دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، مهر 1394، صفحه 393-590