تحقق آموزش کارآفرینانه آنلاین مبتنی بر فناوریهای نوین دیجیتال در ایران با رویکرد سناریونویسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

چکیده

این پژوهش می‌کوشد تا با شناخت صحیح پارادایم‌های آموزش آنلاین و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین دیجیتال، بتواند اهداف آموزش کارآفرینانه را در این بستر محقق ساخته و توسعه دهد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و روش آمیخته با رویکرد متوالی، در دو مرحله‌ی کمی و کیفی انجام شده است. بخش کمی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در تابستان 1399 ازمیان جامعه آماری از اساتید دانشگاه‌های شهر تهران (شهیدبهشتی، علم و صنعت، فرهنگیان، آزاد اسلامی، پیام نور) و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات،که با استناد به فرمول کوکران از بین آن‌ها 115 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده و طبقه‌ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند، در بخش کیفی با رویکرد سناریونویسی، شناسایی پیشران‌ها و حالت‌های عدم قطعیت با بررسی تاثیرات متقاطع از ماتریس عوامل کلیدی برمبنای اجماع نظر 15 خبره، با تکنیک گلوله برفی در پاییز 1399، انجام شده است. در روش کمی یافته‌های پژوهش ضمن تایید تاثیر مستقیم 4 مولفه‌ هوشمندسازی، آموزش کارآفرینانه، محیط یادگیری آنلاین و سواد دیجیتال بر تحقق آموزش کارآفرینانه آنلاین در قلمرو مکانی ایران با شناسایی‌ 5 پیشران موثر (شیوه نوین آموزش، شخصی سازی، ربات‌چت‌ها، ادغام تدریس و دسترسی همه جانبه به منابع) به شناسایی و نگارش سناریوهای محتمل با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد پرداخته است که 4 سناریو با یشترین سازگاری و احتمال وقوع در آینده نتیجه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of online entrepreneurship education based on new digital technologies in Iran: A scenario planning approach

نویسندگان [English]

  • Aidin Salamzadeh 1
  • Morteza Hadizadeh 2
  • Samira Sadat Mortazavi 3
1 Assistant professor, Department of Business Management, Faculty of Management,,University of Tehran
2 Shahid Beheshti University, Tehran
3 Islamic Azad University, Ghazvin
چکیده [English]

The present study aimed to achieve and develop the goals of entrepreneurial education in this context by properly understanding the paradigms of online education and the purposeful use of new digital technologies. In terms of purpose, an applied-developmental method along with a successive approach, in two quantitative and qualitative sections were used in this study. The quantitative section was done by structural equation modelling through using a researcher-developed questionnaire. The population included all university professors in Tehran (Shahid Beheshti University, University of Science and Technology, Farhangian University, Islamic Azad University, Payame Noor University) and experts in the field of information technology. According to Cochran's formula, 115 experts were selected by simple random sampling with stratified proportional allocation. In the qualitative section, by using a scenario planning approach, the drivers and states of uncertainty have been identified by examining Matrix Key Factors based on the consensus of 15 purposefully selected experts with snowball technique in Iran. In the quantitative section, the findings confirmed the direct impact of 4 components of intelligence, entrepreneurial education, online learning environment and digital literacy on the realization of online entrepreneurship education by identifying 5 effective drivers (namely: modern teaching method, personalization, robots, integration of teaching and comprehensive access to resources) as factors influencing events, trends, actions and images which may give rise to distinct futures. The present study identified several possible scenarios which are a continuation of the past and present’s situations, and finally, four possible and future scenarios were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Education
  • Entrepreneurial Education
  • Futurology
  • smartization
  • digital Literacy
اکبری، محسن، هوشمند چایجانی، میلاد، بشارتی کلایه. (1392). بررسی تأثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 17(30)، 109-131.‎
حیدری، زهرا، رحیمی اقدم، صمد، حسینی، سید صمد. (1400). تأثیر حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی تعهد عاطفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز.  توسعه کارآفرینی، 14(1)، 41-60.
دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی،(1399)، گزارش دیده بان جهانی. گزارش-دیده-بان-جهانی-کارافرینی-2020-2019-منتشر-شد https://ent.ut.ac.ir/
دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران. (1399). گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی.  دفتر-دیده-بان-جهانی-کارافرینی https://ent.ut.ac.ir/
علیمحمدی معدنویی، سمیه، احمدی، امینه، معظمی، مجتبی. (1399). ارائه مدل آینده پژوهی براساس سبک رهبری تحول‌گرا با رویکرد توسعه دانشگاه‌های کارآفرین. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز doi: 10.22118/edc.2021.261938.1646
Ahmad, T. (2019). Scenario based approach to re-imagining future of higher education which prepares students for the future of work. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 10(1), 217–238.
Alkurd, R., Abualhaol, I., & Yanikomeroglu, H. (2020). Big-Data-Driven and AI-Based Framework to Enable Personalization in Wireless Networks. IEEE Communications Magazine, 58(3), 18-24.‏
Al-Malah, D. A. R., Hamed, S. I., & Alrikabi, H. (2020). The Interactive Role Using the Mozabook Digital Education Application and its Effect on Enhancing the Performance of eLearning. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(20), 21-41.‏
Alshebami, A., Al-Jubari, I., Alyoussef, I., & Raza, M. (2020). Entrepreneurial education as a predicator of community college of Abqaiq students’ entrepreneurial intention. Management Science Letters, 10(15), 3605-3612.
Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: a case study of Peking University. Hum. Behav. Emerg. Technol. 2(2), 113–115
Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics24(1), 53-61.‏
Buckner, E. (2011). The role of higher education in the Arab State and Society: Historical legacies and recent reform patterns. Comparative and International Higher Education, 3(1), 21–26.
Caudill, J. G. (2020). The Globalization of Higher Education as Part of the Fourth Industrial Revolution. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences10(4), 763-774.
Cervi, L., Simelio, N., & Tejedor Calvo, S. (2020). Analysis of journalism and communication studies in Europe’s top ranked universities: Competencies, aims and courses. Journalism Practice, 23, 1-21.‏
Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling.
Chrisinger, D. (2019). The solution lies in education: Artificial intelligence & the skills gap. On the Horizon, 27(1), 1–4.
Cleland, J. A., Foo, J., Ilic, D., Maloney, S., & You, Y. (2020). “You can’t always get what you want…”: economic thinking, constrained optimization and health professions education. Advances in Health Sciences Education, 25(5), 1163-1175.
Cox, A., Pinfield, S., & Rutter, S. (2019). The intelligent library: Thought leaders’ views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries. Library Hi Tech, 37(3), 418–435.
Gill, M. K. (2019). The effect of entrepreneurship education on student's entrepreneurial intentions at a South African Public University (Doctoral dissertation).
 Han, Z., & Xu, A. (2020). Ecological evolution path of smart education platform based on deep learning and image detection. Microprocessors and Microsystems, 80, 1-20
Han, Z., Wu, J., Huang, C., Huang, Q., & Zhao, M. (2020). A review on sentiment discovery and analysis of educational big‐data. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 10(1), 1328-1350.
Higgins, D., Smith, K., & Mirza, M. (2013). Entrepreneurial education: Reflexive pproaches to entrepreneurial learning in practice. The Journal of Entrepreneurship, 22(2), 135-160.
Holinska, T., Komarovska, O., Melnyk, O., Petko, L., Shpitsa, R., Sova, O., & Strohal, T. (2019). Cloud technologies in art entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education, 22, 1–6.
Kashive, N., Powale, L., & Kashive, K. (2020). Understanding user perception toward artificial intelligence (AI) enabled e-learning. The International Journal of Information and Learning Technology,‏ 38(1), 1-19.
Kumar, S. (2019). Artificial intelligence divulges effective tactics of top management institutes of India. Benchmarking: An International Journal, 26(7), 2188–2204.
Li, S., Yan, M., Zhang, X., & Li, Z. (2020). Analysis on the Application of AI Technology in Online Education Under the Public Epidemic Crisis. In International Conference on Innovative Technologies and Learning (pp. 296-305). Springer, Cham.‏
Lin, L., Qv, S., Wang, D., Guo, X., Zheng, S., Yu, H. (2020). Discussion on medical humanities education in artificial intelligence era. China Continuing Med. Educ. 12(6), 55–59.
Linzalone, R.Schiuma, G. and Ammirato, S. (2020). Connecting universities with entrepreneurship through digital learning platform: functional requirements and education-based knowledge exchange activities. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(7), 1525-1545.
Litt, E., Zhao, S., Kraut, R., & Burke, M. (2020). What Are Meaningful Social Interactions in Today’s Media Landscape? A Cross-Cultural Survey. Social Media+Society, 6(3), 1-12.
Liu, H., Li, Y., & Tang, J. (2019). Construction and Application of Digital Teaching Resources in Regional Basic Education—Taking Physical Education Courses as an Example. Creative Education, 10(6), 1192-1204.‏
 Malik, H. A. M., Abid, F., Kalaicelvi, R., & Bhatti, Z. (2018). Challenges of Computer Science and IT in Teaching-Learning in Saudi Arabia. Sukkur IBA Journal of Computing and Mathematical Sciences, 2(1), 29-35.‏
Martin, A. (2005). DigEuLit – a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of ELiteracy, 2, 130-136.
Moberg, S. K. (2021). Online-based Entrepreneurship Education-ITS Role and effects: a randomised controlled taial about the effects of an online Entrepreneurship programme based on role models. Journal of Entrepreneurship Education, 24(2), 1-27.
Mohammadyari, Soheila, and Harminder Singh. (2015). Understanding the effect of e-learning on individual performance: The role of digital literacy. Computers & Education, 82, 11-25.‏
Montiel, I., Delgado-Ceballos, J., Ortiz-de-Mandojana, N., & Antolin-Lopez, R. (2020). New ways of teaching: using technology and mobile apps to educate on societal grand challenges. Journal of business ethics, 161(2), 243-251.
Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A., & Valverde, P. (2019). Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development. http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6533
Prensky, M. 2001 Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. Horizon, 9, 1–6
Ratten, V. (2020). Coronavirus (Covid-19) and the entrepreneurship education community. Journal of Enterprising Communities, 14(5), 753-764.
Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu (No. JRC107466). Joint Research Centre (Seville site).‏
Schwartz،Peter. (1991). “The Art of the Long View: The Path to Strategic Insight for Yourself and Your Company”،1st ed. Doubleday
Sharma, B., Nand, R., Naseem, M., & Reddy, E. V. (2020). Effectiveness of online presence in a blended higher learning environment in the Pacific. Studies in Higher Education, 45(8), 1547-1565.
Soni, V. D. (2019). IOT connected with e-learning. Vishal Dineshkumar Soni.(2019). IOT connected with e-learning. International Journal on Integrated Education, 2(5), 273-277.‏
Stefan, A. D. P., & Sharon, K. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 1, 3–13.
Szteinberg, G., Repice, M. D., Hendrick, C., Meyerink, S., & Frey, R. F. (2020). Peer Leader Reflections on Promoting Discussion in Peer Group-Learning Sessions: Reflective and Practiced Advice through Collaborative Annual Peer-Advice Books. CBE—Life Sciences Education, 19(1), 1-13.
Tejedor. (2020). Digital literacy and higher education during COVID-19 lockdown: Spain, Italy, and Ecuador. Publications, 8(4), 48-65.
Waheed, H., Hassan, S. U., Aljohani, N. R., Hardman, J., Alelyani, S., & Nawaz, R. (2020). Predicting academic performance of students from VLE big data using deep learning models. Computers in Human Behavior, 104, 106-189.