دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 27، فروردین 1394، صفحه 1-193 
طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

صفحه 21-40

10.22059/jed.2015.55468

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه