شناسایی مؤلفه ‏ها و سنجش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، شناسایی مؤلفه‏ها و سنجش روابط بین ابعاد زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد است. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها آمیخته- اکتشافی است. در بخش کیفی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه­ساخت­یافته با 13 نفر از اساتید و خبرگان زیست­بوم کارآفرینی بود که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه مقایسه‏های زوجی و با روش DEMATEL، روابط بین ابعاد زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی با توجه به نظرات خبرگان، تعیین و شبکه‌ روابط به‌صورتی یکپارچه طراحی و در قالب الگویی ارائه گردید که بیانگر شدت اثر ابعاد بر هم می‌باشد. این پژوهش در بازه زمانی تابستان 1399 انجام شده است و بر اساس یافته‌ها،74 مؤلفه در 9 بعد حمایت و پشتیبانی، آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، سیاست‏گذاری، منابع مالی و نهادها، شبکه‏ها و تعاملات شناسایی شد؛ همچنین بر اساس نتایج به‏دست آمده از روش دیمتل مشخص شد که 5 بعد آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، سیاست‏گذاری، قوانین و مقررات و منابع مالی به‌عنوان ابعاد اثرگذار یا علت‌ها و 4 بعد حمایت و پشتیبانی، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی و نهادها، شبکه‏ها و تعاملات به عنوان ابعاد اثرپذیر یا معلول‌ها در زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Components and Measuring Relationships of Student Entrepreneurship Ecosystem Dimensions

نویسندگان [English]

  • ehsan salari 1
  • mohammad salehi 2
  • maryam Taghvaeeyazdi 2
1 PhD Student in Entrepreneurship, Sari Azad University
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the components and measure the relationships between the dimensions of the student entrepreneurship ecosystem at Ferdowsi University of Mashhad. This research is mixed-exploratory in terms of the type of applied purpose and in terms of how to collect data. In the qualitative section, the data collection tool was a semi-structured interview with 13 professors and entrepreneurial ecology experts who were selected by the snowball method. In the quantitative section, using the pairwise comparison questionnaire and the DEMATEL method, The dimensions of the student entrepreneurship ecosystem were determined according to the opinions of experts, and the network of relationships was designed in an integrated way and presented in the form of a model that indicates the intensity of the effect of the dimensions on each other. This research was conducted in the summer of 1399 and based on the findings, 74 components in 9 dimensions of support, education and learning, research and technology, events and communities, cultural and social, rules and regulations, policy, financial resources And institutions, networks, and interactions were identified; Also, based on the results obtained from the Demetel method, it was found that 5 dimensions of education and learning, research and technology, policy, laws and regulations and financial resources as effective dimensions or causes and 4 dimensions of support, events and communities, Cultural and social institutions, networks and interactions are known as effective dimensions or effects in the student entrepreneurship ecosystem of Ferdowsi University of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi University of Mashhad
  • DEMATEL Technique
  • Student Entrepreneurship Ecosystem
  • Entrepreneurship Ecosystem
بسطامی، طاهره. (1397). ارائه الگوی مفهومی ایجاد دانشگاه کارآفرین، دومین کنفرانس ملی پژوهش‏های نوین در مدیریت و حقوق.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا؛ باقرصاد، وجیه. (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران براساس مدل آیزنبرگ، توسعه کارآفرینی، 10.120-100 :(1)  
مروتی شریف آبادی، علی؛ عزیزی، فاطمه؛ جمشیدی، زینت. (1395). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی. مطالعات مدیریت گردشگری. 11(33). 104-85.
نیک‏رفتار، طیبه؛ فرید، حمید. (1394). عامل‏های درون سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.کارآفرینی در کشاورزی. 2(2)، 80-67..   
یـادگار، نسیم؛ معماریانـی، محمد مهدی؛ صـدق آمیـز، عبدالرضا. (1393). قصـد کارآفرینانـه اجتماعـی: اثـر متقابـل کارآفرینانـه اجتماعی، امنیـت مالـی و سـرمایه اجتماعـی. توسـعه کارآفرینـی. 11 (33): 133-152.
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-494.
Alves, A. C., Fischer, B., & Schaeffer, P. R. (2019). Determinants of student entrepreneurship an assessment on higher education institutions in Brazil. INMR-Innovation & Management Review, 16(2), 96-117.
Amiri, M., Sadaghiyani, J., Payani, N., & Shafieezadeh, M. (2011). Developing a DEMATEL method to prioritize distribution centers in supply chain. Management Science Letters, 1(3), 279-288.
Amolo, J., & Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2), 494-505.
Auerswald, P. E. (2015). Enabling entrepreneurial ecosystems: Insights from ecology to inform effective entrepreneurship policy. Kauffman Foundation Research Series on city, metro, and regional  entrepreneurship.  Retrieved from https://www.kauffman.org/wp- content/uploads/2019/12/enabling_entrepreneurial_ecosystems.pdf.
Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. Research policy, 43(7), 1097-1108.
Bercovitz, J., & Feldman, M. (2008). Academic entrepreneurs: Organizational change at the individual level. Organization science, 19(1), 69-89.
