ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد کسب‌وکار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید در شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران ارزیابی ‌شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، پژوهشی کمی از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش تجزیه‌وتحلیل در این پژوهش رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS است. جامعة آماری این تحقیق شامل 21 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد تولید و مدیران ارشد شرکت‌های منتخب در حوزة شوینده‌ها (شرکت‌های پاکنام، پاکریز، کندر، محصولات بین‌المللی پارس، کفساز و من) است. با توجه به نتایج روش AHP به‌منظور تعیین وزن‌های شاخص‌های ارزیابی موفقیت توسعة محصول جدید، معیار سودآوری شرکت از فروش محصول جدید و میزان سهم بازار حاصل از تولید محصول جدید با 257/0 و 249/0 بیشترین اهمیت را دارند. با توجه به نتایج روش TOPSIS به‌منظور رتبه‌بندی مؤلفه‌های زنجیرة تأمین کارآفرینانه، مؤلفه‌های بازاریابی و فروش شرکت، رشد سهم بازار زنجیرة صنعت شوینده و عوامل سازمانی (منابع انسانی شرکت) با وزن 868/0، 779/0 و 757/0 به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the factors of entrepreneurial supply chain management effecting on new product development process

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Sajadi 1
  • Mohammadreza Meigounpoory 1
  • Mojtaba Dargahi 2
چکیده [English]

The purpose of this thesis is ranking entrepreneurial supply chain management contents on new product development process in entrepreneurial firms of Iran detergent industry. The type of methodology used is descriptive-survey.As the results can help practitioners; this survey is conducted in an applied research. The analysis method in this level is integrated multiple criteria decision-making (AHP –TOPSIS). The statistical populations include 21 of production experts and top managers of firms in detergent industries (Paknam, Pakriz Co., kondor Co., Pars international products Co., Kafsaz Co. and Man Co.). According to the results of AHP method, the Profitability criterion from new product and market share have the most importance weighed 0.257 and 0.249 respectively. According to results given of topsis method, sales and marketing, the market growth of detergent industry chain and organizational factors (human resources) are prioritized 0.868, 0.779 and 0.757 respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Supply Chain Management (E-SCM)
  • New Product Development (NPD)
  • AHP-TOPSIS integrated approach
اصغرپور، محمدجواد (1390)، تصمیم گیری‌های چندمعیاره، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
باسو، ران، رایت، نیوان (1390)، مدیریت زنجیره تأمین (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، ترجمه: صفرزاده، حسین، مصدر، مینا، مسوه مبارکه، آرتمیس، چاپ اول، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر
Armstrong, gary and kotler, Philip (2005) “marketing. An introduction”,7th edition. United states of America pearson education
Chi-shiun Lai, chun-shou Chen and Chin-Fang Yang. (2012), “the involvement of supply chain partners in new product development:the role of a thirdparty”:international journal of electronic business management
Christ, P. (1998). Know This: Marketing basics:“Principlesofmarketing”. KnowThis Media. Vol.13. 9.
Crippa, R, and L.Larghi, M. Pero, A. Sianesi. (2010). “The impact of new product introduction on supply chain ablility to match supply and demand”. International Jornal of Engineering.
Haque,B, pawar, K.S. Barson, R.j (2000). “Analysing organizational Issues In concurrent new product development international”l, journal of production economics
Hilletofth, P., Eriksson, D. (2011). “Coordinating new product development with supply chain management”. Industrial management & data systems, 264-280
Kenneth J. Petersen, Robert B. Handfield, and Gary L. Ragatz, (2005). ”A Model of Supplier Integration into New Product Development
Lee, William B. and Michael R. katzorke(2010),” learning effective supply chain transformations”:A guide to sustainable world-class capability and results, Ft. Lauderdale,J. Ross publishing
Pero, M.., Sianesi, A (2006).”A framework for the alignment of new product development and supply chains”.An international journal emerald article, 115-128
Spaulding, A.S and Woods, T.S. (2006).” An analysis of the relationship between supply- chain management practices and new product development time: A case of the north American confectionery manufacturers
Stadtler H (2005),”supply chain management and aduanced planning-basic, overview and challenges”.Europeon jornal of operational research, 163(3), 575-588
Ulrich, k.T and Eppinger, S.D. (2011) ”product design and development”,Mc graw-Hill, Irwin