تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

رشد شرط لازم برای بقاء کسب­وکارنوپا بوده و مقیاس­پذیری[1] ابزاری به منظور تسهیل رشد و تضمین بقاء کسب­وکارهای­نوپا می­باشد. مقیاس­پذیری کسب­وکار­نوپا تحت تاثیر عوامل متعددی مانند تیم­های کارآفرینانه است. با وجود نقش قابل توجه تیم­های کارآفرینانه در رشد و مقیاس­پذیری کسب­وکارهای­نوپا، در پژوهش­های پیشین به این عامل توجه چندانی نشده است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تیم­های کارآفرینانه بر اساس متفیرهای تنوع و روند تیمی می­پردازد. متغیرهای مرتبط با تنوع تیم، عوامل جمعیت­شناختی را شامل می­شود که عبارتند از سن، جنسیت و پیشینه عملکردی و متغیرهای روند تیمی، جامعیّت شناختی در سطح تیم، تعهد تیم، سایز تیم و تمامیت تیم را در بر می­گیرند. این پژوهش از منظر هدف کاربردی بوده و روش گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته می­باشد که میان مدیران 90 کسب­و­کار نوپا واقع در استان تهران با روش نمونه­گیری تصادفی از اردیبهشت لغایت تیر 1399 توزیع شد. داده­های با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 تجزیه و تحلیل گردید. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه­ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده و روایی و پایایی سازه­ها تأیید شد. بر اساس یافته­ها تیم کارآفرینانه با ابعاد پنجگانه بر مقیاس­پذیری کسب­وکار ­نوپا موثر است و نتایج نشان می­دهد که ویژگی‌های جمعیت­شناختی و جامعیّت­شناختی به ترتیب بالاترین و تمامیت تیم کمترین ضریب مسیر تأثیرگذاری را بر مقیاس‌پذیری کسب­وکارنوپا دارند.
 
[1] scalability

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Entrepreneurial Team on the Scalability of Startups

نویسندگان [English]

  • Faezeh Hanifzadeh 1
  • kambiz talebi 2
  • Seyed Mojtaba Sajadi 3
  • kamal sakhdari 4
1 Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Professor, University of Tehran,
3 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Growth is a prerequisite for startup survival and scalability is a tool to facilitate growth and ensure startup survival. Startup scalability is influenced by many factors such as entrepreneurial teams. Despite the significant role of entrepreneurial teams in the growth and scalability of startups, in previous research, this factor has not received much attention. Accordingly, the present study examines the impact of entrepreneurial teams based on variables of diversity and team trends. Variables related to team diversity include demographic factors that include age, gender, and performance background, and variables include team process, team-level cognition, team commitment, team size, and team integrity. This research is applied from the perspective of purpose and the data collection method is descriptive-correlation. Data collection tool is a questionnaire that was distributed and tested among managers of 90 startups by random sampling method. The data obtained from this study were analyzed using path analysis and SmartPLS software. Cronbach’s α for all variables was higher than 0.7 and the mean value of variance extracted was higher than 0.5 and the validity and reliability of the structures were confirmed. The results of our study suggests that both diversity and team process variables are important for scalability of a startup. Also, it suggests that demographic characteristics and cognitive comprehensiveness have the greatest impact on startup scalability and team integrity, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scalability
  • ؛ team diversity
  • ؛ team process
  • ؛ cognitive comprehensivenes
  • ؛ commitment