فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

با وجود مطالعات گوناگونی که تاکنون در زمینة نظریه‌پردازی در حوزة کارآفرینی انجام گرفته است، الگوی مفهومی فراگیری وجود ندارد که مورد پذیرش اکثر صاحب‌نظران این حوزه نیز باشد. این پژوهش تلاشی برای ارائة یک نظریة جامع کارآفرینی است. در ادبیات کارآفرینی، دو تعبیر عمده وجود دارد. دیدگاه شومپیتری که بر ایده و نوآوری و خلاقیت تأکید می‌کند و دیدگاه کرزنری که بر کشف فرصت کارآفرینانه در فرایند بازار تمرکز دارد. هیچ‌کدام از این دیدگاه‌ها به‌جای دیگری قابل‌استفاده نیست؛ یعنی هرکدام می‌توانند فقط شرایط ویژه‌ای از اقتصاد و بازار را تحلیل کنند. در این مطالعه، امکان درستی هر دو عقیده در شرایط ویژه پشتیبانی می‌شود؛ بنابراین، در شرایط عمومی یک نظریة جامع از ترکیب آن دو نظریه وجود دارد. کارآفرینی به معنای ارزش‌آفرینی، کشف کارآفرینانة کرزنر و خلاقیت و نوآوری شومپیتری را دربردارد. هر نوع تغییر در فرایند اقتصادی موجب ارزش‌آفرینی می‌شود؛ بنابراین، رویکرد این پژوهش نزدیک‌کردن مبنای نظریة کارآفرینی به علم اقتصاد است؛ به‌عبارت دیگر، کارآفرینی عبارت است از تغییر در فرایند اقتصادی، زیرا فرایند کارآفرینی عام، انتقال از وضعیتی تعادلی به وضعیتی دیگر است و به‌دنبال این انتقال، ارزش‌های جدید به‌وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Entrepreneurial Opportunity Creation and Exploration

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezaei Mirgha’ed
Associate Professor - Department of Economics in Imam Hossein University
چکیده [English]

Despite wide-range of studies in the theories of the entrepreneurship field, few studies have offered a pervasive conceptual model or a general consensus of the existing theories. Hence, this paper attempts to extend a comprehensive principle on entrepreneurship.
In general, there are two common interpretations of the term ‘entrepreneurship’. One of the common views is Schumpeterian, emphasizing on ideas, innovation and creativity. Another, is Kirznerian, focusing on entrepreneurial opportunity exploration in the market process. Neither of these views is substitutable for the other, and each would just analyze special conditions of the economy and the market
The present paper judge both viewpoints to be proper in special circumstances. In fact, there can be a comprehensive principle involving a combination of both interpretations. With this perspective, entrepreneurship theory gets closer to economics. In better words, entrepreneurship is a change in the economic process, that a general entrepreneurial process is transition from one equilibrium state to another, and value is created as the outcome of this transition.
Consequently, when it comes to value creation, entrepreneurship meets both conditions including Kirznerian entrepreneurial exploration coupled with Schumpeterian innovation and creativity.
To put it differently, any change in economic process can lead to value creation, and entrepreneurship consists of changes in economic process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic process
  • Entrepreneurship
  • innovation and value creation
Alvarez, Sharon A. (2005). Theories of Entrepreneuship: Alternative Assumptions and the Study of Entrepreneurial Action: Now Publishers Inc.
Alvarez, Sharon A, & Barney, Jay B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 11-26.
Casson, Mark. (1982). The entrepreneur: An economic theory: Rowman & Littlefield.
Croitoru, Allin. (2012). A review to a book. JOURNAL OF COMPARATIVE RESEARCH IN ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGY, 3(2).
Gartner, W. B. (2001). Is there an elephant in entrepreneurship research? Blind assumptions in theory development. Entrepreneurship Theory & Practice, 25(4(summer)), 27-39.
Kirzner, Israel M. (1973). Entrepreneurship and competition: Chicago: University of Chicago Press.
Kirzner, Israel M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of economic Literature, 35(1), 60-85.
Kirzner, Israel M. (1999). Creativity and/or alertness: A reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur. The Review of Austrian Economics, 11(1), 5-17.
Marshall, Alfred. (2004). Principles of economics: Digireads. com Publishing.
McCraw, Thomas K. (2009). Prophet of innovation: Harvard university press.
Menger, Carl. (1871). Grundsätze der volkswirthschaftslehre: W. Braumüller.
Mises, Ludwig Von. (1949). Human action: A treatise on economics: Yale University Press, New Haven.
RSchumpeter, Joseph Alois. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle (Vol. 55): Transaction Publishers.
Shane, Scott. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization science, 11(4), 448-469.
Shane, Scott. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus: Edward Elgar Publishing.
Shane, Scott, & Venkataraman, Sankaran. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.