دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1394، صفحه 591-786 
بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی

صفحه 767-786

10.22059/jed.2016.58804

سید مصطفی رضوی؛ سلطانعلی شهریاری؛ محمود احمدپور داریانی