تأثیر ساختار خوشه‌های صنعتی بر کارآفرینی در کسب‌وکارهای خوشه (مورد مطالعه: خوشة صنعتی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر ساختار خوشه‌های صنعتی بر کارآفرینی در کسب‌وکارهای خوشه بوده است که به‌صورت مطالعة موردی در خوشة فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی شهر اصفهان انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش را کارآفرینان خوشة فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی شهر اصفهان تشکیل می‌دهند. حجم جامعه شامل سیصد نفر کارآفرین در کسب‌وکارهای خوشة مورد مطالعه است که با توجه به فرمول نمونه‌گیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (5q≤ n≤ 15q) و با توجه به تعداد پرسش‌های پرسشنامه، حجم نمونه 160 نفر کارآفرین در کسب‌وکار خوشه تعیین شد. این تعداد پرسشنامه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بین نمونة مورد نظر توزیع شد و 145 پرسشنامه برگشت داده شد و تحلیل شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی و سازه و پایایی آن تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد ساختار خوشه‌ها بر کارآفرینی در خوشه‌ها تأثیر معناداری دارد. همچنین، براساس نتایج کارآفرینی در خوشه‌های صنعتی بر افزایش نوآوری واحد کسب‌وکار، انتقال دانش بین بنگاه‌های خوشة صنعتی و بر کاهش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری واحدهای مستقر در خوشة صنعتی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Structure of Industrial Clusters on Entrepreneurship in Enterprises of Clusters Case Study: Isfahan's Precious Metals and Gemstones Cluster

نویسندگان [English]

  • Ali Safari 1
  • Maryam Mokhtarian 2
  • Hosein Rezaei dolat abadi 1
1
2
چکیده [English]

The aim of this study is to analyze the impact of industrial structure of clusters on entrepreneurship in business clusters (case study: valuable metals and precious stones of Isfahan's clusters). The relevant population is Isfahan clusters of valuable metals and precious stones. Number of population is over than 300enterprises. According to the formula of sampling structural equation modeling and according to the number of questions in questionnaire, sample size assigned 160 and random sampling method was used for sampling and questionnaires were distributed among the population and 145 questionnaires were returned and analyzed. The Tool of collecting data was questionnaire that was compiled by the researcher content validity; construct validity and reliability were confirmed. Results show that structure of clusters has appositive effect on entrepreneurship in cluster and entrepreneurship in cluster has appositive effect on increase of innovation, knowledge transfer and decrease of Operational and investment costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Structure of Cluster
  • Internal Relationships
  • Innovation
  • knowledge transfer
اسفندیاری، ع، و ساکیان، م (1388) «تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی، مطالعه‌ی موردی استان خوزستان»، نامة اقتصادی، جلد 5، شماره 2، صص 129-146.
اکس، ز.ج، (1383)، نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، ترجمه، جهانگیر مجیدی، تهران: مؤسسه فرهنگی صبا، چاپ دوم.
بیک‌زاده، ج، تیرانداز، ح، (1388)، «خوشه‌های صنعتی و توسعة صنایع کوچک»، تدبیر، شماره 212، صص 49-52.
دین‌محمدی، م، دل‌انگیزان، س، صادقی، ز (1385). «خوشه‌بندی فضا صنایع با فناوری برتر و تأثیر آن بر توسعه فناوری»، دومین همایش دوسالانة آموزش عالی و اشتغال، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
رفعت، ب، نصراللّهی، خ، مؤمن‌پور، م، (1392)، «ارزیابی رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با رویکرد عضویت در سازمان جهانی تجارت (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مدار چاپی پارس قم)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
روانستان، ک (1391). «چالش‌های مدیریتی توسعه خوشه‌های کسب وکار»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان، صص 1-19.
شوال پور، س (1386). «بررسی پتانسیل‌های اشتغال زایی خوشه‌های کسب‌وکار، و تدوین راهبردها و الزامات اجرایی استفاده از آن با تأکید بر زیر بخش‌های گردشگری، نساجی و فرش». کار و جامعه. شماره 89 و 90. 26-33.
طالبی، ک، ایمانی‌پور، ن، عباسی بنی، ص (1391) » شناسایی و اولویت بندی راهبردهای رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در خوشهة صنعتی گز بلداجی»، توسعه کارآفرینی، دوره 5، شماره 3، صص 165-183.
عقیلی، ف، طیبی، ک، زمانی، ز، ابراهیمی، ن، (1391)، «اثر کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربة چند کشور منتخب در حال توسعه»، توسعه کارآفرینی، سال پنجم، صص: 35-55.
فارسیجانی، ح، عالم‌تبریز، آ،، فرزد، ف، میرباقری، ه (1392) «گونه شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر برعملکرد»، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 10. صص:35-55.
فارسیجانی، ح، حبیبی، ل، و سلطانی، ه (1390) «نقش خوشه‌های صنعتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در دستیابی به تولید در کلاس جهانی، مطالعه موردی: خوشه طلای تهران» چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 8، صص 47-64.
قاسمی، و (1392) مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌هلی اجتماعی با کاربرد Amos Graphic، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
مقیمی، م، احمدپور داریانی، م (1387) «آموزش کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها»، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص 207-245.
هادی زنوز، ب، و برمکی، آ، (1391) «شناسایی خوشه‌های صنعتی استان تهران» فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صص 1-22.
Anderson, G (1994). Industry clustering for economic development, Economic Development Review, 12(2), 26–32.
Baptista, R, and Swann, P (1998). "Do firms in Cluster Innovate More" Research Policy, 27(6): 525- 540.
Brenner, T, and Gildner, A (2006)." The Long-Term Implication of Local Industrial Clusters" European Planning Studies, Vol 14, No 9, PP: 1315-1328.
Casanueva, C, Castro, G, and Galán,J. (2013). "Informational networks and innovation in mature industrial clusters". Journal of Business Research, 66. 603-613.
Felzensztein, C. Stringer, C. Benson-Rea, M. Freeman, S (2014). " International marketing strategies in industrial clusters: Insights from the Southern Hemisphere",Journal of Business Research, 67(5).837-846.
Gnyawali, D, and Srivastava, M (2013). "Complementary effects of clusters and networks on firm innovation: A conceptual model, J. Eng", Technol Manage, 30. 1-20.
Hoffmann, V, Lopes, G, and Medeiros, J (2014),"Knowledge transfer among the small businesses of a Brazilian cluster", Journal of Business Research, 67(5), 856-864.
Iammarino, S, and McCann, P (2006)."The structure and evolution of industrial clusters: Transactions, technology and knowledge spillovers", Research Policy, 35. 1018-1036.
Jin, X, Weber, K, and Bauer, T (2012). " Impact of clusters on exhibition destination attractiveness: Evidence from Mainland China", Tourism Management, 33, 1429-1439.
Kotler, P, (2000), Marketing management (10th ed.), Prentice-Hall: New Jersey.
Lai, Y, Hsu, M, Lin, F, Chen, Y, and Lin,Y. (2014),"The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance", Journal of Business Research, 67(5), 734-739.
Marshall, A, (1920). Principles of Economics, 8th ed, Macmillan, London.
Maskell, P. (2002). Towards a Knowledge Based Theory of the Geografical Cluster, Industrial and corporate change, 10(4), P.921-943.
Nie, P. & Sun, P. (2014) "Search costs generating industrial clusters", Cities, 42. 268-273.
Olson, K, (1998). Strategic clustering, Executive Excellence, 15(12), 16.
Park.J, Lee, H, and Park, Y. (2009),"Disembodied knowledge flows among industrial clusters: A patent analysis of the Korean manufacturing sector", Technology in Society, 31, 73-84.
Porter, M. E, (1990). The competitive advantages of nations, The Free Press.
Porter, M. E (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy”; Economic Development Quarterly, February; vol. 14 no. 1, 15-34.
Silva, C. M. M. (2005). Transferência de conhecimento entre empresas calçadistas aglomeradas territorialmente na (…) – RS (Master of Science dissertation) Biguaçu, SC, Brasil: Universidade do Vale do Itajaí.