طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

2 استادیار گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته اکتشافی در شرکت‌های ساختمانی شمال کشور (استان‌های گلستان، مازندران و گیلان) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، آمیخته-اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت‌کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکت‌های ساختمانی، به‌شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله‌برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمّی شامل 252 شرکت‌ ساختمانی شمال کشور با رتبه‌های 4 و 5 و 180 حجم نمونه به به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برآورد  شد. در بخش کیفی، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار Nvivo نسخه8 تحلیل و در قالب مدل مفهومی داده‌بنیاد تدوین  شد. در آزمون مدل، ابتدا فرضیه‌های پژوهش تدوین شده و سپس با روش‌ تحلیل ‌مسیر و استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه25 و Smart-PLS نسخه2/3 صورت  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مرحله کمّی نشان داد، شرایط علّی اثرگذار بر بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شامل قابلیت ارتباطی، قابلیت سازمانی، استراتژی سازمان، حمایت مدیریت و سازمان و سیستم‌های سازمانی است. شرایط مداخله‌گر شامل رابطه‌مداری، قابلیت محیطی و حاکمیت شرکتی، و شرایط زمینه‌ای نیز شامل تفکر سیستمی، به‌کارگیری فناوری و فرهنگ سازمانی است. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل مدیریت سرمایه فکری، هم‌راستایی استراتژیک و دانش‌افزایی برای بهبود عملکرد راهبردی، تاکتیکی و کارایی شرکت به‌عنوان پیامدهای بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شناخته می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

design strategic entrepreneural marketing model in building industry with exploratory Mixed approach

نویسندگان [English]

  • shahram kouseh gharavi 1
  • Saeid Safariyan Hamedani 2
1 Entrepreneurship PhD student, Entrepreneurship group, Ali Abad Katoul Unit, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
2 Entrepreneurship group, Sari unit, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study wad to design strategic entrepreneural marketing model in building industry with exploratory hybrid approach in construction companies in the north of Iran (Golestan, Mazandaran, Guilan provinces). The present research is applied-developmental in terms of the purpose, and is explanatory regarding nature. In terms of collecting data, it is a descriptive-survey with exploratory blended approach in which the qualitative approach is base on theory of data base. In the qualitative part of the research, the participant team included academic experts and executives of construction companies in a non selective (targeted) way and a snowball method of 30 people. The statistical population in the quantitative part of the research included construction companies in the north of the country with grade 4 and 5. In the qualitative section, the collected data was analyzed using the Nvivo software and formulated in the form of conceptual data base model. In the model test, the research hypotheses were formulated and confirmed by factor analysis and path analysis methods using SPSS and PLS software. The results of the quantitative phase indicated that the causal conditions affecting strategic entrepreneurial marketing include communication capabilities, organizational capability, organizational strategy, management support and organization and organizational systems. Interventive conditions include interrelationship, environmental capability, corporate governance, and ground conditions include system thinking, using technology and organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Entrepreneurial Marketing
  • Building Industry
  • mixed approach
بازرگان، عباس (1384). " ضرورت توجه به دیدگاه‌های فلسفی زیربنایی معرفت‌شناسی در علوم انسانی برای انتخاب روش تحقیق با تأکید بر روش‌های کیفی پژوهش و ارزیابی آموزشی علوم تربیتی"، تهران، چاپ اول.
بازرگان، عباس (1388). "روش‌های تحقیق آمیخته"، پژوهش‌نامه مدارس کارآمد، 7: 12-16.
خردرنجبر، محمد (۱۳۹۳). "موانع اجرایی کارآفرینی در صنعت ساختمان"، کنفرانس  بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا.
خنیفر، حسین؛ رحمتی، محمدحسین و لاهوتیان، علی (1395). "طراحی مدل فرایندی کارآفرینی در صنایع غذایی ایران"، توسعه کارآفرینی، 9 (2): 219-237.
رضایی، روح‌الله؛ منگلی، نسرین و صفا، لیلا (1394). "بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و  تأثیر آن در  کسب‌وکارهای کوچک و متوسط"، کارآفرینی در کشاورزی، 2(2): 1-16.
عباسی، لقمان؛ شریف‌زاده، محمدشریف؛ عبدالله‌زاده، غلامحسین و محبوبی، محمدرضا (1396). "ساز و کار بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی: رویکرد ویژه به برندسازی"، کارآفرینی در کشاورزی، 4(2): 73-86.
عبدی هولایی، جلال؛ صفاریان همدانی، سعید؛ یوسفی سعیدآبادی، رضاو تقی‌پور، محمد (1396). "پیش‌بینی بازاریابی کارآفرینانه به‌واسطه برنامه‌ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی)"، تحقیقات مدیریت آموزشی.
مبارکی، محمدحسن؛ رضوانی، مهران؛ یداللهی فارسی، جهانگیر و طغرایی، محمدتقی (1395). "طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق"، تحقیقات بازاریابی نوین، 6(3): 37-52.
مسعودی، احسان(۱۳۹۶). "تحلیل اثرگذاری بازاریابی کارآفرینانه بر اثربخشی و کارایی کسب‌وکار مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه‌ریز"، چهارمین کنگره  بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد، شیراز، مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکاراحمدی، ناهیدو مهدی‌زاده، مهران (1393). "بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی (مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن)"، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، 6(11): 145 -174.
نظام‌دوست، سیدجعفر؛ آقاجانی، محمدرضا و عشقی عراقی، مهتاب (۱۳۹۵). "بررسی عوامل مؤثر بر استراتژی‌های بازاریابی کارآفرینانه و نوآوری‌های فناورانه در  کسب‌وکارهای کوچک و متوسط"، همایش ملی اشتغال دانش‌بنیان، سنندج، جهاددانشگاهی استان کردستان.
Amir, A., Auzair, S. M., & Amiruddin, R. (2016). Cost Management, Entrepreneurship and Competitiveness of Strategic Priorities for Small and Medium Enterprises. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219: 84-90.
Bechere, R.C., Helms, M.M. and McDonald, J.P. 2012. The Effect of Entrepreneurial Marketing on Outcome Goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1): 1- 12.
Davis, D. Morris, M. Allen, J. (1991). Perceived environmental turbulence and its effect on selected entrepreneurship, marketing and organizational characteristic in industrial firms, Journal of academy of marketing science, 19 (Spring): 43-51.
De Guimarães, J. C. F., Severo, E. A., & de Vasconcelos, C. R. M. (2018). The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage, Journal of Cleaner Production, 174: 1653-1663.
Dogan, N. (2015). The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship, Social and Behavioral Sciences, 195: 1288–1294.
Fiore, A.M.; Nilsen, L.S.; Hurst, J.L. Son, J. and Sadachar,A. (2013). Entrepreneurial marketing: Scale validation with small, independently owned businesses, Journal of Marketing Development and Competitveness, 7(4): 61-86.
Franco, M., Haase, H. (2013). Firm resources and entrepreneurial orientation as determinants for collaborative entrepreneurship, Management Decision, 51 (3): 680-696.
Hallback, P., and Gabrielsson, P.(2013). “Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies“. International Business Review. 22, 1008- 1020.
Jaworski, B; Kohli, A. and Sahay, A. (2000). "Market-driven versus driving markets". Academy of Management Science Journal, 28(1). 45-54.
Jogaratnam, G. (2017). “The effect of market orientation, entrepreneurial orientation and human capital on positional advantage“. International Journal of Hospitality Management, 60. 104-113.
Jones, R. & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration, International Small Business Journal, 29(1): 25-36.
Manasra, E.A., Zyadat, M.A., Awamreh, M.A. and Alnsour, M.S. (2013). "Linking entrepreneurial marketing and performance indicators in Jordanian hotel industry". Journal of Management Research, 5(3): 86-94.
Martin, S. L., & Javalgi, R. G. (2016). Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The Moderating role of Competitive Intensity on Latin American International New Ventures, Journal of Business Research, 69(6): 2040-2051.
Matsuno, K., Mentzer, J. T., & Ozsomer, A. (2002). "The effect of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance". Journal of Marketing, 66, 18−32
Morris, M.H. Schindehutte, M. Laforg, R.W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives, journal of marketing theory and practice, 10(4) 1-19.
Morrish, S. and Deacon, J. (2011). A tale of two spirits: Entrepreneurial marketing at 42 Below Vodka and Penderyn Whisky. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24(1): 113- 124.
Morrish,S.C. (2011). Entrepreneurial marketing: A strategy for the twenty-firstcentury?, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship. 13(2): 110-119.
Niehm, L.S., Hurst, J.L., Son, J., Fiore, A.M. and Sadachar, A. (2013). Entrepreneurial marketing: Scale development and validation in the small firm context. Proceeding of Conference on Apparel, Events and Hospitality Management, United States, Iwoa University: 1- 6.
Nwaizugbo, I.C. and Anukam, A.I. (2014). "Assessment of entrepreneurial marketing practices among Small and Medium Scale Enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and challenges". Review of Contemporary Business Research, 3(1): 77- 98.
Paek, B. & Lee, H. (2017). Strategic entrepreneurship and competitive advantage of established firms: evidence from the digital TV industry, International Entrepreneurship and Management Journal, 14(4): 883-925.
Strauss, A. L., and J. M. Corbin. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California, USA.
Yang, M. (2018). International entrepreneurial marketing strategies of MNCs: Bricolage as practiced by marketing managers, International Business Review, 27(5): 1045-1056.
Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective, Industrial Marketing Management, 64: 147-160.