تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی؛ مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیقات مختلفی در حوزه گرایش کارآفرینانه سازمانی، در طی چند دهه اخیر صورت پذیرفته است. ماحصل این تحقیقات، کشف ابعادی همچون ریسک پذیری، نوآوری و پیشگامی بوده که با اثرگذاری بر قابلیت هایی همچون یادگیری، نوآوری و کیفیت، می توانند به مزیت رقابتی سازمان تبدیل گردند. از طرف دیگر، طبق مبانی نظری موجود، دستیابی به مزیت رقابتی توسط یک شرکت، بطور یقین بر تحقق عملکرد مثبت آن شرکت تأثیر گذار است. بنابراین، با هدف شناسایی جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی، بررسی گسترده ای در ادبیات موضوع صورت گرفت و پس از برگزاری یک جلسه گروه کانون، 6 عامل اصلی مدل مزبور مشخص گردیدند. برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی اولیه از تکنیک مدلسازی اختاری تفسیری استفاده گردید. در این راستا، نظر تعداد 17 نفر از خبرگان صنعت بانکداری کشور، اخذ گردید. نتایج تحقیق نشان داد در حالیکه گرایش کارآفرینانه سازمانی به همراه منابع در دسترس و عدم اطمینان های محیطی، بعنوان سنگ زیربنای تحقق مزیت رقابتی عمل می نمایند، گرایش کارآفرینانه سازمانی دارای تأثیر مستقیم و مثبت بر منابع در دسترس بانکها جهت تبدیل آنها به مزیت رقابتی است. در ضمن، عامل اندازه نقش تعدیل کننده در مدل دارد. مدل نهایی تحقیق، بر اهمیت جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در بانکهای تجاری دلالت داشته و توجه ویژه مدیران ارشد را به این حوزه جلب می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the position of organizational entrepreneurial orientation in fostering competitive advantage; Case study: the banking context of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Heidari 1
  • Asadollah Kordnaeij 2
  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 3
  • Mohammad Reza Zali 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In the past years, a lot of studies have been conducted with regard to the organizational entrepreneurial orientation area. The overall results of these research projects helped organizational entrepreneurs discover the importance of some aspects, such as risk-taking, innovativeness and proactiveness. These aspects influence capabilities like learning and innovativeness and quality and, finally, lead to the sources of sustainable competitive advantages. According to the relevant theories, a firm’s achievement of competitive advantage results in its successful performance. Therefore, an extensive review of the literature was conducted to determine the position of organizational entrepreneurial orientation in achieving competitive advantages. After held one focus groups meeting, six main factors of the model were identified. Method of interpretive structural modelling (ISM) was used to analysis the primary conceptual model. In this regard, designed questionnaire was distributed among the17 knowledgeable experts from the banking. The results indicated while organizational entrepreneurial orientation, available resources and environmental uncertainty constituted the foundations for fostering competitive advantage in banking, organizational Entrepreneurial orientation has a direct and positive impact on banks' resources to turn them into competitive advantage. Furthermore, bank size was the moderating variable in this model. The extracted model confirms the importance of organizational entrepreneurial orientation position in commercial banks and asks of senior managers to pay special attention to this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurial orientation
  • Competitive Advantage
  • Banking
  • Interpretive structural modeling