بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی دانشگاهی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه اصفهان

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی دانشگاهی با نقش میانجی‌گیری ویژگی‌های فردی و نقش تعدیل‌گری خصوصیات شرکت‌های زایشی مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل 256 شرکت‌ مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان است. شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 148 شرکت محاسبه شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامة 45 پرسشی محقق‌ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق است که روایی آن به دو روش محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 916/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و به روش الگوسازی معادله‌های ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از بین عوامل فرض‌شده، قوانین دولتی، دانشگاه مادر و مکان جغرافیایی بر موفقیت شرکت تأثیر داشت و ویژگی‌های فردی مؤسسان بر موفقیت این شرکت‌ها نقش میانجی‌گری ندارد و خصوصیات شرکت زایشی نقش تعدیل‌گری بر موفقیت شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Factors on the Success of Academic Reproductive Companies (Case Study: the Companies of Isfahan Science & Technology Town)

نویسندگان [English]

  • Ali Kazemi 1
  • Ali Safari 1
  • Soheila Aarabi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 M.A. Student of Entrepreneurship, Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

factors on the success of academic reproductive companies with the moderating role of individual characteristics and the mediating role of reproductive company characteristics in the companies of Isfahan Scientific and Research Town. This study is practical in purpose and is a descriptive-survey one the from research methodology perspective. The statistical population consists of all companies established in the Isfahan Scientific and Research Town. The population consists of 256 companies. A sample of 148 companies was selected. The sample size was determined through the Morgan Sampling Table. The sample members were selected randomly. In order to collect the research data, a researcher-developed questionnaire was developed. The questionnaire consists of 45 questions. The validity of questionnaire was measured through both content and construct validity. Also the reliability of questionnaire was measured through Cronbach’s Alpha Coefficient. The coefficient was 0.916 which confirms the reliability of the questionnaire. The research data were analyzed through Structural Equation Modeling (SEM) in the Smart-PLS. The findings revealed that factors like the governmental rules, parent universities, and regions affect the company success. Another part of the findings showed that the individual characteristics of the founders did not play any mediating role in the relationship between environmental factors and company success. Finally, the findings indicated that the reproductive features of the company have a moderating effect in the relationship between environmental factors and company success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproductive Company
  • University
  • commercialization
  • Isfahan Science & Technology Town
1.احمدپور داریانی، محمود. (1391). کارآفرینی،تعاریف، نظریات و الگوها. تهران، انتشارات جاجرمی.
2.احمدپور داریانی, محمود., و ملکی, ع.(1390). کارآفرینی پیشرفته. تهران، نشر راه دان.
3.باقری, سیدمحمد. (1388). بررسی ابعاد ساختای مراکز رشد فناوری دانشگاهها. مجموعه مقالات دانشگاه، کارآفرینی وتوسعه. تهران،انتشارات کمیل.
4. پورعزت, ع., قلی پور, آ., ندیرخانلو, س. (1389). شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار در تجاری سازی دانش در دانشگاهها(براساس مقایسه ی روشهای پنج دانشگاه معتبر جهان). توسعه کارآفرینی, سال دوم. شماره هفتم.بهار1389, (ص 35-66).
5.تاج الدین، مسعود.، زالی، محمدرضا.، خیاطان، مهدی. (1389). بررسی موانع ساختاری شکل گیری شرکت های زایشی دانشگاه تهران و ارائه راهکار. کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری، کارآفرینی. شیراز.
6.ذوالفقاری، عاطفه.، حجازی، سیدرضا.، فرهودی، آ. (1390). جایگاه شرکت های زایشی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاهها. فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکز رشد، سال هفتم، شماره27.
7.شریف زاده، ایوالقاسم.، اسدی، علی. (1389). دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش بنیان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
8.عباس نژاد، عادل.، قلی پور، ولی الله.، رضانیا، حمیدرضا. (1392). سازمان دانش محور بسترساز رشد و توسعه نیروی انسانی کارآفرین. همایش ملی دانشگاه کارآفرین،صنعت دانش محور. مازندران.
9.نعمتی, محمدعلی. (1388). تاملی بر فرایندخلق، توسعه وتجاری سازی دانش، فناوری و نوآوری. مجموعه مقالات دانشگاه کارآفرینی وتوسعه. تهران، انتشارات کمیل.
10.Aldrich, H.E., Auster, E., (1999). Even dwarfs started small: liabilities of age and size and their strategic implications. Research in Organizational Behavior 8, 165–198.
11.Allen, J. W. 1998. Capital markets and corporate structure: The equity carve-outs of Thermo Electron. J. Financial Econom. 48 .99–124.
12.Amit, R., Muller, E., & Cockburn, l. (1995). Opportunity costs and entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 10(2), 95-106.
13.Baldinia, N., (2010). University spin-offs and their environment. Technology Analysis & Strategic  Management, 22(8), 859-876.
14.Bathelt، H.، Kogler، D.، & Munro، A. (2010). A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development. Technovation 30، 519-532.
15.Conceicao، O.، Fontes، M. & Calapez، T (2012). The commercialisation decisions of research-based spin-off:Targeting the market fortechnologies. Technovation 32،43-56.
16.Cooper D.2001. University spin-off firms in Canada and their economic impact. Otawa: Presentation to the OECD .
17.Di Gregorio, D., Shane, S., )2003(. Why do some universities generate more start-ups than others?. Research Policy 32 (2), 209–227.
18.Fini, R., Grimaldi, R., Sobrero, M., (2009). Factors fostering academics to start up new ventures: An assessment of Italian founders’ incentives. Journal of Technology Transfer .34, 380–402.
19.Fini، R.، Grimaldib، R.، & Santonib، S. (2011). Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs. Research Policy. 40 ،1113-1127.
20.Gilsing، V.، Burg، E.، & L.Romme، A. (2010). Policy principles for the creation and success of corporate and academic spin-offs. Technovation30، 12-23
21.González, J., & Kuechle, G. (2013). An Assessment of the Determinants of University Technology Transfer. Economic Development Quarterly, 27(1), 6-17.
22.Gupta, S., Cadeaux, J., Dubelaar, C., (2007). Uncovering multiple champion rolesin implementing new-technology ventures. Journal of Business Research 59,549–563.
23.Hayter، C. S. (2013). Harnessing University Entrepreneurship for Economic Growth: Factors of Success Among University Spin-offs. Economic Development Quarterly 27(1)،18-28.
24.Helm, & Mauroner. (2007). success of research, based spin-offs state of the art and guidlines for futher research. spiringer.
25.Jaffe, A., & Stavins, R. (1999). Energy-Efficient Technologies and Climate Change Policies: Issues and Evidence . The Energy Journal, 15(2), 43-65.
26.Licht,  G.,  &  Nerlinger,  G.,  (1998).  New  Technology-based  Firms  in  Germany:ASurvey  of  the Recent Evidence, Research Policy, 26(9), 1005-1022.
27.Prodan,I.,Drnovsek,M.,(2010) .Conceptualizing academic–entrepreneurial intentions: an empirical test. Technovation30 (5–6), 332–347.
28.Rasmussena، E.، Moseyb، S.، & Wrightc، M. (2014). The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy 43 ،92-106.
29.Shane, S. (2004): Academic Entrepreneurship:University Spinoffs and Wealth Creation, Edwar Elgar Publishing, Massachusetts. p :335.
30.Shane.S, Locke .E & Collin.C (2003). Entrepreneurial  motiatio. Human resource management review, Vol 13,P p 257- 279.
31.Sternberg، R. (2014). Success factors of university spin-offs: Regional government support programs versus regional environment. Technovation34 ،137-148.
32.Visintin، F.، & Pittino، D. (2014). Founding team composition and early performance of university—Based spin-off companies. Technovation 34،31-43.