Bergmann, H., Hundt, C., & Sternberg, R. (2016). What makes student entrepreneurs? On the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups. Small business economics, 47(1), 53-76.
Breznitz, S. M., & Zhang, Q. (2019). Fostering the growth of student start-ups from university accelerators: An entrepreneurial ecosystem perspective. Industrial and Corporate Change, 28(4), 855-873.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1-14.
Drexler, A., Fischer, G., & Schoar, A. (2014). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. American Economic Journal: Applied Economics, 6(2), 1-31.
Fetters, M., Greene, P. G., & Rice, M. P. (Eds.). (2010). The development of university-based entrepreneurship ecosystems: Global practices. Edward Elgar Publishing.
Foster, J. R., Townsend, P. A., & Mladenoff, D. J. (2013). Spatial dynamics of a gypsy moth defoliation outbreak and dependence on habitat characteristics. Landscape Ecology, 28(7), 1307-1320.
Fyen, W., Debackere, K., Olivares, M., Gfrörer, R., Stam, E., Mumby-Croft, B., & Keustermans, L. (2019). Student entrepreneurship at research-intensive universities: from a peripheral activity towards a new mainstream. League of European Research universities. 25(1), 1-28.
Hayter, C. S., Lubynsky, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 42(6), 1237-1254.
Holienka, M., Gal, P., & Kovačičová, Z. (2017). Drivers of student entrepreneurship in visegrad four countries: Guesss evidence. Central European Business Review, 6(2), 54-63.
Huggins, R., & Williams, N. (2011). Entrepreneurship and regional competitiveness: the role and progression of policy. Entrepreneurship & Regional Development, 23(9-10), 907-932.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, 1, 1-13.
Jacobus meergenaamd van de Zande, T. (2012). Fostering Entrepreneurship at Universities: Lessons from MIT, IIIT and Utrecht University (Master's thesis).
Lilischkis, S., Volkmann, C., Gruenhagen, M., Bischoff, K., & Halbfas, B. (2015). Supporting the entrepreneurial potential of higher education: Final report. European Commission. (Last accessed July 17, 2019, http://www. unios. hr/wp-content/uploads/2016/05/sepHE_Final-Report_2015-06-30_v1-10. pdf).
Malecki, E. J. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. Geography compass, 12(3), 1-21.
Manimala, M. J., Thomas, P., & Thomas, P. K. (2019). Perception of Entrepreneurial Ecosystem: Testing the Actor–Observer Bias. The Journal of Entrepreneurship, 28(2), 316-342.
Marchand, J., Hermens, A., & Sood, S. (2015). Student Entrepreneurship: a Research Agenda. International Journal of Organizational Innovation, 8(4), 27-43.
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final report to OECD, Paris, 30(1), 77-102.
Matt, M., & Schaeffer, V. (2018). Building entrepreneurial ecosystems conducive to student entrepreneurship: New challenges for universities. Journal of Innovation Economics Management, (1), 9-32.
Mazzarol, T. (2014). Growing and sustaining entrepreneurial ecosystems: The role of regulation, infrastructure and financing. (SEAANZ White PaperSeries). Small Enterprise Association of Australia and New Zealand (SEAANZ).
Miller, D. J., & Acs, Z. J. (2017). The campus as entrepreneurial ecosystem: the University of Chicago. Small Business Economics, 49(1), 75-95.
Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), 75-86.
Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 48(8), 1-9.
Rice, M.P., Fetters, M.L. & Greene, P.G. (2014). University-based Entrepreneurship Ecosystems: A global Study of Six Educational Institutions. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(5/6), 481-501.
Rideout, E. C., & Gray, D. O. (2013). Does entrepreneurship education really work? A review and methodological critique of the empirical literature on the effects of university‐based entrepreneurship education. Journal of Small Business Management, 51(3), 329-351.
Rocha, J. F. (2014). Direito financeiro local (finanças locais). Universidade do Minho. Centro de Estudo Jurídicos do Minho (CEJUR).
Shah, S. K., & Pahnke, E. C. (2014). Parting the ivory curtain: understanding how universities support a diverse set of startups. The Journal of Technology Transfer, 39(5), 780-792.
Sherwood, A. (2018). Universities and the entrepreneurship ecosystem. Demographics and entrepreneurship: Mitigating the effects of an aging population, Fraser Institute.
Siegel, D. S., Wright, M., & Lockett, A. (2007). The rise of entrepreneurial activity at universities: organizational and societal implications. Industrial and Corporate Change, 16(4), 489-504.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72.
Spigel, B., & Harrison, R. (2018). Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 151-168.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769.
Sumrit, D., & Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 4(2), 81-103.
Theodotou, M., Christoforou, C., & Anayiotos, C. P. (2012). Cyprus Entrepreneurship Ecosystem: A roadmap for economic growth. Nicosia: Curveball Ltd.
UNCTAD. (2013). Policy Framework. In Urban Regeneration in the UK United Nations. Conference on Trade and Development UNCTAD, Creative economy Report.  Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2013_en.pdf.
Wright, M., Siegel, D. S., & Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. The Journal of Technology Transfer, 42(4), 909-922.