Stephan, U., and Gorgievski, M. (2016). More than money: Developing an integrative multi-factorial measure of entrepreneurial success. International Small Business Journal, 34(8): 1098-1121.
Wen-Hai Chih Ling-Chu Huang Tsung-Ju Yang, (2016). Prior knowledge, transformative learning and performance. Industrial Management & Data Systems, 116(1): 103 – 121.
Yeongsu KimDong‐Kee RheeSangsuk Lee, (2010). The convergence of value (quality) recognition approaches. Asian Journal on Quality, 11(1): 5-27.
Zhou, M., Zhou, Y., Zhang, J., Obschonka, M., and Silbereisen, R. K. (2017). Person–city personality fit and entrepreneurial success: An explorative study in China. International Journal of Psychology