شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت‌مدرس

3 دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا

4 دانشجوی دکتری کارآفرینی فناوری دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

به‌کارگیری فناوری در برخی سازمان‌ها، به بازده مورد انتظار و بهبود عملکرد منجر نمی‌شود و نشانة وجود نوعی مسئله در مواجهة سازمان‌ها با فناوری است؛ بنابراین، در این زمینه باید مطالعات عمیق و هدفمند محسوس صورت گیرد تا مواردی که حداقل با شکست مواجه نشده‌اند، واکاوی شوند. از نمونه‌های موفق در زمینة فرایند کارآفرینانه و فناورانة سازمانی، ایجاد شرکتی جدید با عنوان شاپرک در بدنة سازمان بزرگ و عمومی بانک مرکزی است که پژوهش حاضر متکی بر آن است. این فرایند به‌دلیل داشتن ابعاد گسترده، مهم و حاوی ابعاد پژوهشی فراوان است. در این پژوهش با استفاده از روش نظریة داده‌بنیاد، تبیینی برای فرایند مذکور ارائه شده است. از مصاحبه‌ها درمجموع 138 گزارة مقوله‌ای در مرحلة کدگذاری باز و 38 مقوله در مرحلة کدگذاری محوری جوانه زد. در مرحلة کدگذاری انتخابی، نه دسته ‌مقوله حاصل آمد. این ‌مقوله‌ها شامل عقبة تاریخی شاپرک، پیش‌اقدامات فرایند رخداد آن، ساختارسازی جدید، مدل کسب‌وکار، متقاعدسازی عمومی، نظارت و تنظیم مقررات به‌عنوان مقولة اصلی و پیامدهاست. درنهایت، نظریة داده‌بنیاد شکوفاشده، روایت و توصیه‌های سیاستی متناظر با آن برای استفادة سازمان‌های بزرگ و عمومی در مواجهه با فناوری ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Shaparak” as Technological Entrepreneurship in large and public organization: A grounded theory

نویسندگان [English]

 • Ali rezaeian 1
 • Hasan Danaee Fard 2
 • Kamal Sakhdari 3
 • Mahdi Vahdat-kar 4
1 Full Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
2 Full Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University
3 PhD of Entrepreneurship Management, Queensland University
4 Candidate of PhD of Technological Entrepreneurship, Tehran University
چکیده [English]

In many organizations, Technology couldn’t improve efficiency and performance. Hence In this subject, in-depth and targeted studies are needed to explore successful cases. One of these rare and successful cases is Shaparak. Shaparak is a new corporation in central bank of Iran as a large and public organization that is one of the newest technological proceedings in the central bank. This study was based on the occurrence of this technological entrepreneurial action. This study been done with grounded theory as a qualitative approach. From interviews, 138 categorical propositions in open coding and 38 sub-categories in axial coding sprouted. In selective coding 9 categories came up. These categories include historical background, antecedents of the event process, the structuring of new business models, to convince the public, regulation as the core category and the consequences. Finally the blossom of the grounded theory sprouted and corresponding policy recommendations are presented which can be used in large and public organizations especially in exposure to the new technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technological Entrepreneurship
 • Organization
 • Grounded theory
 • Shaparak
 1. حیدری، سید علی، کردنائیج، اسدالله، خداداد حسینی، سید حمید، و زالی، محمدرضا (1394)، تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت‎های رقابتی؛ مطالعۀ موردی: صنعت بانکداری ایران. نشریه توسعه کارآفرینی. 8(2), 233-252.‎
 2. دانایی‏فرد، حسن (1389) استراتژی‎های نظریهپردازی. انتشارات سمت. تهران.
 3. هومن، حیدرعلی (1389) راهنمای عملی پژوهش کیفی. انتشارات سمت. تهران.
  1. Antoncic B. & Prodan I. (2008). “Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing firms”. Technovation.
  2. Bailetti, T. (2012). “Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects”. Technology Innovation Management Review. 5-12.
  3. Baden-Fuller, C., Haefiger, S. (2013). “Business Models and Technological Innovation”. Long Range Planning, 46 (6): 419-426.
  4. Bjørnskov C and Foss N (2013) “How strategic entrepreneurship and the institutional context drive economic growth”. Strategic Entrepreneurship Journal 7(1): 50–69.
  5. Brown, J. S., Denning, S., Groh, K., Prusak, L. (2005) Storytelling in organizations: How narratives and storytelling are transforming 21st century management, UK.
  6. Burgelman, R.A., Rosenbloom, R.S. (1997). Technology strategy: an evolutionary process perspective. In: Tushman, M.L., Anderson, P., Managing Strategic Innovation and Change. Oxford University Press.
  7. Cabral, S, Lazzarini, S and Furquim de Azevedo, P (2013) “Private entrepreneurs in public services: A longitudinal examination of outsourcing and statization of prisons”. Strategic Entrepreneurship Journal 7(1): 6–25.
  8. Christensen, C.M. & Raynor, M.E. (2003). The innovator’s solution: Creating and sustaining successful growth. Boston: Harvard Business School Press.
  9. Cornwall, J. & Perlman, B. (1990). Organizational entrepreneurship. Homewood, IL: Irwin.
  10. Dess, G.G., Ireland, R.D., Zahra, S.A., Floyd, S.W., Janney, J.J., & Lane, P.J. (2003). “Emerging issues incorporate entrepreneurship”. Journal of Management, 29(3), 351–378.
  11. Devang D. R., Mehta, P. (2003). “An Investigation of perceived financial performance of commercial printing firms for conducting B2C activities using Web technology”. Journal of Industrial Technology. 19(2).
  12. Foss NJ, Lyngsie J and Zahra SA (2013) “The role of external knowledge sources and organizational design in the process of opportunity exploitation”. Strategic Management Journal 34(12): 1453–1471.
  13. Hlady-Rispal, M., Jouison-Laffitte, E. (2014). “Qualitative Research Methods and Epistemological Frameworks: A Review of Publication Trends in Entrepreneurship”. Journal of Small Business Management 52(4), pp. 594–614.
  14. Hsu, D.H. (2008). Handbook of Technology and Innovation Management. Edited by Scott Shane. John Wiley & Sons, Ltd. PP 367-387.
  15. Keogh, D. (2003). Using narrative to develop healthier more effective organizations. Phd Thesis in Organization Development, Benedictine University.
  16. Kujala, S., Artto, K., Aaltonen, P., Turkulainen, V. (2013). “Business models in project-based firms – Towards a typology of solution-specific business models”. International Journal of Project Management, 28 (2): 96-106.
  17. Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., & Bishop, J.W. (2005). “An examination of managers’ entrepreneurial actions and job satisfaction”. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 275–291.
  18. Leitão, A., Cunha, P., Valente, F., Marques, P. (2013): Roadmap for business models definition in manufacturing companies. Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems, 7: 383-388.
  19. McCombs, M., Holbert, L., Kiousis, S., & Wanta, W. (2011). The news and public opinion: Media effects on civic life. Polity.
  20. Menzel C. M., Aaltio I. &Ulijn J. M. (2007). “On the way to creativity: Engineers as intrepreneurs in organizations”. Technovation, 27(12), 732-743.
  21. Muzyka, D., De Koning, A., & Churchill, N. (1995). On transformation and adaptation: Building the entrepreneurial corporation. European Management Journal, 13(4), 346–362.
  22. Peng, X., & Zhang, G. (2008). The moderating effect of governance form on the relationship between corporate technological entrepreneurship activities and corporate financial performance: An empirical study on chinese high-tech firms.PICMET 2008 Proceedings, 27-31 July, Cape Town, South Africa.
  23. Peng, X., Ni X.,& Yao, C. (2008). “The influence of governance form on the utility of corporate technological entrepreneurship activities; An empirical studies on chinese bio-pharmaceutical Industry”. Proceedings of the 2008 IEEE ICMIT, 576-581.
  24. Petti C. (2009). Cases in Technological Entrepreneurship: Converting Ideas into Value, Edited by Claudio Petti. Edward Elgar.
  25. Rauch, A. Doorn, R. Hulsink, W. (2014). “A Qualitative Approach to Evidence-Based Entrepreneurship: Theoretical Considerations and an Example InvolvingBusiness Clusters”. ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE. DOI: 10.1111/etap.12093.
  26. Sarasvathy SD and Venkataraman S (2011) “Entrepreneurship as method: Open questions for an entrepreneurial future”. Entrepreneurship: Theory and Practice 35(1): 113–135.
  27. Silverman, L. L. (2007). “There are five sides to every story”. Communication World, 21 (15) , 38.
  28. Stewart, M. R., (2011), Technology Entrepreneurship: A Deliberation on Success and Failurein Technology Venturing toward a Grounded Theory of Dystechnia. A Dissertation submitted to The Faculty of The School of Business of The George Washington University for the degree of Doctor of Philosophy, directed by Elias G. Carayannis
  29. Strauss, A. and J. Corbin (1998); Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques (2nd ed.), Thousand  Oaks, CA: Sage.
  30. Worthington, I., Britton, C. (2009). Business environment. Financial Times/Prentice Hall.
  31. Zahra, S. A., Wright, M. Abdelgawad S. G. (2014). “Contextualization and the advancement of entrepreneurship research”. International Small Business Journal DOI: 10.1177/0266242613519807
  32. Zahra, S.A., Nielsen, A.P., (2002). “Sources of capabilities, integration and technology commercialization”. Strategic Management Journal.
  33. Zhou, Z. (2013). Technology entrepreneurship : a process framework, den University dissertation.  Prof. Dr. B.R. Katzy (promotor). Leiden University dissertation. .
  34. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). “The business model- recent developments and future research”. Journal of management, 37(4), 1019-1042.