طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار مدعو دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشورها، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایند توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط کشور در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی است. برای طراحی مدل مذکور از روش‌شناسی «نظریة برخاسته از داده‌ها» استفاده شد. به­این‌منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و انجام چهارده مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با متولیان توسعة صنایع کوچک و متوسط در کشور و مطالعة اسناد سازمانی، منابع اطلاعاتی مورد نیاز جمع‌آوری شد. سپس با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مدل توسعة بازار تدوین شد. بنابر نتایج تحقیق، حمایت از توسعة بازار این صنایع، طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود که در مراحل چهارگانة ظرفیت‌سازی، اقدامات اصلی،‌ اقدامات مکمل و اقدامات نظارتی انجام می‌گیرد. بستر فرهنگی- اجتماعی، سیاسی- قانونی، نهادی و دولت و همچنین زنجیرة ارزش،‌ ساختار و جهت‌گیری صنعت نیز بر مراحل چهارگانة بالا تأثیرگذارند. مهم‌ترین منافع توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط، کاهش هزینه‌های بازاریابی، ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی در سطح خرد و افزایش سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در سطح کلان است. همچنین، بنابر نتایج پژوهش، مدیران یا مالکان واحدهای صنعتی با مشارکت در این طرح می‌توانند از آن به‌عنوان ابزار توسعة بازار و کسب‌وکار استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Market Development Model for Small and Medium Industries in Food and Drink Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bahmani 2
  • Mohammad Javad Iravani 3
  • Hashem Aghazadeh 4
  • Morteza Anoosheh 5
2 Assistant Professor, Azad University
3 Assistant Professor, Management Faculty, Tehran University
4 Assistant Professor, Management Faculty, Tehran University
5 Ph.D Student, Management Faculty, Tehran University
چکیده [English]

Given the significant role of small and medium industries in the countries’ economic development, this research is to design a model of market development for small and medium industries in the food and drink industries. "Grounded Theory" is applied for designing the model. For that reason, required data were collected through theoretical semi conducted sampling by interviewing 14 Governmental bodies of small and medium industries and studying organizational documents. Based upon the results, supporting the market development of said industries covers a wide range of activities through four stages: Capacity Building, Main Activities, Complementary Activities and Monitoring Activities on which cultural, political, institutional and governmental affairs in line with value chain, the structure and approach that the industry applies play a part. Reducing marketing costs, increasing the competitiveness of SMEs and consequently their share in GDP and added value are among the most significant outcomes of the project. Getting involved in the project, industry owners will be able to use the outcome in their business development procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Industries
  • Small and medium industries market development
  • food and drink industries
  • Iran
استراس، انسلم، کوربین، جولیت، (1391)، مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
استراس، آنسلم و کوربین جولیت (1385)، نظریۀ مبنایی، ترجمة بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بازرگان، عباس. (1378). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: دیدار، چاپ اول.
دانایی فرد، حسین (1384)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: صفار.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، (1380)، سیاست‌های موفق توسعۀ صنایع کوچک در 20 کشور صنعتی و در حال توسعه
سلیمانی،‌ غلامرضا (1394)،‌ رویکردها و مدل‌های توسعۀ صنایع کوچک در ایران،‌ انتشارات آیین محمود، چاپ اول
گزارش آماری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، (1393)، http://isipo.ir/?part=menu&inc=menu&id=67.
گزارش عارضه‌یابی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،‌ (1392)
نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10- 49 نفر کارکن کشور، مرکز آمار ایران، 1389
یونیدو، (1384)، استراتژی افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط، ترجمۀ شقاقی و شفیعی، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا
 
Bhaskaran, Bala, (2005), CLUSTER DEVELOPMENT: THE INDIAN EXPERIENCE, New Delhi
Birks, Melanie, Mills, Jane, (2011) Grounded Theory: A Practical Guide, SAGE, London.
Carson, D. (1990). Some exploratory models for assessing small firms’ performance. European Journal of Marketing
Carson, D., Gilmore, A., Cummins, D., O"Donnell, A. and Grant, K. (1998), "Price setting in SMEs: some empirical findings", Journal of Product &Brand Management
Carson, D., Gilmore, A., Perry, C., & Gronhaug, K. (2001). Qualitative marketing research. London: Sage Publications.
Ceglie, G.A. (2003). Cluster and Network Development. Example and lessons from UNIDO experience.
Chetty, S., & Holm, D. B. (2000). Internationalisation of small to medium-sized manufacturing firms: A network approach. International Business Review
Cummins, D., Gilmore, A., O’Donnell, A., & Carson, D. (2000). Innovation marketing in SMEs: A conceptual and descriptive framework. New Product Development and Innovation Management,
Danaee Fard, H. & Eslami, A. (2010), “Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy”, European Journal of Scientific Research.
De Maeseneire, Wouter, Claeys, Tine, (2012) SMEs, foreign direct investment and financial constraints: The case of Belgium, International Business Review, Volume 21, Issue 3, June 2012.
Dennis, Cheryl, (2000). Networking for marketing advantage. Management Decision.
Dey, I. (2007). Grounding categories. In A. Bryant, & K. Charmaz (Eds.), The SAGE handbook of grounded theory (pp. 167–190). Thousand Oaks, CA: Sage.
Felzensztein, Christian, Gimmon, Eli, (2007), The influence of culture and size upon inter-firm marketing cooperation-A case study of the salmon farmingindustry,Marketing Intelligence & Planning.
Felzensztein, Christian, Gimmon, Eli, (2008), Industrial Clusters and Social Networking for enhancing inter-firm cooperation: The case of natural resources-based industries in Chile, jbm.
Finch, John. Geiger, Susi. (2011). Constructing and contesting markets through the market object Industrial Marketing Management
Flint, Daniel J., Woodruff, Robert B. (2001), The Initiators of Changes in Customers’ Desired Value: Results from a Theory Building Study.
Fuller, P. B. (1994). Assessing marketing in small and medium-sized enterprises.European Journal of Marketing.
Glaser, Barney G. (1998). Doing Grounded Theory. Issues and Discussions Mill Valley, Ca.: Sociology Press
Gilliland, David I. (2003), Toward a business-to-business channel incentives classification scheme, Industrial Marketing Management.
Gilmore, A., & Carson, D. (1999). Entrepreneurial marketing by networking. New England Journal of Entrepreneurship.
Gilmore, A., David Carson, and Steve Rocks, (2006). Networking in SMEs: Evaluating its contribution to marketing activity. International Business Review.
Hogarth-Scott, S., Watson, K., & Wilson, N. (1996). Do small businesses have to practice marketing to survive and grow? Marketing Intelligence and Planning.
Jobber, D. (2004).Principles and practice of marketing (fourth Ed.). London: McGraw-Hill.
Johannisson, B., & Nilsson, A. (1989). Community entrepreneurs networking for local development. Entrepreneurship and Regional Development.
Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research.
Kothari, C. R. (2004), Research Methodology: Methods and Techniques, New Age International.
Kotler, P., Armstrong, G., Sunders, J., & Wong, V. (2001).Principles and practice of marketing (third European Ed.). London: Prentice-Hall.
Kotler, Philip. Keller, Kevin. (2009) Marketing Management, 13/E Prentice Hall.
Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERPAdoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, Nebreska: University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
Lee, Nick, Cadogan, John W. (2009), Sales force social exchange in problem resolution situations, Industrial Marketing Management.
McGrath, Helen, (2008), Developing a relational capability construct for SME network marketing using cases and evidence from Irish and Finnish SME’s, PhD Dissertation, Waterford Institute of Technology.
Manuj, Ila, Pohlen, Terrance L. (2012), A reviewer’s guide to the grounded theory methodology in logistics and supply chain management research, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
Miller, Nancy J., Terry L. Besser, and Sandra S. Weber, (2010). Networking as marketing strategy: a case study of small community businesses. Qualitative Market Research.
Mjoset, L. (2005). Can grounded theory solve the problems of its critics. Sosiologisk tidsskrift.
Mort, Gillian S., Jay Weerawardena, (2006). Networking capability and international entrepreneurship: How networks function in Australian born global firms. International Marketing Review.
O’Donnell, Aodheen (2004), The nature of networking in small firms, Qualitative Market Research.
O’Dwyer, M., Gilmore, A. and Carson, D. (2009), ‘Innovative marketing in SMEs: a
 theoretical framework’, European Business Review.
Piercy, N. F., & Cravens, D. W. (1995). The network paradigm and the marketing organization.European Journal ofMarketing.
Rabellotti, R., (1995). Is There an 'Industrial District Model'? Footwear Districts in Italy and Mexico Compared. World Development.
Ribeiro, Richard, Kimble, Chris, Cairns, Paul (2010), Quantum phenomena in Communities of Practice, International Journal of Information Management.
Rocha E. A.G(2012). The Impact of the Business Environment on the Size of the Micro, Small and Medium Enterprise Sector; Preliminary Findings from a Cross-Country Comparison Procedia Economics and Finance.
Schmitz, Humphrey, (1995) Small shoemakers and Fordist giants: Tale of a supercluster. World Development, 23(1): 9–28. [CrossRef] [ISI]
Siu, Wai-sum, Lin, Tingling, Fang, Wenchang, Liu, Zhi-Chao, (2006), An institutional analysis of the new product development process of small and medium enterprises (SMEs) in China, Hong Kong and Taiwan, Industrial Marketing Management 35 (2006).
Stokes, D. (2000), “Marketing and the small firm”, in Carter, S. and Jones-Evans, D. (Eds), Enterprise and Small Business; Principles, Practices and Policy, Chapter 20, Prentice Hall/FT, Harlow.
Strauss, A,. & Corbin, J. (1998a). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications.
Oaks,CA: Sage Publications.
Thomas, Rodney W., Esper, Terry L., Stank, Theodore P. (2011), Coping with time pressure in interfirm supply chain relationships, Industrial Marketing Management
Wagner, S. M., & Johnson, J. L. (2004). Configuring and managing strategic supplier portfolios. Industrial Marketing Management.
Xu, Zongling, Jiali Lin, and Danming Lin, (2008). Networking and innovation in SMEs: evidence from Guangdong Province, China. Journal of Small Business and Enterprise Development.