فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گرایش کسب‌وکار جدید دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، گرایش عمومی دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

تاکنون تعاریف متعدد و گاه متناقضی از مفهوم مسئولیت اجتماعی ارائه شده است، اما به‌طورکلی می‌توان از آن به‌عنوان ایجادکنندۀ تعادل سازنده بین کسب‌وکار و محیط آن یاد کرد. ادبیات جهانی پژوهش به‌طور تقریباً مفصلی به این موضوع پرداخته است، اما در داخل، علاوه‌بر وجود خلأ گسترده از نظر مفهومی، چارچوب مشخصی در زمینة مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار ارائه نشده است. در این مطالعه، پژوهشگران با اتخاذ رویکرد فراترکیب کیفی داده‌های متنی مربوط به هشت مطالعة داخلی که در مقایسه با سایر مطالعات، تمرکز بیشتری بر این مفهوم داشته‌اند، تلاش می­کنند مسئولیت اجتماعی را از دید ادبیات داخلی شناسایی کنند. یافته‌های مطالعة حاضر نشان می‌دهد مفهوم مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار از نگاه ادبیات معاصر ایران، بیانگر فعالیت‌های ناشی از حساسیت داوطلبانه و راهبردمحور کسب‌وکار به رویدادهای محیط اطراف است که در زمینة مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی سازمان، در تعامل با محیط شکل گرفته است و با تأکید بر شایسته‌سالاری، مردم‌سالاری، تغییر و ارزش‌های انسانی در صدد ایجاد تعادل بین منافع سازمان، جامعه، انسان و دولت‌هاست که جامع‌ترین تعریف مسئولیت اجتماعی از نظر این مطالعه به­شمار می­رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bohm, A. (2004). Theoretical Coding: Text Analysis in Grounded Theory A Companion to Qualitative Research (pp. 270-274): London,: Sage Publications. Hodgkin, Saralyn V. (2002). BUSINESS SOCIAL ENTREPRENEURS.

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alizadeh 1
  • Sara Soheili 2
  • Vahideh Bamshad 3
1 Ph.D. Candidate, Entrepreneurship Faculty of Entrepreneurship University of Tehran Tehran-Iran
2 M.A., Entrepreneurship Faculty of Entrepreneurship University of Tehran Tehran-Iran
3 Ph.D. Candidate, Entrepreneurship Faculty of Entrepreneurship University of Tehran Tehran-Iran
چکیده [English]

The growth in the number and quality of businesses caused many positive results for societies. But it can potentially bring some unfavorable effects to their environment. Although there issued many different definitions of social responsibility, there is lack of consensus among scholars about its definition. Aside from its different and sometimes paradoxical definitions, corporate social capital at least, can be defined as the productive interaction between businesses and their environments. Despite the robust body of knowledge in international literature of corporate social responsibility, this issue has not drawn enough attention in Iranian studies. Using meta-Synthesis approach of 8 the most relevant Iranian studies about corporate social responsibility, corporate social responsibility is defined as an organization’s voluntary and strategy-based sensitivity to its environment, which has formed in transaction with its managerial, economic and social environment, which is to set balance between interests of organization, society, human and government, by reliance on meritocracy, democracy, change and humanistic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Meta-synthesis
  • Business
  • Society
ابزری، مهدی، یزدان شناس، مهدی (1386)، مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین، فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شمارۀ پانزدهم، صفحۀ 42 5.
امیدوار، علیرضا (1387)، ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تکمیل کننده و جایگزین سیاست‌ها و وظایف دولت (سیاست‌گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها)، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام. پژوهشنامه شمارۀ 21، تابستان 138.
باب‌الحوائجی، مجید، قربانی، محمدجواد (1389)، طراحی الگوی جامع تدوین منشور اخلاقی و مسئولیت اجتماعی سازمان، صنعت خودرو، شمارۀ 139.
دولت‌آبادی، حسین، رضایی، جوشیار نجف‌آبادی، لیلا، خزائی پول، جواد، وریج کاظمی، رضا (1392)، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند، مدیریت بازرگانی، 5(2)، 69-88.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1387)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات آگه.
صالحی امیری، سید رضا، مطهری‌نژاد، سید مجید (1387)، ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکردی اسلامی، پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام. پژوهشنامه شمارۀ 21، تابستان 138.
مرتضوی، سعید، پورآزاد، ناصر، امیررضوی، پگاه، صادقی مقدم، معصومه (1389)، بررسی نقش تعدیل‌گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونۀ مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز و زمستان 1389، صص 193-217.
مشبکی، اصغر، شجاعی، وهاب، خلیلی (1389)، بررسیرابطۀفرهنگسازمانیومسئولیتاجتماعیسازمان‌ها CSR))وزارتنیروبه‌عنوانمورد مطالعه، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌ویکم (شمارۀ 40)، صص 37-56.
میرکمالی، سیدمحمد (1382)، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی، مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال 33(1)، ص 201-221.
میرکمالی، سید محمد (1392)، فلسفۀ مدیریت، تهران، انتشارات یسطرون.
Bohm, A. (2004). Theoretical Coding: Text Analysis in Grounded Theory A Companion to Qualitative Research (pp. 270-274): London,: Sage Publications.
Hodgkin, Saralyn V. (2002). BUSINESS SOCIAL ENTREPRENEURS. Faculty of Management, University of Calgary.
Matsumoto, Hideyuki, & Wilson, David. (2005). Testing a Rigorous Execution of Grounded Theory Using Comparative Cross-cultural Case Studies of Strategic Global IS Management in Investment Banks. Paper presented at the Proceedings of the 4th European Conference on Research Methods: In Business and Management Studies.
McDermott, E, Graham, H, & Hamilton, V. (2004). Experiences of being a teenage mother in the UK: A report of a systematic review of qualitative studies. Lancaster University, Lancaster.
Razmjoo, Seyyed Ayatollah, & Nouhi, Nasimeh. (2011). A SWOT analysis of the junior high school English program: A grounded theory approach. International Proceedings of Economics Development and Research, 26, 182-186.
Seright, Teresa Jeanette, & Seright, Teresa. (2011). Clinical decision-making of rural novice nurses. Rural and Remote Health, 11(1726).
Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 273-285.
Verma, Chetna, & Singh, Jasvinder. (2013). A study regarding corporate Social Responsibility in India. Darpan International Research Analysis, 1(6), 67.
VINTILǍ, Georgeta, & Florinita, DUCA. (2013). A Study of the Relationship between Corporate Social Responsibility-Financial Performance-Firm Size. REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ-SUPLIMENT-ROMANIAN STATISTICAL REVIEW, 62
 
 
 
 
 
.