دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1400، صفحه 361-560 
تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

صفحه 421-440

10.22059/jed.2021.319035.653601

فائزه حنیف زاده؛ کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری