نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

ساراسواتی برای تفکر کارآفرینانه به دو منطق اشاره کرد؛ منطق اثرسازی که اغلب در شرایط بی‌اطمینانی مطرح است و فرایند حل مسئله در شرایطی صورت می‌گیرد که آینده قابل‌پیش‌بینی نیست و تصمیم‌گیرندگان با توجه به ابزارهای در اختیار، به شکل‌دهی یا کنترل خروجی اقدام می‌کنند. در مقابل، منطق علی است که اغلب برای تصمیم‌گیری در شرایطی استفاده می‌شود که بی‌اطمینانی وجود ندارد یا پایین است. هدف پژوهش، شناسایی نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبرد (استراتژی) رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. روش تحقیق از نوع آمیخته- اکتشافی است و نمونة آماری مورد بررسی، 67 نفر از استراتژیست‌های کسب‌وکارهای کوچک هستند، که با بهره‌گیری از روش گلولة برفی و برمبنای تخصص افراد به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. داده‌های گردآوری‌شده، در بخش کیفی با استفاده از هشت مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از طریق تلفیق پرسشنامة حاصل از نتایج بخش کیفی با پرسشنامة چندلر و همکاران به‌دست آمدند. به‌طور کلی یافته‌ها بیانگر وجود رابطة معنادار میان تفکر کارآفرینانه و راهبردهای رشد است. درمورد تفکر اثرسازانه و علی هم نتیجة مشابهی به‌دست آمد. میان ابعاد تفکر اثرسازانه (به‌جز زیان قابل‌تحمل) و راهبردهای رشد نیز رابطة معناداری وجود دارد. البته ضریب همبستگی ابعاد انعطاف‌پذیری و تجربه، پایین‌تر از سایر ابعاد معنادار تفکر اثرسازانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of entrepreneurial thinking on the growth strategies in small and medium size entrprises

نویسندگان [English]

  • Vahid Gheysari 1
  • Kambiz Talebi 2
  • Narges Imanipour 2
1 Ph.D Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Sarasvathy has mentioned two logics for entrepreneurial thinking. Effectuation logic, is often used in uncertainty and is the problem solving process in a condition in which future is practically unpredictable and decision makers, based on whatever means they possess, form or control the output. On the contrary, causation logic is often used for decision making in ordinary conditions in which there is either no or low uncertainty. The objective of this research is the recognition of the role of entrepreneurial thinking on growth strategies in small and medium size businesses. The paper applies a mixed-explaratory research methodology and the sample under scrutiny is 67 small-business strategists who have been selected based on targeted statistical sampling by the use of snowball sampling according to their expertise. The data in quality section has been gathered by the use of 8 semi-structured interviews. In the quantity section the data has been collected by the combination of the questionnaire resulted from the quality section and Chandler et.al. questionnaire. The results generally indicate the existence of a meaningful correlation between entrepreneurial thinking and growth strategies. about effectual and causal thinking, similar results were obtained. There is a meaningful relation between aspects of effectual thinking -except for affordable loss- and growth strategies as well. Nevertheless, the correlation coefficient of the aspects of flexibility and experience is lower than other meaningful aspects of effectual thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectual thinking
  • causal thinking
  • growth strategies
  • Small and medium-sized businesses
  • tile and ceramic industries
دیوید، فرد آر.، (1388)، مدیریت استراتژیک، ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضوانی، حمیدرضا (1388)، برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی؛ تهران؛ مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1380)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آگاه.
طالبی، کامبیز؛ عبدلی محمدآبادی، طیبه (1392)، شناسایی ابعاد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با مالکیت کارآفرینان زن؛ توسعۀ کارآفرینی، دورۀ ششم، شمارۀ دوم، صص 75-93.
Analoui, F., & Karami, A. (2003).Strategic management in small and medium enterprises.London: Thomson learning.
 Augier, M., & Sarasvathy, S. (2004). Integrating evolution, Cognition and design: Extending Simonian perspectives to strategic organization. Strategic Organization, 2(2).
Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage. Administrative Science uarterly, 50(3), 329-366
Bhave, M. P. (1994). A Process Model of Entrepreneurial Venture Creation. Journal of Business Venturing, 9, 223-242
Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention. Academy of Management Review, 13(3), 442-453.
Brinckmann, J., Grichnik, D., & Kapsa, D. (2010). Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning-performance relationship in small firms. Journal of Business Venturing, 25(1), 24-40
Creswell, JW. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Davidsson, P. (2004). Researching Entrepreneurship. New York, USA: Springer
Dew,N.& Sarasvathy, S.D. (2002). What Effectuation is not: Further Development of an Alternative to Rational Choice. Paper presented at the Annual Meeting of the academy of Management, Denver CO.
 Dew, Nicholas, Sarasvathy, S. D., & Venkataraman, S. (2004). The economic implications of exaptation. Journal of Evolutionary Economics, 14(1), 69-84. doi: 10.1007/s00191-003-0180-x
Dew, N., Sarasvathy, S.D., Venkataraman, S., 2004. The economic implications of exaptation. Journal of Evolutionary Economics 14 (1), 69–84
Dew, N., Sarasvathy, S., Read, S., Wiltbank, R., (2009). Affordable loss: Behavioral economic aspects of the olunge decision, Strategic Entrepreneurship Journal, 3
Garonne, Christophe; Davidsson, Per; Steffens, Paul; (2010). DO STRATEGY CHOICES MATTER FOR NASCENT FIRMS? A STUDY ON EFFECTUATION AND CAUSATION IMPACTS ONNEW VENTURES OUTCOMES, Proceedings of the 7th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange, Swinburne University of Technology, University of the Sunshine Coast, Queensland
Gaylen N. Chandler, Dawn R. DeTienne, Troy V. Mumford; (2007). Causation and effectuation processes: Measurement Development and Validation, Frontiers of Entrepreneurship Research, Volume 27
Gartner, W. B. (1985). A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. The Academy of Management Review, 10(4), 696-706
Hambrick, D.C. (1983). High Profit Strategies in Mature Capital Goods Industries: A Contingency Approach. Academy of Management Journal, 26(4).
 Jenkins, M., & Johnson, G. (1997). Entrepreneurial Intentions and Outcomes: A Comparative Causal Mapping Study. Journal of Management Studies, 34(6), 895-920 Organization Science, 2(1), 125-134
Kakabadse,A.k., Kakabadse,N.k. and Myers,A. (1996), Leadership and Public Sector: an internationally comparative benchmarking analysis, Public Administration and Development, vol 16.
Kraaijenbrink, Jeroen and Ratinho, Tiago and Groen, Aard (2011) Planning effectual growth: a study of effectuations and causation in nascent firms. In: Babson College Research Entrepreneurship Conference, 8-11 June 2011, Syracuse, NY.
Kraaijenbrink, Jeroen and Ratinho, Tiago (2010) Effectuation, causation, and firm growth: a study of written business plans of micro and small firms. In: Rent XXIV "The Entrepreneurial Process in a Changing Economy", November 17-19, 2010, Maastricht
 Knight, F. H., (1921). Risk, uncertainty and profit. Newyork: Houghton Mifflin.
Kraaijenbrink,Jeroe; Ratinho, Tiago; (2007). EFFECTUATION, CAUSATION, AND FIRM GROWTH: A STUDY OF WRITTEN BUSINESS PLANS OF MICRO AND S MALL FIRMS, Nikos, Dutch Institute for Knowledge Intensive Entrepreneurship
Kraaijenbrink,Jeroe; Tiago, Ratinho; Groen, Aard; (2007). PLANNING EFFECTUAL GROWTH: A STUDY OF EFFECTUATION AND CAUSATION IN NASCENT FIRMS, Babson College Entrepreneurship Research Conference, 8-11 June, Syracuse, New York, US
Kraaijenbrink,Jeroe (2008). THE NATURE OF THE ENTREPRENEURIAL PROCESS:
McKiernan, P., and C. Morris (1995). “Strategic Planning and Financial Performance in UK SMEs: Does Formality Matter?”British Journal of Management
, 5: 31-41
Mintzberg, H., (1990). The design school: Reconcidering the basic premises of strategic management, Strategic Management Journal, 11
Mintzberg, H., (1978). Pattern in strategy formulation. Management Science, 24.
Nienhuis, Michel Diemer; (2010). Effectuation and Causation: The Effect of Entrepreneurial Logic on Incubated Start-up Performance: The predictive value of effectuation in business plans, Master's Thesis, University of Twente
Read, Stuart, Song, Michael, & Smit, Willem. (2009). A meta-analytic review of effectuation and venture performance. Journal of Business Venturing, 24(6), 573-587. doi: DOI: 10.1016/j.jbusvent.2008.02.005
Rothwell, R. and W. Zegveld, 1985, Reindustrialization and Technology, Harlow, UK, Longman.
Sarasvathy, S. D. (2001a). Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency. The Academy of Management Review, 26(2), 243- 263.
Sarasvathy, S. D. (1998). How do firms come to be? Towards a theory of the prefirm. Unpublished Doctoral Dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA
Sarasvathy, S. D. (2001b). What makes entrepreneurs entrepreneurial? submission to Harvard Business Review, available at: www. effectuation. org/ftp/effectua. pdf
Sarasvathy, S. D. (2003). Entrepreneurship as a science of the artificial. Journal of Economic Psychology, 24(2), 203-220.
Sarasvathy, S., Dew, N., )2005). Entrepreneurial logics for a technology of foolishness. Scandinavian Journal of Management 21, 385–406
Sarasvathy, S. D. (2008). Effectuation: elements of entrepreneurial expertise: Edward Elgar
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press
 Shane, S., Venkataraman, s., (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25.
Shane, SA. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation: Edward Elgar Publishing
Simon, H.A., )1981(. The Sciences of the Artificial, 2nd ed. MIT Press, Cambridge, MA.
Unni, U.K. (1981), “Corporate planning and entrepreneurial success: an empirical analysis”, Southern Management Association Proceedings
Wiltbank, Robert, Read, Stuart, Dew, Nicholas, & Sarasvathy, S. D. (2009). Prediction and control under uncertainty: Outcomes in angel investing. Journal of Business Venturing, 24(2), 116-133. doi: DOI: 10.1016/j.jbusvent.2007.11.004
Wiltbank, R., Dew, N., Read, S., Sarasvathy, s., (2006). What to do next? The case for nion predictive strategy, Strategic Management Journal, 27.