دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1394، صفحه 591-786 
3. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

صفحه 611-629

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی


4. بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها

صفحه 631-648

کمال سخدری؛ بابک ضیاء؛ فاطمه جوهریان زاده


6. شناسایی و مدلسازی ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

صفحه 669-687

شنه حسین پناهی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده؛ انور محمدی


9. طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 729-748

رحمت اله اللهیاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی


11. بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی

صفحه 767-786

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی