تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤثرترین راهبرد نوآوری در توسعة کارآفرینی و بررسی تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعة آماری پژوهش 220 واحد اقتصادی فعال در شهرک‌های صنعتی استان لرستان است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 140 واحد اقتصادی برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامة استاندارد بود که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، برای تحلیل داده‌ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای Amos18 و SPSS19 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که راهبرد پیشرو بیشترین تأثیر را بر توسعة کارآفرینی سازمانی دارد. به‌علاوه، نتایج مبین آن است که راهبرد‌های نوآوری در سطح اطمینان 95 درصد به میزان 48/0 و 09/0 به‌ترتیب بر توسعة کارآفرینی و قابلیت یادگیری سازمان تأثیر می‌گذارد. همچنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که راهبرد‌های نوآوری از طریق قابلیت یادگیری سازمان به میزان 048/0 بر توسعة کارآفرینی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Innovation Strategies in Organizational Entrepreneurship Development: Moderating effect of Organizational Learning Capacity

نویسندگان [English]

  • Ali Shariat Nejad 1
  • Firooz Amrae 2
  • Abdollah Saedi 3
1 Gratuated Msc of Lorestan university, Iran, Khoramabad
2 Gratuated Msc of Allame university, Iran, Khoramabad
3 Lorestan university Msc. Student, Iran, Khoramabad
چکیده [English]

Today, organizations that increasingly involved with dynamic environment and change must predict future changes In order to survive and succeed in a competitive world. The aim of this article was survey of the effect of innovation strategies on organizational entrepreneurship development with emphasis on organizational learning capacity in Lorestan industrial estates. The research objective was applied and the research type was analytical survey. The statistical population was made up of over of firms and factory that work in Lorestan industrial estates. People the sample size was 140 cases which were obtained using random sampling - stratification. The validity of questionnaire was proved using content validity method and their reliability using Cronbach's alpha. For data collection standard questionnaire were used. In this article to test hypothesis and conceptual model structural equation approach and Amos 18 software were used. The results show that innovation strategy has effect on entrepreneurship development and organizational learning capacity in Lorestan industrial estates. Also the results show that firms and organization could with using innovation strategies through organizational learning capacity improve organizational entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Strategies
  • Entrepreneurship Expansion
  • Organizational Learning Capacity
اعرابی، سید محمد، کوچکسرایی، علی‌اصغر، رسته مقدم، آرش، (1390). مقیاس پیشنهادی اندازه‌گیری قابلیت یادگیری سازمانی، فصلنامة مدیریت بر آموزش انتظامی 3 (4)، صص 85-117
ایزاکسن، جفری‌ای، لاینه، کریستوفر، آرگوئیلا، جان، (1385). الگوی پیش‌بینی نوآوری نظامی، ترجمة مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
چوپانی، حیدر (1390). بررسی رابطة بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت‌های سهامی بیمة البرز. پایان‌نامة دورة کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
اسکندری، محمد.؛ قیدر خلجانی، جواد، اعرابی، سید مهدی، (1390). الگوی هماهنگی راهبردهای نوآوری فرایند محصول براساس چارچوب ارزش‌های رقیب، بهبود مدیریت، 5 (2)، صص 9-39
حسینی اقدم، سید سجاد، (1390). مقایسة میزان کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی شهر تبریز و رابطه با ویژگی‌های شخصیتی کارکنان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
خورشید، صدیقه، پاشازاده، عاطفه (1391). تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت‌های عاطفی و یادگیری سازمانی، مطالعات مدیریت، 20 (69)، صص 25-58.
دانایی فرد، حسن، (1384). نقش دولت در توسعة کارآفرینی، پروژة تحقیقاتی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
رحمان سرشت، حجت، هاشمی، سید کاظم، (1387). فرایند و استراتژی نوآوری در شرکت‌های عمرانی ایران، چشم‌انداز مدیریت، سال هشتم، صص 29- 275.
زالی، محمدرضا (1391). ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده‌بان جهانی کارآفرینی GEM گزارش 2012 دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران، تهران، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران و مؤسسة کار و تأمین اجتماعی.
کردنائیج، اسداله، زالی محمدرضا، بهامین ماجد (1392). راهکارهای ساختاری توسعة کارآفرینی در ایران، توسعة کارآفرینی، 6 (2)، صص 95 - 114.
محمدی الیاسی، قنبر، فراستخواه، مقصود، فرخ، شیما، (1391). مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا، توسعة کارآفرینی، 14 (15)، صص 185-201
مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1390). پژوهشنامة مدیریت، جلد یازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران. صص 87.
مقیمی، سید محمد، کردنائیج، اسدالله، زالی، محمدرضا، فیض، داود (1379). بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و ارائة راهکارهای اساسی جهت توسعة کارآفرینی، پروژة تحقیقاتی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
ملک اخلاق، اسماعیل، مرادی، محمود، مهدی‌زاده، مهران، درستکار ناهید، (1392). گزینش استراتژی‌های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فرایند تحلیل شبکه، مدیریت بازرگانی، 5 (3)، صص 145-172
ناهید، مجتبی، زالی محمدرضا (1392). بررسی تأثیر جوکارآفرینی سازمانی بر نوآوری، توسعة کارآفرینی، 6 (3)، صص 47-66
وکیلی، یوسف، الوانی، سید مهدی، محمدی الیاسی، قنبر (1393). تبیین نقش عوامل محیطی در توسعة کارآفرینی در بخش عمومی، توسعة کارآفرینی، 7 (2)، صص 191- 210.
Akman, G. and Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12(1):pp. 69–111.
Antioco, M., De Schamphelaere, V., Moenaert, R. K., Robben, H., and Roks, E. (2010). Strategic Innovation Decisions: What You Foresee Is Not What You Get. Journal of Product Innovation Management, pp.840-855.
DiBella, A.J., Nevis, E.C. and Gould, J.M. (1996). Understanding organizational learning capability, Journal of Management Studies, Vol. 33, No. 3, pp. 361-379
Drucker, Peter. (1991). the discipline of innovation, selected Articles: HBR innovation.
Fineman, S. (1997). Emotion and management learning, Management Learning, 28 (1), pp.13-25.
Foxall, G, R. (1984). Corporate Innovation: Marketing and Strategy. London, Croom Helm.
Gilbert, J, T. (1994). choosing an innovation strategy: theory and practice, Business Horizons, 337(6), pp. 16-21.
Goh S, Richards G. (1997). Benchmarking the learning capacity of organizations. European Management Journal,15(5), pp.575 –593.
Gomez P, J., Lorente J, and Cabrera R, (2005). Organizational learning capability, a proposal of measurement, Journal of Business Research, 58(3),pp. 715– 725.
Gomez P, J., Lorente J, J, C., and Cabrera R. (2004). Training practices and organizational learning capability, relationship and implications, Journal of European industrial training, 19(4), pp.234-256.
Govindarajan R., Vijayakumar M., Rao CV., Shir waikar A., Mehrotra S., and Pushpangadan P. (2004). Healing potential of Anogeissus latifolia for dermal wounds in rats. Acta Pharmaceutica, Vol. 54, pp. 331–338.
Guan, J, C., Yam, R, C, M., Tang, E, P, Y., and Lau, K, W, A, (2009). Innovation strategy and performance during economic transition: Evidences in Beijing, China. Research Policy, 38 (5), pp. 802-812.
Harry، Jacson، (2007). the relationship between innovation and organizational performance, journal of Management Studies، 31(2), pp.193-224.
Hill, M. E. (2003). The Development of an Instrument to Measure Intrapreneurship: Entrepreneurship within the Corporate Setting. Full thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts (MA) in Industrial Psychology. Department of Psychology Rhodes University. Grahams town.
Hisrich, R. and Shepherd, D. (2005). Entrepreneurship, Boston: McGraw-Hill Publisher.
Hult GT, and Ferrell OC. (1997). A global learning organization structure and market information processing. Journal of Business Research;40(2), pp. 55-66
Jacob, K., Beise, M., Blazejczak, J. Edler, D., Edler, R., Haum, M., Jänicke, T., Loew, U., Petschow and Rennings K. (2005).'LeaMarkets of Environmental Innovations',iPhysica,ed.,ZEWEconomic Studies, Heidelberg and New York.
Jerez, P, and Gomez, J. (2005). Entrepreneurship, Journal of Business Research, 58(2),pp. 715–725.
Jimenz-Jimenez., Daniel, Sanz-Valle., Raquel and Hernandez-Espallardo, Miguel (2008). Fostering Innovation:The role of market orientation and organizational learnig. European Journal of In novation Management, 11(3), pp. 389-412.
