نگاهی معرفت‌شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعة اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

استاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

ناولتی یکی از عوامل ایجادکنندة تغییرات بنیادی و به‌تبع آن، تسریع‌کنندة فرایند توسعه در جوامع مختلف است و در حال حاضر یکی از مسائل مورد توجه پژوهشگران در حوزة توسعه و کارآفرینی است. پژوهش دربارة ناولتی، مانند هر موضوع دیگری، با تأکید بر مسئله‌شناسی و معرفت‌شناسی پژوهش آغاز می‌شود. با توجه با مباحث مطرح‌شده در مطالعة «پیش‌درآمدی بر فرایند خلق بی‌بدیل (ناولتی) در توسعة اقتصادی و کارآفرینی»، مسئلة ناول به‌دلیل داشتن ماهیتی متفاوت، به چارچوب پژوهشی مناسب و سازگار با ویژگی‌های خود نیاز دارد که در ادبیات و مطالعات موجود در زمینة ناولتی از آن غفلت شده است. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به‌دنبال تبیین جایگاه و منشأ خلق ناول از نگاه معرفت‌شناسی است. براین‌اساس، ابتدا طبقه‌بندی اولیه‌ای از علوم ارائه می‌شود تا جایگاه ناولتی با توجه به منبع فرمان آن شناسایی شود. درادامه، ضمن بررسی ادبیات موجود در زمینة ذهن و عملکرد آن، شش ردة کارکرد ذهنی تبیین و ارائه می‌شود که مبنایی برای ارائة توصیه‌های سیاستی به‌منظور تسریع فرایند توسعه از این رهگذر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of creation of novelty in economic development and entrepreneurship

نویسنده [English]

  • Mahmoud Motavasseli
چکیده [English]

with respect to the process of creation of novelty among economists; that’s why Schumpeter has used the term “impossible” in regard to this unknowable process. This is a right term, since this subject matter can’t be incorporated within the theoretical framework determined by orthodox conceptual rationality. Considering the importance and necessity of the creation of novelty for the process of development, the present article attempts to explain the process of creation of novelty in economic development and entrepreneurship. To this end, first the concept of novelty has been articulated and its necessity in the process of development has been analyzed; then, in order to present an introduction to explaining the process of creation of novelty, Schumpeter’s article “Development”, in which he tries to make an explanation of novelty, has put into discussion. Finally, the primary theoretical necessities regarding the creation of novelty and its impossibility conditions are presented.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • novelty
  • Rational mind
  • Economic Development
پینگ، دانیل-ه (1390). ذهن کامل نو. ترجمه رضا امیر رحیمی. تهران: انتشارات کند و کاو.
تاکمن، ب. (1388). تاریخ بی‌خردی: از تراوا تا ویتنام. ترجمه حسن کامشاد. نشر کارنامه.
دِسوتو، ج.اچ. (1394). مکتب اتریش. ترجمه محمود متوسلی و سعیدی‌کیا. تهران: چشمه.
سروش، ع. (1393). نهاد ناآرام جهان. مؤسسه فرهنگی صراط.
Arrow, K. (1987). Economic theory and the postulate of rationality. In: Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. (Eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics,vol. 2. MacMillan, London, pp. 69–75.
Blaikie, N. (2000). Designing social research: the logic of anticipation/Norman Blaikie. Malden, MA, Polity Press.
Boland, Lawrence A (2001). Economic methodology: Theory and practice. Journal of Economics 82(2), pp 301-317.
Carruthers, P. (2002). Human Creativity: Its Cognitive Basis, its Evolution, and its Connections with Childhood Pretence. Brit. J. Phil. Sci.53: 225-249.
Carter, S. M., & Little, M. (2007). Justifying knowledge, justifying method, taking action: Epistemologies, methodologies, and methods in qualitative research.Qualitative Health Research, 11, 1316-1328.
Chua, W. F. (1986). "Radical developments in accounting thought." Accounting Review 61(4): 601-632.
Commons, J.R. (1934). Institutional Economics—Its Place in Political Economy. New York: Macmillan.
Commons, J.R. (1970). Economics of collective action. University of Wisconsin Press.
Denzin, N. (2002). Social work in the seventh moment. Qualitative Social Work, 1, 25-38.
Gardner, H. (2005). Multiple Lenses on the mind. Paper presented at the ExpoGestion Conference, Bogota Colombia, May 25, 2005.
Grix, J. (2002). "Introducing students to the generic terminology of social research." Politics 22(3): 175-186.
Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2011). Vie practice of qualitativeresearch (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Mantzavinos, C., North, D., Shariq, s. (2004). Learning, Institutions and Economic Performance. Perspectives on politics. 2(1): 75-84.
Marshall, C, & Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Mises, L.V. (1962). Human action. A Treatise on economics. Yale University Press.
Niehaves, B. (2005). "Epistemological perspectives on multi-method information systems research."
Otfried, H. (2010). Kant's Critique of Pure Reason. The Foundation of Modern Philosophy. Studies in German Idealism.
Pascale, C.-M. (2010). Cartographies of knowledge: Exploringqualitative epistemologies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Simon, H.A. (1979). Rational Decision Making in Business Organizations. American Economic Review 69 (4): 493–513.
Weber, M. (1949). Social science methodology. Glencoe, Ill. Free Press.