دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، مهر 1394، صفحه 393-590 
2. شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

صفحه 393-411

10.22059/jed.2015.57643

علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار