عناصر کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 دانشجوی دوره دکترای بازاریابی دانشگاه تگزاس

3 دانشگاه تهران

چکیده

 حدود یک دهه از تأسیس پارک‌های علم و فناوری و کمتر از یک دهه از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از کارآفرینان فناور در قالب استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان سپری شده است. از این منظر، ضرورت دارد پژوهش‌هایی دربارة کارآفرینان فناور، کارآفرینی فناورانه، کسب‌وکارهای جدید فناورمحور یا همان شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور انجام گیرد. در این پژوهش، عناصر کلیدی مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در سطح ملی بررسی شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی چندگانه است که با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعة آماری شامل کارآفرینان شاغل در هشت استان کشور (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، گیلان، کرمان و یزد) می‌شود. درنهایت، داده‌ها از 203 کارآفرین فناور فعال و مؤسس شرکت دانش‌بنیان براساس پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهند عناصری نظیر دولت، دانشگاه، سرمایه، زیرساخت، بازار/مشتریان، مشاوران و کارآفرین فناور مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه محسوب می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological Ent

چکیده [English]

اگرچه حدود یک دهه از تأسیس پارک های علم و فناوری و کمتر از آن از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از کارآفرینان فناور در قالب استقرار شرکت های دانش بنیان سپری شده است، لیکن اطلاعات چندانی از خود کارآفرینان فناور، کارآفرینی فناورانه، کسب و کارهای جدید فناور محور یا همان شرکت های دانش بنیان در کشور وجود ندارد. در این پژوهش عناصر کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در سطح ملی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نمونه گیری شامل کارآفرینان شاغل در 8 استان کشور (تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، گیلان، کرمان و یزد) است. روش تحقیق در این مطالعه، روش توصیفی همبستگی است. نهایتا داده ها از 203 کارآفرین فناور فعال و موسس شرکت دانش بنیان جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان می دهند عناصری نظیر دولت، دانشگاه، سرمایه، زیرساخت، بازار/مشتریان، مشاوران و کارآفرین فناور به عنوان مهمترین عوامل موثر برکارآفرینی فناورانه محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کارآفرینی
  • کارآفرینی فناورانه
  • پارک علم و فناوری
  • شرکت دانش بنیان
حسینی مقدم، م.ر، حجازی، س.ر.(1393). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی. دوره 7 شماره 2: 211-229
طالبی، ک و زارع یکتا، م.، ر. (1389). بررسی اثرگذاری شخصیت و روش مدرسان کارآفرینی بر انگیزش دانش‌جویان در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید. دوره 3 شماره 7: 95-115.
رمضانپور نرگسی، ق، طالقانی، غ، رمضانپور نرگسی، س، غفاری، ع. (1393). ارائه الگوی مناسب توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی، نشریه مدیریت دولتی. دوره 6 شماره 1: 85-108.
Astebro,T. (2004) “Key SuccessFactors fot Technological Entrepreneurs’ R&D Projects”, IEEE Transactions on Engineering Management 51(3),314-321
Baumol, W. (2005), "Small Firms: Why Market-Driven Innovation Can't Get Along Without Them", Office of Advocacy, 183-206.
Bessant J. & Tidd J., (2007), "Innovation and Entrepreneurship", John Willy & Sons, Ltd.
Bhargava,S. & Bhole,L.M. (2007). ”Developmental Aspects of Entrepreneurship”:PP:22-45.
Bolton, J. E. 1971. Small Firms. Report of the Committee of Inquiry on Small Firms. London: Her Majesty's Stationery Office.
Burgelman, B.A., Modesto A., and Steven C., (1996), "Wheelwright, Strategic Management of Technology and Innovation", second edition, pp. 1-12.
Byers, T., Dorf, R., Nelson, A,. (2010) "technology ventures: from idea to enterprise", Mc Grow Hill.
Chen, C. (2009) “Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance” Journal of Business Research 62, 93-103
Claudio, P, Shujun, Z. (2013) "Technological entrepreneurship and absorptive capacity in Guangdong technology firms", Measuring Business Excellence, Vol. 17 Iss: 2, pp.61 – 71
Cooper, B., Donohue, R., Tharenou, Ph. (2007) "Management Research Method", Cambridge University Press.
Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence. Journal of corporate finance, 10(2), 301-326.
Dettwiler. Paul, Lindelof. P., lofsten. H (2006).”Utility of Location:A comparative survey between small new technology-based firms located on and off Science Parks” Implications for facilities management”, Vol.26:
506-517
Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of management review, 10(4), 696-706.
George, G., Zahra, S. & Wood, D. (2000) "The Effects of Business-University Alliances on Innovative Output and Financial Performance: A Study of Publicly Traded Biotechnology Companies", journal of business venturing, 17, 557-590.
Hayes, A.F. (2012), ‘‘An analytical primer and computational tool for observed variable mediation, Moderation and conditional process modeling’’, working paper, available at: www.afhayes.com/public/ process2012.pdf (accessed June 2012).
Hine D. & Kapeleris J. (2007). “Innovation and Entrepreneurship in Biotechnology, An international prespective: Concepts, Theories and Cases”.:pp.218-222
Kuratko, D. and Hdgetts, R. (2007). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. 7th ed. Thomson South-Western: Louseville, Quebec, Canada.
Nelson O, N. (2014) "Entrepreneurship and Service Innovation", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 29 Iss: 6
Oganisjana K, Koke T, Rahman S, Fernate A, Rutka L. The development of entrepreneurship in interdisciplinary study environment: first achievements, hindrances and perspectives. Int J Bus Soc. 2014;15(3):447–64.
Papanek, G. F. (1962). The development of entrepreneurship. The American Economic Review, 46-58.
Prodan, I. (2009) "A model of technological entrepreneurship", Handbook of research on Techno-Entrepreneurship, Edwars Elgar Publishing, Inc.
Rachel L. Mathers, (2013) "Entrepreneurship and Culture", Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 2 Iss: 1, pp.96 – 98
Regeringskansliet (2004), " Innovative Sweden: A Strategy for Growth through Renewal", Näringsdepartementet, Stockholm, P: 2004-36
Robert Salvino, Michael Tasto, Gregory Randolph, (2014) "Entrepreneurship and the consequences of healthcare policy", Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 3 Iss: 1, pp.141 - 159
Rothwell, R. and Zegveld, W. (1982)," Innovation and the Small and Medium Sized Firm: Their Role in Employment and in Economic Change", London: Frances Printer (Publishers) Limited.
Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Edward Elgar Publishing.
Shane, S. and Venkataraman, S. (2003). “Guest editors’ Introduction to the Special Issue on Technology Entrepreneurship”. Research Policy, 32 (2). 181-184
Siegel, S.D., Wright, Mike. & Lokett A. (2007) “The rise of entrepreneurial activity at universities: organizational and societal implication”, industrial and corporate change 16(4), 489-504
Xiao, L. (2011). Financing high-tech SMEs in China: A three-stage model of business development. Entrepreneurship and Regional Development, 23(3-4), 217-234.
Xiao, W. (2008), “Determinants of New Technology-based Firms Performance in Catch-Up Regions: Evidence from the U.S. Biopharmaceutical and IT Service Industries 1996-2005” Georgia Institute of Technology Dissertations
Zahra, S. & Nielsen, A. P. (2002) "Sources of Capabilities Integration and Technology commercialization", Strategic Management Journal, 23, 197-214.