مفهوم‌پردازی عوامل زمینه‌ساز در به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایرانی (راهبرد تحقیقی گروه کانونی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 گزینه­های ابتکاری تصمیم‌گیری سازوکارهایی شناختی هستند که کارآفرینان در فرایند تصمیم­گیری خود به‌کار می­برند. این پژوهش با درک اهمیت این گزینه‌ها در تصمیم‌گیری کارآفرینان و ضعف پژوهش‌های کیفی پیشین در پرداختن به این مقوله، به مفهوم‌پردازی عوامل زمینه‌ساز به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایران می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و به‌طور مشخص راهبرد تحقیقی گروه کانونی است. نمونه‌‌ی آماری این تحقیق 6 نفر از کارآفرینان برتر معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی ایران در سال 1388-1389 و 3 نفر از اساتید و خبرگان تصمیم‌گیری و کارآفرینی هستند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی، و به‌طور مشخص تحلیل تِم و کدگذاری باز و محوری انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل زمینه‌ساز در به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایرانی در شش دسته شامل ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی،‌ توانایی پردازش اطلاعات،‌ توانایی­های شناختی-ادراکی،‌ تعصبات ابتکاری- شناختی،‌ ویژگی‌های محیط مسأله و شرایط زندگی فردی جای دارند. این پژوهش گامی است در راستای توسعه‌ی مفهوم نوظهور تصمیم‌گیری ابتکاری کارآفرینان، از این‌رو توجه به عوامل زمینه‌ساز در به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری برای تقویت تصمیم‌گیری، به کارآفرینان نوپا توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Predisposing Factors in Applying Heuristics in Superior Iranian Entrepreneurs' Decision Making Process (Focus Group Methodology)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Mobaraki 1
  • Ali Rezaeian 2
1 Assistant Professor, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran
2 Professor in Accounting and Management Faculty, Shahid Beheshti
چکیده [English]

Heuristic decision making is a cognitive mechanism which is applied by entrepreneurs in their decision making process. Heuristics significantly affects the qualitative entrepreneurial decision making. The present study aims to conceptualize the predisposing factors in applying heuristics in Iranian entrepreneurs' decision making process. The research is based on the qualitative research, specifically the focus group methodology. The sample is 9 Iranian superior entrepreneurs selected by Iran’s Ministry of Labor and Social Affairs in 2009-2010, as well as some prominent professors who were accordingly selected by sampling. The participants, responses were analyzed by using qualitative content analysis method. The findings indicated   that the predisposing factors in applying heuristics by Iranian entrepreneurs could be classified into six categories which included entrepreneurial personal and psychological characteristics, information processing ability, cognitive ability, cognitive biases and heuristics, environmental factors and personal living conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Decision Making Process
  • Heuristics in Decision Making
  • Focus Group
حاضر، منوچهر. (1383)، «تصمیم­گیری ابتکاری»،  فصلنامه دانش مدیریت، 17(5).
خاکی، غلامرضا. (1389)، روش تحقیق با رویکرد پایان­نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
دباغی، آزاده و ملک، امیر مهدی. (1389). «ارائه  روشی  برای ارزیابی و رتبه­بندی چشم­انداز سازمان­ها با استفاده از روش پژوهش آمیخته»،  مدیریت صنعتی، 2 (4)، 57-74.
دانایی فرد، حسن و مظفری، زینب. (1387)، «ارتقاء روایی و پایایی در پژوه­های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی­های ممیزی پژوهشی»، پژوهش­های مدیریت، 1 (1)، 131-162
رضائیان، علی. (1379). مبانی سازمان و مدیریت. تهران، انتشارات سمت.
Albar, Fatima M.; Jetter  Antonie J. (2009), »Heuristics in decision making«, PICMET  Proceedings, Portland, Oregon USA.
Baron, Rabert (2004), »The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurships basic«, Journal of Business Venturing, 23 (2), 56-78.
Busenitz, Lowell W. (1999), »Entrepreneurial risk and strategic decision making: It's a matter of perspective«, The Journal of Applied Behavioral Science, 35( 3), 325-340.
Busenitz, Lowell W., and Barney, Jay B. (1997). »Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision making«. Journal of Business Venturing, 12: 9‌30
Chao, Yu-Chieh. (2011), »Decision-making biases in the alliance life cycle Implications for alliance failure«, Management Decision 49 (3), 350-364.
Curseu, P. L.; Vermeulen, Patric A.M. and Bakker, Rene M. (2010), »Cognitive factor in entrepreneurial strategic decision making«, Romanian Association for Cognitive Science, 6(1), 195 – 219.
Curseu, P.L. (2010), »The role of cognitive complexity in entrepreneurial strategic decision-making«, Entrepreneurial strategic decision making: a cognitive perspective, Edward Elgar Publishing Limited 11.
Curseu, P.L. and Rus D. (2005), »The cognitive complexity of groups: a critical look at team cognition research«, Cognitie, Creier, Compartament (Cognition, Brain, Behavior), 9 (4), 681-710.
Dale, Andrew I. (1991), »A History of Inverse Probability: From Thomas Bayes to Karl Pearson«. New York: Spring-Verlag.
De Kort, Marijn J.J. and Vermeulen, Patrick A.M. (2010), »Entrepreneurial decision making and the use of biase and heuristics«, Edward Elgar Publishing Limited, 123-134.
Dean, J.W and Sharfman M.P. (1993), »Procedural rationality in the strategic decision making process«, Journal of Management Studies, 30 (4), 587-610.
Fiske, Susan T. and Taylor, Shelley E. (1991). Social cognition (2nd ed.). McGraw-Hill series in social psychology. New York, NY.
Gaglio, C.M. (1997), »Opportunity identification: review, critique, and suggested research directions«, Advances in Entrepreneurship, Firm, Emergence, and Growth, Greenwich, CT: JAI Press, 139-202.
Gibcus, Perta and Van Hosel, Peter. (2010), »strategic decision making proccess in SME: an exploratory study«, Entrepreneurial strategic decision making: a cognitive perspective, Edward Elgar Publishing Limited, 89-104.
Gibcus, Perta. (2003), »The decision making entrepreneur«, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, 11-30.
Gibcus, Perta; Vermeulen, Patric A.M. and Radulova, Elissaveta, (2010), »The decision-making entrepreneur: a literature review«, Entrepreneurial strategic decision making: a cognitive perspective«, Edward Elgar Publishing Limited 11.
Gingerenzer, G., Todd, P.M. and Group, A. (1999), »Simple Heuristics thatMake Us Smart«, Oxford and New York: Oxford University Press.
Greer C. R. and Stephen G.K. (2001), »Escalation of commitment: a comparison of difference between Mexican and U.S. decision maker«. Journal of Management, 27 (1), pp. 51-78.
Gustafsson, Veronica. (2009), »Entrepreneurial Decision-Making: Thinking Under Uncertainty«, Understanding the Entrepreneurial Mind, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 285-304.
Hicks, E. Preston and Thomas, Kluemper, G. (2010), »Heuristic reasoning and cognitive biases: Are they hindrances to judgments and decision making in orthodontics? «, The America n Association of Orthodontists, Special Issue.
Hoy, Wayne K. and Tarter, C.J. (2010), »Swift and smart decision making: heuristics that work«, International Journal of Educational Management, 24 ( 4), 351-358.
Kahneman, Danie, and Frederick, Shane. (2002), »Representativeness revisited attribute substitution in intuitive judgment«, heuristics' of Intuitive Judgment: Extensions and Applications New York: Cambridge University Press.
Mayring, Philipp (2000), Qualitative Content Analysis, Forum: Qualitative Social Research, 1(2), 20-43.
Mitchell, K., Busenitz, L.W. Lant, T. McDougall, P.P. Morse E.A. and Smith, J.B.  (2002), »Toward a theory of entrepreneurial cognition:  rethinking the people side of entrepreneurship research«, Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 93-104.
Organizations«, New York: Academic Press.
Simon, Herbert A. (1986). »Rationality in Psychology and Economics«,