موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه انجام گرفت. این تحقیق برحسب هدف کاربردی و به‌لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی است. جامعة آماری این تحقیق 227 نفر از روستاییان دارای کسب‌وکار خانگی ثبت و تأییدشده در مناطق روستایی شهرستان ارومیه بودند. با توجه به جدول کرجسی- مورگان، 181 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته بود. روایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد. به‌منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه 82/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSSWin20 و AMOS20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج  نشان داد پنج عامل ضعف حمایتی، محدودیت کسب‌وکارهای خانگی، ضعف زیرساختی و فرهنگی، ضعف دانشی و اطلاع‌رسانی و نبود قوانین مرتبط با تبیین 483/66 درصد از واریانس کل، به‌ترتیب اولویت‌های اول تا پنجم را در شکل‌گیری و تعیین سازه برای «موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی» داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers of Starting and Expanding Home based Businesses in Rural Areas of Urmia County

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rezaei 1
  • Bahman Najafi 2
1 Associate professor, University of Zanjan
2 MSc. Graduate, University of Zanjan
چکیده [English]

The objective of this research was to study barriers of starting and expanding home based businesses in rural areas of Urmia County. The research was an applied research and a descriptive research in terms of goal and method of data collection, respectively. The target population of the research consisted of all rural residents who were owners of registered and approved home based businesses in rural areas of Urmia County (N= 277). According to Krejcie and Morgan table, a sample size of 181 was selected using a simple random sampling method. Data were collected by a researcher- made questionnaire. A panel of experts confirmed validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficient for the main scale of the questionnaire was equal to 0.82. Data were analyzed using SPSSWin20 and AMOS20 softwares. The results showed that five factors namely, supportive weakness, restrictions of home based businesses, infrastructural and cultural weakness, knowledge and informative weakness and lack of related laws, by explaining 66.483 percent of total variances, have gained the priority of first to five in forming and identifying the construct of “barriers of starting and expanding home based businesses in rural areas”, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home Based Business
  • Rural Areas
  • Barriers of starting and expanding
  • Urmia county
ابراهیمی، علی (1389). از بنگاه‌های زودبازده تا مشاغل خانگی. ماهنامۀ کار و جامعه، 119، صص 106- 107.
احمدپورداریانی، محمود (1385). کارآفرینی در کسب‌وکارهای خانگی. تهران، انتشارات قلم.
انتظاریان، ناهید و طهماسبی، طاهره (1389). موانع و راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی در ایران. ماهنامه کار و جامعه، 127، صص 78- 98.
برخورداری، فاطمه (1389). چالش‌ها و راهکارهای توسعۀ کسب‌وکارهای خانگی. ماهنامۀ بازار کار، 11 (593)، صص 6-6.
خنیفر، حسین، احمدی آزرم، هادی و زمانی‌فر، محسن (1389). کارآفرینی خانگی: انگیزه‌ها و نقش عوامل جمعیت‌شناختی بر آن. فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 3 (9)، صص 181- 203.
سعدی، حشمت‌اله، جلیلیان، سارا و یعقوبی‌فرانی، احمد (1393). تأثیر کسب‌وکارهای خانگی بر توانمندی اجتماعی زنان روستایی. فصلنامۀ زن و جامعه، 5 (3)، صص 85- 107.
شریف‌زاده، ابوالقاسم، خواجه شاهکوهی، علیرضا، عبدالله‌زاده، غلامحسین و شریفی، مهنوش (1393). آسیب‌شناسی توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان. فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی، 5 (1)، صص 1- 24.
شریف‌زاده، ابوالقاسم، عربیون، ابوالقاسم و شریفی، مهنوش (1389). بررسی موانع توسعۀ کسب‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان. فصلنامۀ روستا و توسعه، 13 (4)، صص 129- 160.
میرلطفی، محمودرضا، علوی‌زاده، امیرمحمد و بدخش، یوسف (1393). آسیب‌شناسی اثرات توسعه مشاغل خانگی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه). فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 3 (5)، صص 1- 11.
نجفی، بهمن و صفا، لیلا (1393). بررسی کسب‌وکارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش‌های توسعه آنها در مناطق روستایی. فصلنامۀ کارآفرینی در کشاورزی، 1 (2)، صص 61- 73.
همتی‌وینه، هانا، عابدی سروستانی، احمد، عبداله‌زاده، غلامحسین و محبوبی، محمدرضا (1391). اشتغال خانگی و موانع کسب‌وکار زنان: مطالعه‌ای دربارۀ زنان روستایی شهرستان کرمانشاه. مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، 23 آبان‌ماه 1391، مازندران، صص 1-11.
یعقوبی فرانی، احمد، وحدت مؤدب، هاجر و لطیفی، سمیه (1392). شناسایی بازدارنده‌های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن). فصلنامۀ زن در توسعه و سیاست، 11 (4)، صص 559- 574.
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی (1393). طرح ساماندهی کسب‌وکارهای خانگی روستایی در استان آذربایجان غربی. گزارش طرح پژوهشی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان.
Adkins, D., Sherman, H., Yost, C. (2001). Identifying obstacles to the success of rural business incubators. Contractor Paper, TVA Rural Studies Program, National Business Incubation Association.
Evans, N., Lasen, M. and Tsey, K. (2015). A systematic review of rural development research: Characteristics, design quality and engagement with sustainability. Springer-Briefs in Public Health, London.
Galloway, L. and Kapasi, I. (2014). Rural home-based businesses and their contribution to rural lives: An exploratory study. Research Report, Heriot-Watt University, Edinburgh.
Gibosen, J. and Olivia, S. (2009). The effect of infrastructure access and quality on non-farm enterprises in rural Indonesia. Proceeding of International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, 16-22 August, pp. 1-23.
Harpa, E., Moica, S. and Dana, R. (2015). A predictive model of innovation in rural entrepreneurship.Procedia Technology, 19, pp. 471-478.
Kalantaridis, C. and Bika, Z. (2011). Entrepreneurial origin and the configuration of innovation in rural areas: the case of Cumbria, North West England. Environment and Planning, 43 (4), pp. 866-884.
Ming-Yen, W. and Chong, S. (2008). Improving women entrepreneurship in SMEs in Malaysia: Policy recommendation. Journal of Communication of the IBIMA, 2, pp. 31-38.
Muske, G. and Woods, M. (2005). Home-based business: An economic development alternative. Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets, Division of Agricultural Sciences and Natural Resources, Oklahoma State University.
Newbery, R. and Bosworth, G. (2010). Home‐based business sectors in the rural economy. Society and Business Review, 5 (2), pp. 183- 197.
Ofosuhene, M. (2005). Urban connections with rural areas in home- based business: Implications for sustainable rural development in Saskatchewan. Ph.D. thesis, University of Saskatchewan, Canada.
Pierce- Lyons, R. (2009). The Home Entrepreneur Systems Model: A grounded theory of home-based business needs and practices. Ph.D. thesis, James Cook University, Queensland, Australia.
Taggart, J. (2010). Networking experiences of Australian home based businesses. DBA Thesis, Southern Cross University, Australia.
Tipple, G. (2006). Employment and work conditions in home based enterprises in four developing countries: Do they constitute ‘decent work? Journal of Work, Employment and Society, 20 (1), pp. 167-179.