ﺗأﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾة اجتماعی ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ (مطالعۀ موردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

اندازه­گیری قصد کارآفرینانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در بروز پدیدة کارآفرینی، پیش‌بینی دقیق‌تری از احتمال وقوع آن را فراهم می‌آورد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه که در پژوهش‌های مختلف به آن اشاره شد، سرمایة اجتماعی است. این پژوهش درصدد آن است که به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه- با درنظرگرفتن نقش میانجی سبک ‌شناختی- در نمونة 140 نفری از جامعة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بپردازد. روش نمونه­گیری، تصادفی دردسترس است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی و توصیفی- همبستگی است. داده­های جمع­آوری‌شده از پرسشنامة لیکرت از طریق تکنیک مدل معادله‌های ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهد رابطة مثبت و معناداری بین سرمایة اجتماعیِ رابطه­ای و قصدکارآفرینانه از طریق سبک‌ شناختی شهودی وجود دارد. همچنین، رابطة مثبت و معنادار بین سرمایة اجتماعیِ ساختاری و ااجتماعیِ شناختی با قصد کارآفرینانه از طریق سبک ‌‌شناختی منطقی تأیید می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social capital on entrepreneurial intention: The Case of MA students of the School of Electrical and Computer Engineering of Tehran University

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Moradi 1
 • Mohammad Reza Zali 1
 • Razieh Parnian 2
1 Assistant professor, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M. A. in entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A Measurement of entrepreneurial intention and locating factors that nurture it are among one of the determining factors that lead to the emergence of the phenomenon of entrepreneurship, provide a better understanding of the quality of circumstances that bring about free enterprise and thus contribute to a more accurate prediction of the possibility of its occurrence. Among factors that are influential in entrepreneurial intention of which has been referred to in various researches is social capital. This research seeks to look into the effect of social capital on entrepreneurial intention. It will do so by incorporating the intermediary role of the cognitive style in a sample of one hundred and forty (140) graduate students of Tehran University’s Faculty of Electrical and Computer Engineering. Sampling method is random sampling. This is an applied research conducted within the framework of a correlative-descriptive survey. The data gathered from the surveys have been analyzed through a structural equation model technique and by LISREL software. The findings of this research convey that there is a positive and meaningful relationship through intuitive cognitive style between relational social capital and entrepreneurial intention.also there is a positive and meaningful relationship through rational cognitive style between structural and cognitive and  relational social capital and entrepreneurial intention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial Intention
 • cognitive style
 • Social capital
 1. آراستی، زهرا؛ سعیدبنادکی، سعیده؛ ایمانی پور، نرگس (1390)، «نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته­های غیر مدیریت»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره14.

  ابراهیم، مهدی (1390)، «تبیین عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر قصد کارآفرینانه در کشورها براساس داده­های پیمایش GEM سال 2008» پایان­نامۀ کارشناسی ­ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران.

  احمدی، فریدون؛ شافعی، رضا و مفاخری نیا، فرانک (1391)، « بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، سال چهارم، شماره15.

  خضری، محمد (1389)، «دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، شمارۀ 2، 89-112.

  ربیعی، علی؛ صادق‌زاده، حکیمه (1390)، «بررسی میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی و ابعادآن برکارآفرینی»،  فصلنامۀ رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شمارۀ 41.

  رحمانیان کوشکی، مهدی؛ چیذری، محمد و هواسی، علی (1391)، «بررسی عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام»، فصلنامه توسعۀ کارآفرینی، سال چهارم، شمارۀ 15.

  رضایی، مسعود؛ حسین‌پور، ابوطالب (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان دختر رشتۀ کشاورزی به کارآفرینی: مطالعۀ موردی استان مازندران»، مجلۀ آموزش عالی، سال چهارم، شمارۀ 1.

   رکنی، ندا (1389)، «نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران.

  زارعی، بهروز (1390)، «شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه در بین کارکنان رسانه ملی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران.

  زالی، محمدرضا؛ رضوی، سید مصطفی؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و کردنائیج، اسداله (1391)، شبکۀ اجتماعی کارآفرینان و شاخص­های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM) ، ایران، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ کار و تامین اجتماعی.

  کریمی، سعید؛ بیمنز، هارم؛ چیذری، محمد؛ مولدر، مارتین (1391)، «بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ پنجم، شمارۀ 3.

  مافی، وحید (1387)، «نقش سرمایۀ اجتماعی در فرایند کارآفرینی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران پردیس فارابی.

  نجفیان، مینا (1389)، «نقش شبکه اجتماعی در عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران، کرواسی و دانمارک»، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران.

  1. Adler, Paul. S. (2002)­. “social capital prospect for a new concept”, academy of management review, 12(1) , pp 17-18.
  2. Ajzen, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2)­, pp 179-211.
  3. Aldrich, H. E. & Zimmer, C. (1986). Entrepreneurship through social networks. In: Sexton, DL and Smilor, RW (eds.), The art and science of entrepreneurship. New York: Ballinger.
  4. Allinson, C. W. & Hayes, J. (1996). “The Cognitive Style Index: A measure of intuition-analysis for organizational research”, Journal of Management Studies, 33, pp 119-135.
  5. Anderson, A. R. & Miller, C. J. (2002). “Class matters: human and social capital in the entrepreneurial process”. Journal of Socio-Economics, 32, pp 17–36.
  6. Baron, R. M. & Kenny,  D. A. (1986). ” The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, stragegic, and staticial considerations” Journal of Personality and Social Psychology. 51(6), pp 1173-1182.
  7. Bird, B. (1988). “Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intentions”. Academy of Management Review, 13, pp 442-454.
  8. Bourdieu, P. (1983) Forms of capital. In Richarson J (ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education. New York: Greenwood Press, pp 241–258.
  9. Boyd, N. G. & Vozikis, G. S. (1994). “The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 18, pp 64-77.
  10. Coleman, J. S.(1988).“Social capital in the creation of human capital”, American Journal of Sociology, P 95.
  11. Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions, Paper presented at the annual meeting of the Rent IX Workshop, Piacenza, Italy.
  12. Davidsson, P. & Honig, B. (2003). “The role of social and human capital among nascent entrepreneurs”, Journal of Business Venturing, 18(3), pp 301-331.
  13. Greve, A. (1995). “Networks and entrepreneurship – An analysis of social relations, ccupational background, and use of contacts during the establishment process”. Scandinavian Journal of Management , 11, pp 1–24.
  14. Grootaert, C., Narayan, D., Nyhan Jones, V., Woolcock, M.(2003). “Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ)”, Social Capital Thematic Group of World Bank.
  15. Hindle, K., Klyver, K., Jennings, D. F. (2009). An informed intent model: Incorporating human capital, social capital, and gender variables into the theoretical model of entrepreneurial intentions. In A. L. Carsrud & M. Brännback (Eds.), Understanding the Entrepreneurial Mind: Opening the Black Box (pp. 35-50). New York.
  16. Hmieleski K. M. & Corbett, A. C. (2006). “Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions”, Journal of Small Business Management, 44, pp 45–63.
  17. Kember, D., Leung, D. Y. P., Jones, A., Loke, Y. A., Mckay, J., Sinclair, J., Yeung, E. (2000). “Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking”, Assessment & Evaluation in Higher Education, 25 (A), pp 381-39.
  18. Klyver, K. & Schott, T.(2011). “How Social Network Structure Shapes Entrepreneurial  tentions?”, Journal of Global Entrepreneurship Research,1(1)
  19. Krueger, N. F. (2006). So You Thought the Intentions Model Was Simple? Cognitive Style and the Specification of Entrepreneurial Intentions Models. USASBE Conference
  20. Krueger, N. F., Reilly, M. D., Carsrud, A. L. (2000). “Competing Models of  entrepreneurial Intentions”, Journal of Business Venturing, 15 (5-6), pp 411-432.
  21. Lee D.Y., Tsang E. W. K. (2001). “The effects of entrepreneurial personality, background and network activities on venture growth”, Journal of Management Studies, 38, pp 583–602.
  22. Liao, J. (2005). “Roles of Social Capital in Venture Creation: Key Dimensions and Research Implications” ,Journal of small business management,43(4)
  23. Lin, N. (1999). “Social networks and status attainment” ,Annual Review of Sociology, 25, pp 467–487.
  24. Linan, F. & santos, F.J. (2007). “Does social capital affect entrepreneurial intentions?”, Intemational advances in economic research,13(14)
  25. Linan, F., santos, F.J,Roldan, J.L.(2008).­ Entrepreneurial intention, cognitive social capital and culture: an empirical analysis for Spain and Taiwan, Departament d’Economia de l’Empresa, Universitat Autònoma de Barcelon
  26. Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning, San Francisco: Jossey Bass.
  27. Morales-Gualdron, S.T., Roig, S. (2005). ”The new venture decision: An analysis based on the GEM project database”, International Entrepreneurship and Management Journal, 1, pp 479–499.
  28. Nahapiet, J. & Ghoshal, S.,(1998). “socail capital,intellectual capital,and the organizational advantage”, the Academy of managment review, 23(2)
  29. Raijman, R. (2001). “Determinants of entrepreneurial intentions: Mexican immigrants in Chicago”, Journal of Socio-Economics, 30, pp 393–411.
  30. Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship, In: Kent C, Sexton D, Vesper K. (eds.), The Encyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  31. 31.  Singh, RP. (2000). Entrepreneurial Opportunity Recognition Through  Social Networks. London: Garland Publishing, Inc.
  32. Stone, W. (2001). Measuring social capital. Toward a theoretically informed measuring for researching social capital in family and community, Australian institute of family studies. Research paper, 24.
  33. Ulhoi, J. P. (2004). The social dimentions of entrepreneurship. DK-8210 Aarhus V, Denmark Technovation
  34. Wernerfelt, B. (1984). “A resource-based view of the firm”, Strategic Management Journal, 5, pp 171–180.