تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با ورود معنویت و خدا به عرصة سازمان و مدیریت، به‌عنوان چالش قرن 21، مدیران و رهبران سازمان‌ها به‌ویژه نهادهای آموزشی باید با این پدیدة نوپا مواجه شوند. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش تمام کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) دانشگاه تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 268 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامة الکترونیکی استاندارد بود و شامل سه بخش فردی ویژگی‌های کارکنان، رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی می‌شد که از روایی محتوا و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره‌های توصیفی و استنباطی مانند تحلیل همبستگی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Lisrel انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد؛ به‌عبارت دیگر، هرچه میزان رهبری معنوی بالاتر بود، میزان کارآفرینی سازمانی افزایش می‌یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Spirituality Leadership in Organizational Entrepreneurship in University of Tehran

چکیده [English]

With the entry of God and spirituality into areas of organization and management, as the challenge of the twenty-first century, managers and leaders of organizations, especially educational institutions must deal with new phenomena. Therefore the purpose of the present study was to investigate the relationship between spirituality leadership and organizational entrepreneurship from view point of staffs in University of Tehran, Iran. The statistical population of the research consisted of all staffs of in the University of Tehran. Using Cochran’s sampling formula, 268 of them were selected as research sample by using of simple random sampling. The main research instrument was an electronic questionnaire. The content validity of instrument was assessed and the reliability tested by Cronach’s Alpha. SPSS and LISREL were used for data analyzing. Results showed that there was positive significant relationship among spirituality leadership and organizational entrepreneurship. In other words, the higher level of spiritual leadership, organizational entrepreneurship has been increased. In addition, the results of multiple regression analysis showed that spiritual leadership has positive impact in organizational entrepreneurship. So pay attention to spirituality can be effective in improving organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Spiritual leadership
  • Spirituality
  • Entrepreneurial organizations
  • Tehran University
اولیا، محمدصالح و دهستانی، فهیمه (1385). «بررسی نقش نظام پیشنهادات در مدیریت کیفیت جامع و تأثیر آن بر افزایش بهره‌وری سازمان» روش. سال 19، شماره 124.
باقری، مسلم و تولایی، روح‌الله (1389). بررسی تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان‌ها»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم شماره 30.
طالقانی، غلامرضا. محمدی، مصطفی. و رستمی، حسین (1392). «معنویت سازمانی گامی مؤثر در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی». فصل‌نامة علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره دوم.
عزتی، منصور. سیدنقوی، میرعلی (1388). مبانی کارآفرینی؛ تهران: موسسه کار و تأمین اجتماعی.
فرهنگی، علی‌اکبر. فتاحی، مهدی. و واثق، بهاره (1385). معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره 13.
مقیمی، سیدمحمد. و رمضان، مجید (1390). پژوهشنامه مدیریت، جلد 11، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی.
نورعلی‌زاده، رحمان (1387). «رهبری معنوی (الگوی جدید رهبری هزاره سوم)». دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس سال پنجم، شماره 16، صص 101-11.
Al Arkoubi, Kh. (2008). "Spiritual leadership and identity in Moroccan business: an ethnographic study of YNNA holding", New Mexico State university, A dissertation submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Business Administration Specialization in Human Resources Management.
Antoncic B & Hisrich R.D, (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation, Journal of Management Development, Vol. 23 No. 6, pp. 518-550.
Aydin, B & Ceylan, A. (2009). The effect of spiritual leadership on organizational learning capacity. African Journal of Business Management, vol.3, No.5, 2009, pp.184-191.
Bichard, Michael. (1998). “Developing structures, processes and leaders for the future.” public administration and development 18, no 4:327-333.
Bishop, J. Schol, R. (2006). Becoming a spiritual leader, Lewis Center for Church Leadership.
Daniel,‌ L. (2010). The effect of workplace spirituality on team effectiveness, Journal of management development. 29(5).442-456.
Dess. G.G. Lumpkin. G. T., And Covin, J.G. (1997). Entrepreneurship strategy making and firm performanxe”: tests of contingency and confegurational models; strategic management journal. Vol 18. no9.
Ergün E. et al, (2004). Connecting the link between Corporate Entrepreneurship and Innovative Performance”, Global Business and Technology Association Annual Conference Proceedings Book, pp.259- 265, July, Cape Town.
Fernando, M. (2007). Spiritual leadership in the entrepreneurial business: a multi faith study. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A planning approach, Englewood cliffs: prentice hall Publication, p85.
Fry, L.W, Hannah, S. T., Noel, M., Walumbwa, F. O. (2011). “Impact of spiritual leadership SSSon unit performance”. The Leadership Quarterly, Vol. 22, No. 2, PP: 259–270.
Fry, L.W., Slocum, J. W. (2008). “Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership”. Organ Dyne 37 (1), PP: 86-99.
Fry, L, W (2003). Toward a theory of spiritual leadership.The Leadership Quarterly, vol.14, No, 14, pp: 693-727.
Fry, W & Matherly, L & Ouimet, J.R. (2010). ″The spititual leadership balanced scorecard business model: The case of the cordon bleu– tomasso corporation″. Journal of Management Spirituality & Religion, 7(4), 283-314.
Galbraith, J. R. (1977). Organization Design Reading, MA: Addison-Wesley.
Geijsel, F. Sleegers, P. Leithwood, K. and Jantzi, D. (2003), Transformational leadership effect on teacher, Commitment and effort toward school reform, Journal of Educational Administration, 41(3) 228-256.
Gibbons, P. (2001). “Spiritually at work: A Pre-Theoretical overview, MSC”. Thesis-Brubeck College, university of London, Aug.pp.89-95.
Hayton, J. (2005). Competing in the new economy: The effect of intellectual capital on corporate entrepreneurship in high-technology new ventures. R & D Management, 35(2), 137-155.
Hinnells, R. John, (1995). A New Dictionary of Religion, Blackwell.
Hornsby, J.S., Kuratko, D.F. & Zahra, S.A. (2002). Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17: 49–63.
Hult, G. T. Snow, C. & Kandemir, D (2003). The Role of Entrepreneurship in Building Cultural Competitiveness in Different Organizational Types, Journal of Management, 29(3) 401–426.
James, W. (2002). The Varieties of Religious Experience, Mineola, NY: Dover Publications.
King, K. Sandra, K. Thomas, D. (2007) Entrepreneurship and Spiritual leadership An Exploration UsingGrounded Theory. Journal of Managerial Psychology. 9(6).5-8.
Kauanui, Sandra; Kevin D. Thomas (2007). Entrepreneurship and spiritual leadership An Exploration using Grounded Theory. Journal of Managerial psychology, Vol. 9, No. 6, PP 5-8.
Kinjerski, V.M. and Skrypnek, B.J. (2004)Defining spirit at work: finding common ground, Journal of
Krishnakumar, S. & Neck, C.P. (2002). The What,Why,and How of spirituality in the work place.Journal of management Psychology,17(3).pp.153-164
Lumpkin, G.T & Dess, G.G (1996). “Clarifying the Entrepreneurial orientation construct and linking it to performance “. Academy of management Review, vol. 12, no 1, pp. 135-72.
Mc Knignt, R. (1984). Spirituality in the Workplace, in Adams, J. D. (ed.), Transforming Work, Alexandria, VA: Milles River Press.
Organizional Change Management, Vol.17No.1, pp.26-4.
Reave, L, (2005). Spiritual Values and Practices Related to Leadership Effectiveness.The Leadership Quarterly.16.655-687.
Rezach, K. (2002). Spiritual Leadership as a model of effective leadership in independent schools.Dissertation ph.d.Seton hall university.vol.16, No.4 pp: 220-230.
Robbins, S.P (2002). "Organozational Behavior", 9th ed. Prentice-Hall, Inc.
Twomey. D.F. A. & Harris, D.F. and Harris, D.L. (2000). “From strategy to corporate outcomes “. Aligining human resource management.
Wax, S. (2005) spirituality at work, Jeff solomon, series Editor.
Zahra, S (1993). “Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: a taxonomic approach”, Journal of Business Venturing, Vol. 8, No. 4, pp. 319-40.