دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1394، صفحه 195-390