دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، پاییز 1394، صفحه 393-590 
2. شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

صفحه 393-411

علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار


6. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

صفحه 473-492

افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی