تأثیر شایستگی‌های کارآفرینانه در شکل‌گیری هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های خدمات مشاورة کشاورزی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی دانشگاه زنجان

4 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر شایستگی‌های کارآفرینانه بر شکل‌گیری ویژگی هوشیاری کارآفرینانة مرتبط با فرصت‌های کارآفرینی بود. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوة گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری این تحقیق را 346 نفر از اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان‌های جنوب استان کرمان تشکیل می‌دهند که با توجه به فرمول کوکران، 132 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری، تشخیصی و همگرا به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج‌شده استفاده شد. به‌منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز از روش پایایی ترکیبی استفاده شد که مقادیر آن برای بخش‌های اصلی پرسشنامه در سطح مناسب (در دامنة بین 82/0 تا 90/0) قرار داشت. براساس نتایج تحقیق فرضیه‌های پژوهش تأیید شد و مشخص شد شایستگی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سه شاخص هوشیاری کارآفرینانه شامل پویش و جست‌وجو، برقراری روابط و پیوندها و ارزشیابی و قضاوت دارد. همچنین، نتایج نشان داد در بین شاخص‌های هوشیاری کارآفرینانه، شاخص ارزشیابی و قضاوت در مقایسه با دو شاخص دیگر بیشترین تأثیرپذیری را از شایستگی‌های کارآفرینانه دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurial Competencies on Entrepreneurial Alertness (Case study: Agricultural Consulting Services Enterprises, Kerman province)

نویسندگان [English]

 • Hesamedin Gholami 1
 • Amir Alambeigi 2
 • Leila Safa 3
 • Rouholah Darini 4
1 Ph.D. student in Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran
2 Assistant Professor in Department of Extension & Education, University of Tehran
3 Assistant Professor in Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
4 M.Sc. Graduate in Agricultural Extension and Education
چکیده [English]

This research was aimed to examine the effect of entrepreneurial competencies on entrepreneurial alertness related to entrepreneurial opportunity. The research was type of applied and descriptive- survey research in terms of goal and data collection method, respectively. The statistical population of this study was consisted of 346 members of agricultural Consulting, technical and engineering services enterprises in southern townships of Kerman province, from which 132 members were surveyed based on Cochran formula and through stratified proportional random sampling. Data collected by the standard questionnaires. The validity of the questionnaire was examined through face validity and discriminant and convergence validity through average variance extraction. The reliability of the study instrument was examined through composite reliability which was at an appropriate level for different parts of questionnaire. (0.82- 0.90). Hypotheses of the study were approved by results and entrepreneurial competencies had significantly positive effect on three dimensions of entrepreneurial alertness i.e. scanning and search, association and connection and evaluation and judgment. Results also revealed that entrepreneurial competencies had the highest effect on evaluation and judgment dimension.
 
 
     
  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial competencies
 • Entrepreneurial opportunities
 • Entrepreneurial alertness
 • Agricultural consulting services enterprises
 1.  

  1. محمدی الیاسی، قنبر، ابیلی، خدایار و مثنوی، ندا (1392). شناسایی الگوی منابع روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6 (4)، 75-93.
  2. درینی، روح‌اله (1392). بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.
  3. شاهبندرزاده، حمید و زارعی، راضیه (1392). عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی. مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، 5 دی ماه 1392، صص. 1-11.
  4. عزیزی، شهریار، موتمنی، علیرضا و عبداله‌پور، امیررضا (1391). الگوی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4 (16)، 7- 25.

  5. Ahmad, N.H., Ramayah, T., Wilson, C., and Kummerow, L. (2010). Is entrepreneurial competency and business success relationship contingent upon business environment?: A study of Malaysian SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behavior & research, 16(3), pp. 182-203.‌

  6. Ahmad, N.H. (2007). A cross cultural study of entrepreneurial competencies and entrepreneurial success in SMEs in Australia and Malaysia. Unpublished doctoral thesis, University of Adelaide, Adelaide Graduate School of Business. Retrieved from: http://hdl.handle.net/2440/48199

  7. Ardichvili, A., Cardozo, R. and Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18 (1), pp. 105- 123.

  8. Baron, R. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: how entrepreneurs “connect the dots” to identify new business opportunities. Academy of Management Perspectives, 20 (1), pp. 104- 119.

  9. Bird, B. (1995). Towards a theory of entrepreneurial competency. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 2, pp. 51- 72.

  1. Chandler, G. N., and Jansen, E. (1992). The founder's self-assessed competence and venture performance. Journal of Business venturing, 7(3), pp. 223-236.‌
  2. Kaish, S. and Gilad, B. (1991). Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: sources, interests, and general alertness. Journal of Business Venturing, 6, pp. 45- 61.
  3. Kirzner, I. (1973). Competition and entrepreneurship. University of Chicago press, Chicago.
  4. Kirzner, I. (1979). Perception, opportunity and profit. University of Chicago Press, Chicago.
  5. Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: an Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35, pp. 60- 85.
  6. Kirzner, I. M. (1999). Creativity and/or alertness: a reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur. Review of Austrian Economics, 11, pp. 5- 17.
  7. Kirzner, I. M. (2008). The alert and creative entrepreneur: a clarification. Research Institute of Industrial Economics, Stockholm SE.
  8. Lans, T., Bergevoet, R., Mulder, M. and Van Woerkum, C. (2005). Identification and measurement of competences of entrepreneurs in agribusiness. In: Batterink, M., R. Cijsouw, M. Ehrenhard, H. Moonen and P. Terlouw (eds.). Selected papers from the 8th Ph.D. Conference on Business Economics, Management and Organization Science, PREBEM/NOBEM, Enschede. Pp: 81-95.
  9. Lans, T., Biemans, H., Mulder, M. and Verstegen, J. (2010). Self-awareness of mastery and improvability of entrepreneurial competence in small businesses in the agri-food sector. Human Resource Development, 21 (2), pp. 147- 168.
  10. Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.‌
  11. Man, T.W.Y. (2001), “Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises in the Hong Kong services sector”, unpublished doctoral thesis, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong. Retrieved from: http://repository.lib.polyu.edu.hk/jspui/handle/10397/3532
  12. Man, T. W., Lau, T., and Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), pp. 123-142.‌
  13. McMullen, J. and Shepherd, D. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31 (1), pp. 132- 152.
  14. Mitchelmore, S., and Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16 (2), pp. 92-111.
  15. Sánchez, J. (2011). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. Int Entrep Manag, 7, pp. 239- 254.
  16. Shepherd, D., McMullen, J. and Jennings, P. (2007). Formation of opportunity beliefs: a coherence theory perspective. Strategic Entrepreneurship Journal, 1 (1–2), pp. 75- 95.
  17. Short, J., Ketchen, D., Shook, C. and Ireland, R. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36, pp. 40- 65.
  18. Tang, J., Kacmar, M. and Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27, pp. 77–94.
  19. Tripsas, M. (2008). Customer preference discontinuities: a trigger for radical technological change. Managerial and Decision Economics, 29 (2/3), pp. 79- 86.

  Valliere, D. (2013). Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of Business Venturing, 28, pp. 430- 442