تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

رشد شرط لازم برای بقاء کسب­وکارنوپا بوده و مقیاس­پذیری[1] ابزاری به منظور تسهیل رشد و تضمین بقاء کسب­وکارهای­نوپا می­باشد. مقیاس­پذیری کسب­وکار­نوپا تحت تاثیر عوامل متعددی مانند تیم­های کارآفرینانه است. با وجود نقش قابل توجه تیم­های کارآفرینانه در رشد و مقیاس­پذیری کسب­وکارهای­نوپا، در پژوهش­های پیشین به این عامل توجه چندانی نشده است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تیم­های کارآفرینانه بر اساس متفیرهای تنوع و روند تیمی می­پردازد. متغیرهای مرتبط با تنوع تیم، عوامل جمعیت­شناختی را شامل می­شود که عبارتند از سن، جنسیت و پیشینه عملکردی و متغیرهای روند تیمی، جامعیّت شناختی در سطح تیم، تعهد تیم، سایز تیم و تمامیت تیم را در بر می­گیرند. این پژوهش از منظر هدف کاربردی بوده و روش گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته می­باشد که میان مدیران 90 کسب­و­کار نوپا واقع در استان تهران با روش نمونه­گیری تصادفی از اردیبهشت لغایت تیر 1399 توزیع شد. داده­های با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 تجزیه و تحلیل گردید. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه­ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده و روایی و پایایی سازه­ها تأیید شد. بر اساس یافته­ها تیم کارآفرینانه با ابعاد پنجگانه بر مقیاس­پذیری کسب­وکار ­نوپا موثر است و نتایج نشان می­دهد که ویژگی‌های جمعیت­شناختی و جامعیّت­شناختی به ترتیب بالاترین و تمامیت تیم کمترین ضریب مسیر تأثیرگذاری را بر مقیاس‌پذیری کسب­وکارنوپا دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Entrepreneurial Team on the Scalability of Startups

نویسندگان [English]

  • Faezeh Hanifzadeh 1
  • kambiz talebi 2
  • Seyed Mojtaba Sajadi 3
  • kamal sakhdari 4
1 Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Professor, University of Tehran,
3 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Growth is a prerequisite for startup survival and scalability is a tool to facilitate growth and ensure startup survival. Startup scalability is influenced by many factors such as entrepreneurial teams. Despite the significant role of entrepreneurial teams in the growth and scalability of startups, in previous research, this factor has not received much attention. Accordingly, the present study examines the impact of entrepreneurial teams based on variables of diversity and team trends. Variables related to team diversity include demographic factors that include age, gender, and performance background, and variables include team process, team-level cognition, team commitment, team size, and team integrity. This research is applied from the perspective of purpose and the data collection method is descriptive-correlation. Data collection tool is a questionnaire that was distributed and tested among managers of 90 startups by random sampling method. The data obtained from this study were analyzed using path analysis and SmartPLS software. Cronbach’s α for all variables was higher than 0.7 and the mean value of variance extracted was higher than 0.5 and the validity and reliability of the structures were confirmed. The results of our study suggests that both diversity and team process variables are important for scalability of a startup. Also, it suggests that demographic characteristics and cognitive comprehensiveness have the greatest impact on startup scalability and team integrity, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scalability
  • team diversity
  • team process
  • cognitive comprehensivenes
  • commitment
باقرصاد، داوری و عزیزی (1398). اکوسیستم کارآفرینی و رقابت­پذیری در صنایع منتخب. توسعه کارآفرینی. 12(4). 521-540.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1394). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افـزارPLS، تهـران: انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ چهارم.
Beckman, C. M., M. D. Burton, and C. O'Reilly. (2007). Early teams: The impact of team demography on VC financing and going public. Journal of business Venturing 22 (2): 147-173.
Bergin, R. J. (2001). Venture design, scalability and sustained performance. In: The Academy of Management Proceedings, 10(2), 359-384.
Chowdhury, S. (2005). Demographic diversity for building an effective entrepreneurial team: is it important? Journal of business Venturing 20 (6): 727-746.
Cooney, T. M. (2005). Editorial: What is an Entrepreneurial Team? International Small Business Journal 23 (3), 226-235.
Davis, J. P., K. M. Eisenhardt, and Ch. B. Bingham.(2009). Optimal Structure, Market Dynamism, and the Strategy of Simple Rules. Administrative Science Quarterly 54 (3), 54.3.413
DeSantola, A., and A. D. Gulati. (2017). Scaling: Organizing and Growth in Entrepreneurial Ventures. Academy of Management Annals 11(2), 479-500.
Eisenhardt, K. M. (2013). Top management teams and the performance of entrepreneurial firms. Small Business Economics 40 (4), 805-816.
Harvey, S., B. Millett, and D. Smith. (1998). Developing successful teams in organisations. Australian Journal of Management and Organisational Behaviour 1(1), 1-7.
Katzenbach, J. R., and D. K. Smith. (2015). The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization. Harvard Business Review Press. 4(16), 95-101.
Lencioni, P. (2006). The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable. QAvD_BwE
Nski, A. J. 2016. Sustainable Business Models. MDPI.
Picken, J. C. (2017). From startup to scalable enterprise: Laying the foundation. Business Horizons 60 (5): 587-595.
Stevens. (2016. Financial Technology Startup FinTech Studios Becomes First Stevens Venture Center Company to Leave the Nest.
Tihula, S., J. Huovinen, and M.  Fink. (2009). Entrepreneurial Teams Vs Management Teams: Reasons for Team Formation in Small Firms. Management Research News 32 (6): 555-566.
Zahra, S. A., Sapienza, H. J. and Davidsson, P. (2006). ‘Entrepreneurship and Dynamic
Capabilities: A Review, Model and Research Agenda’. Journal of Management Studies, 43 917-55.
Zajko, M. (2017). Challenges of scaling-up process for start-ups. In: Balkan Region Conference on Engineering and Business Education.
Zajko, M. (2019). Challenges of scaling-up process for start-ups. Balkan Region Conference on Engineering and Business Education, Sciendo 3 (1): 62-70.
David A. Harrison and Katherine J. Klein (2007). What's the Difference? Diversity Constructs as Separation, Variety, or Disparity in Organizations. The Academy of Management Review, 32(4).