شناسایی و مدلسازی ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کارآفرینان افرادی عملگرا هستند، آن‌ها همیشه از تجربیات درس می‌گیرند و تأمل کلید یادگیری این تجربیات است. یادگیری تأملی مقوله‌ای شناختی است و شناخت انسان نیز تابعی از ویژگی‌های شخصیتی فرد است. تأمل یکی از روش‌های یادگیری مدیران و کارآفرینان است؛ بنابراین، توجه به ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة یادگیری تأملی درکارآفرینان کارکشته، برای آموزش یادگیری تأملی به کارآفرینان بالقوه و نوپا مفید است. براین‌اساس، پژوهش پیش ‌رو درصدد پاسخگویی به این پرسش است: کارآفرینان کارکشته کدام‌یک از ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة مرتبط با یادگیری تأملی را دارند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحقیق روایتی و تکنیک مصاحبة نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. در این چارچوب، با نه نفر از کارآفرینان کارکشته مصاحبه انجام گرفت. برای تحلیل یافته‌ها ابتدا از طریق کدگذاری، 332 مفهوم اولیه استخراج و از میان آن‌ها 26 مقوله در زمینة ویژگی‌های شخصیتی تسهیل‌کنندة مرتبط با یادگیری تأملی برگزیده شد. سپس به‌منظور تعیین اهمیت و اولویت‌بندی ویژگی‌های برگزیده، یک جلسة مدیریت تعاملی با حضور شانزده نفر از افراد خبره و کارآفرینان کارکشته برگزار شد. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد «مثبت‌اندیشی» «نظم‌یافتگی» و «کاردوستی» از برجسته‌ترین و بااهمیت‌ترین مقوله‌های تقویت‌کنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان محسوب می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and Modeling Facilitator Characteristics on Rreflective Learning in Habitual Entrepreneurs

نویسنده [English]

  • Anvar Mohammadi 3
چکیده [English]

Entrepreneurial learning is one of the most important focuses of entrepreneurship literature. Since entrepreneurs always have a pragmatic personality, they tend to reflectively learn from their own and others’ experiences. Reflective learning as a cognitive process roots in individuals’ personality characteristics. Therefore, it is important to know which of these personalities’ characteristics positively facilitate entrepreneurs’ reflective learning. Identifying and highlighting these personality traits can, in turn, facilitate designing an effective educational framework for developing entrepreneurs’ reflective learning ability. In order to reach this objective, the current study sought to answer to this question that “which Characteristics habitual entrepreneurs need to possess in order to learn reflectively?”. Further to this question, the current study explored the interdependencies amongst those personality traits highlighting the cause-and-effect relationships amongst them. Using semi-structured interviews and Interactive Management (IM) methods, 25 habitual Iranian entrepreneurs were engaged with this research and shared their thoughts and experienced with each other in a highly focused and structured system of collective intelligence brainstorming. The results of the current study indicate that ‘Positivity’, ‘Structured Mindset’, and ‘Job engagement’ are the most effective and influential personality traits which positively affect and facilitate reflective learning in entrepreneurs. The practical and theoretical implications of these findings are outlined in the manuscript.
Keywords: entrepreneur's reflective learning, characteristics, facilitator characteristics, habitual entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneur's reflective learning
  • characteristics
  • facilitating characteristics
  • habitual entrepreneurs
السون، متیو.اچ؛ هرگنهان، بی.آر (2009). مقدم‌هایی بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه: سیف، علی‌اکبر (1390). تهران: دوران.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
رضایی‌زاده، مرتضی. انصاری، محسن و مورفی، ایمون. (1392). راهنمای کاربردی روش تحقیق «مدیریت تعاملی» و نرم افزار «الگوسازی ساختاری تفسیری». تهران: جهاد دانشگاهی.
محمدی الیاسی، قنبر و مافی، بهاره (1392). شناسایی منابع و روش‌های یادگیری کارآفرینان با هدف برنامه ریزی آموزشی برای کارآفرینان نوپا. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه شماره 158.
Anderson, A. R. & Deakins, D. (1999). Editorial: Entrepreneurial Learning. International Journal of entrepreneurial behavior & Research, 5(13), 110 - 125.
Argyris, C. & Schon, D. A. (1974). Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. Jossev Bass, San Francisco.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A social Cognitive Theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
Blickle, G. (1996). Personality Traits, learning Strategies, and performance. European Journalof Personality, 10, 337–352.
Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1985). Reflection: Turning Experience into Learning. Kogan Page, London.
Boyd, E. M., & Fales, A. W. (1983). Reflective learning: Key to learning from experience. Journal of Humanistic Psychology, 23, 99-117.
Coombs, C. P. (2001). Reflective Practice: Developing Habits of Mind Doctoral dissertation, University of Toronto. Dissertation Abstracts International, 62, 1280.
Cope, J. (2003). Entrepreneurial Learning and Critical Reflection Discontinuous Events as Triggers for ‘Higher-level’ Learning. Management Learning, 34(4), 429–450.
Cope, J. (2005), Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship. Entrepreneurship, theory and practice, 25, 373-397.
Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the educative process. D.C. Heath and Company, New York.
Dwyer, D.J., Abbott, P. V. & Boyd,  N.  (2012). First Reflections: Third-year Dentistry Students’ Introduction to Reflective Practice. European Journal of Dental Education, 17(1), 64–69.
Holcomb, et al. (2009). Architecture of Entrepreneurial Learning: Exploring the Link among Heuristics, Knowledge, and Action. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 167-192.
Holmqvist, M.  (2000). the Dynamics of Experiential Learning: Balancing Exploitation and Exploration within and between Organisations. School of Business, Stockholm University, Stockholm.
Høyrup .S & Elkjaer, B. (2006). Reflection: Taking it Beyond the Individual, in Productive Reflection at Work Learning for Changing Organizations, Edited by Boud, D, Cressey, P and Docherty, P.
Jang, S., & Woo, W. (2005). Unified context representing user-centric context: Who, where, when, what, how and why.
Kessler, R. (2006). Competency-based interviews: Career Pr Inc.
Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice Hall.
Loo, K., Thorpe, R. (2002). Using Reflective Learning Journals to Improve Individual and Team Performance. An International Journal, 8(6), 134 – 139.
Macfarlane, B. (2001). Developing Reflective students: Evaluating the benefits of Learning Logs within a Business Ethics Programme. Teaching Business Ethics, 5, 375–387.
Miles, M., Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. Second Thousaud oaks: Sage. P.41.
Peltier, J. W., A. Hay, & W. Drago. (2005). the Reflective Learning Continuum: Reflecting on Reflection. Journal of Marketing Education, 27 (3), 250-263.
Politis, D. (2005). The Process of Entrepreneurial Learning: A Conceptual Framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 28, 399-424.
Reynolds, M. (1998), Reflection and Critical Reflection in Management Learning. Management Learning, 17, 183-200.
Rezaei-Zadeh, M., Hogan, M., O’Reilly, J., Cleary, B., & Murphy, E. (2014). Using Interactive Management to Identify, Rank and Model Entrepreneurial Competencies as Universities’ Entrepreneurship Curricula. Journal of Entrepreneurship, 23(1), 57-94.
Suddaby, R. (2011). Editor’s Comments: Construct Clarity in Theories of Managment and Organization. Academy of Management Review, 35(3),
346–357.