Kelley, D., Singer, S., and Herrington, M. (2012). The global entrepreneurship monitor, 2011 global report, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), United States, 23(4), pp.1- 39.
Ketels, P. (2003). UK Competiveness, Moving to the next stage, Research Policy, 12(1), pp. 234-249.
 Klofsten, M., and Jones-Evans, D. (2000). Comparing Academic Entrepreneurship in Europe –The Case of Sweden and Ireland. Small Business Economics, 14(4), pp. 299-309.
Lawson, B. and Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organization; A Dynamic Capabilities approach International, Journal of Innovation Management, 5(1), pp. 1- 23.
Lendel, V, and Varmus, M. (2012). innovation strategy In Slovak Businesses World Academy of Science, Engineering and Technology,64(3), pp. 1137-1147.
Malerba, F. (2005). Industrial dynamics and innovation, progress and challenges, In Presidential Address delivered at the 32 nd Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE), 32(1), pp. 125-139.
Massini, S., Lewin, A,Y., and Greve, H, R. (2005). Innovators and imitators, Organizational reference groups and adoption of organizational routines, Research Policy, 34(10), pp. 1550-1569.
McGill ME., Slocum J,W., and Lei D. (1992). Management practices in learning organizations, Organ Dyn,Journal of Management, 21(1), pp.5– 17
Michie, J. (1998). Introduction, The International of the innovation process. International Journal of the Economics of Business 5 (3),pp, 261–277.
Miles, R. E. and Snow, C, C. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process, New York: McGraw-Hill.
Neefe, Diane Osterhaus. (2001). Comparing Levels of Organizational Learning Maturity of Colleges And Universities Participating Traditional & Non-ttaditional (Academic Quality Improvement Project) Accreditation Processes. [online] URL http://www.uwstout.edu/lib/thesis/2001/2001neefed.pdf
Noeis EC, and DiBella, A, J. (1995). Gould JM, Understanding organizations as learning systems, Sloan Management Review, 27(3), pp. 73– 85.
Nonaka I, and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York
Osemeke, M. (2012). Entrepreneurial Development and Interventionist Agencies in Nigeria, International Journal of Business and Social Science, 8(3), pp. 14-25.
Panayides, P. (2006). Enhancing innovation capability through relationship management and implications for performance. European Journal of Innovation Management, 9(4), pp. 466-483.
Prajogo, D. and Sohal, A. S. (2006). The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance ––the mediating role of TQM. European Journal of Operational Research, 168, pp.35–50.
Sarfaraz, L. and Faghih, N. (2011). Women’s Entrepreneurship in Iran, GEM Based-Data Evidence, Journal of Global Entrepreneurship Research, (1)1, pp. 45-58
Senge, P, M. (1990). The fifth discipline, art and practice of the learning organization, New York: Doubleday
Sinkula J, M. (1994). Market information processing and organizational learning, J Mark, 58(4), pp.35- 45.
Slocum, J,W. and McGill, M. (1994). The new learning strategy: anytime, anything, anywhere. Organ 5(2), pp. 33– 47.
Tambunan, T. (2006). Development of Small – and Medium Scale Industry Clusters In Indonesia, Indonesia: Kadin Indonesia.
The Council of Canadian Academies, (2009). INNOVATION AND BUSINESS STRATEGY: WHY CANADA FALLS SHORT, Report of the Expert Panel on Business Innovation, Council of Canadian Academies, Printed in Ottawa, Canada June.
Tisai, K, H., Hsieh, M, H., and Hultink, E, J. (2011). External technology acquisition and product innovativeness, The moderating roles of R&D investment and configurational context, Journal of Engineering and Technology Management, 28(3), pp. 184-200.
Vince, R. (2001). Power and emotion in organizational learning, Human Relations, 54(10),pp. 1325-1351
Wang, W., Lu, W, and Kent Millington, J. (2011). Determinants of Entrepreneurial Intention among College Students in China and US, Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(1), pp. 35-44.
Zahra, S. and Sapienza, H. (2006). Entrepreneurship and Dynamic Capabilities, A Review, Model and Research Agenda, Journal of Management Studies, 43(4), pp. 917-955.
Zhou, K, Z. (2006). Innovation, imitation, and new product performance, The case of China, Industrial Marketing Management, 35 (3), pp. 394-402.