تأثیر هوش راهبردی بنگاه مادر بر اثربخشی راهبردهای احیا در توابع بحران‌زده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و معاون برنامه‌ریزی و توسعه هلدینگ تاپیکو

2 مشاور و پژوهشگر فناوری دانشگاه تهران

3 پژوهشگر مدیریت بازرگانی

چکیده

یکی از فلسفه‌های وجودی بنگاه‌های مادر، ارزش افزایی در شرکت‌های تابعه است که این نقش در توابع بحران‌زده به شکل حمایت در فرایند احیا و کمک به خروج از بحران جلوه می‌کند. در این مقاله هدف آن است تا تأثیر هوشمندی راهبردی بنگاه مادر بر اثربخشی راهبردهای احیا در توابع بحران‌زده را موردبررسی قرارگرفت. این پژوهش بر اساس هدف، پژوهشی کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی ـ پیمایشی است.  جامعه آماری پژوهش در بخش توابع بحران‌زده شامل شرکت‌های ایرانی در بازه زمانی سال‌های 1370 تا 1390 است که حداقل طی دو سال متوالی شاهد افول شاخص‌های مالی بوده‌اند که 42 هلدینگ به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و در هریک به‌تناسب شرکت‌های دچار بحران تعداد 126 شرکت به‌عنوان نمونه توزیع شد. در انتخاب نمونه­ها از روش نمونه­گیری غیر احتمالی هدفمند استفاده گردید. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون‌های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه‌گیری شدند. داده‌های حاصل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (smart- PLS2) و SPSS24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه اصلی آشکار ساخت  که هوش راهبردی بنگاه مادر بر اثربخشی راهبردهای احیا و در نتیجه آن در عملکرد کسب و کار به‌صورت کلی تأثیر معناداری دارد. به‌علاوه نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی تحقیق نیز، تأثیر معنادار هوش مادری بر کلیه راهبردهای احیا یعنی راهبرد سازمان‌دهی مجدد دارایی­ها، راهبرد سازمان‌دهی مجدد دیون، راهبرد کارایی عملیات و راهبرد تمرکز مجدد بازار-  محصول  را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Corporate Parent Strategic Intelligence on Business Performance and Turnaround of Crisis-hit Subsidiaries

نویسندگان [English]

  • Abdullah Assadzadeh 1
  • seyed Hassan Tayyar 2
  • Faezeh Nowdehi 3
1 Assistant professor of Azad University, Investment and development manager in Tappico
2 Technology Expert- University of Tehran
3 Researcher-Business management
چکیده [English]

Abstract: One of the philosophies of corporate parents’ existence is value creation within subsidiaries. In businesses affected by crisis, the mentioned role would emerge in form of supporting turnaround process and helping to get out of crisis quickly. In this article, the goal is to examine corporate parent strategic intelligence on performance of crisis-hit subsidiaries, which have employed one type of various turnaround strategies. The population of the study for crisis-hit companies consists of Iranian companies, which have experienced a decrease in their financial indices during 1370 up to 1390 for at least 2 successive ages. For corporate parents, the major stockholders of businesses with the highest number of board members are considered as statistical population. For statistical analysis, structural equation modeling and path coefficient are employed. The results of main hypothesis revealed that parent strategic intelligence generally has a significant influence on subsidiaries’ relief of crisis and. Furthermore, the results of minor hypotheses tests accepted significant influence of parent intelligence on all turnaround strategies excluding operational efficiency strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Business Performance
  • Corporate Parent
  • Crisis-hit Subsidiaries
  • Strategic intelligence
  • Turnaround
اسدزاده، عبدالله؛ رحمان سرشت، حسین، (1394)، "مدلی برای تبیین هوشمندی در شرکت‌های هولدینگ"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(4)، 805-822.
اسدزاده، عبدالله؛ طیار، سید حسن، (1395)، "نقش هوش رقابتی در جهت‌گیری راهبردی و تأثیر آن در خلق مزیت رقابتی"، فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 25، 139-160.
اعرابی،سیدمحمد؛ایزدی،داود،(1386)،مبانی مدیریت استراتژیک، تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اقبال مجد، مهدی؛ صفری، علی؛ شائمی برزکی، علی، (1397)، "تأثیر کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب‌وکار: نقش قابلیت های پویای سازمان و آشفتگی محیط کسب‌وکار در شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان"،  توسعه کارآفرینی، 11(1)،1-19.
ایراندوست، منصور، (1393)، الگوی رابطه بین راهبردهای احیا و عملکرد در شرایط رکود اقتصادی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
چیت سازان، هستی؛ داوری، علی؛ جلالی، محمد، (1397)، "ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: قطعه‌سازان صنعت خودرو)"، توسعه کارآفرینی، 11(3)، 421-440.
رحمان سرشت، حسین؛ حساس‌ یگانه، یحیی؛ فلاح شمس، میرفیض؛ ایراندوست، منصور، (1393)، "طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‌زده"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6(3)، 497-516.
رحمان سرشت، حسین؛ حساس یگانه، یحیی؛ فلاح شمس، میر فیض؛ ایراندوست، منصور، (1392)، "راهبردهای احیا و‌عملکرد ‌تجاری در شرایط رکود ‌اقتصادی"،  فصلنامه مطالعات راهبردی، 15، 15-35.
رضوی، سید مصطفی؛ مختار زاده، نیما؛ احمد پور، محمود؛ سلیمی، مهران، (1396)،"توسعة مدلی برای ارائة راهکار یکپارچه در شرکتهای مادر"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(3)، 507-526.
سبحان اللهی، محمدعلی؛ رحمان سرشت، حسین؛ اصلی بیگی، فرزانه، (1391)، "الگوی تعامل استراتژیک در شرکت های هلدینگ"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 12، 15-42.
Adner, R. & Helfat, C. E, (2003), “Corporate Effects and Dynamic Managerial Capabilities”, Strategic Management Journal, 24(10), 1011-1025.
Ahuja, G., & Novelli, E. (2017)., “Redirecting research efforts on the diversification–performance linkage: The search for synergy” Academy of Management Annals, 11(1), 342-390.
Asaleye AJ, Adama JI, Ogunjobi JO, (2018). Financial sector and manufacturing sector performance: evidence from Nigeria”, Investment Management and Financial Innovations, 15(3), 35-48.
Asghari, S., Targholi, S., Kazemi, A., Shahriyari, S., & Rajabion, L., (2020). “A new conceptual framework for identifying the factors influencing the effectiveness of competitive intelligence” Competitiveness Review: An International Business Journal. 30 (5),555-576.
Bloom, N., Brynjolfsson, E., Foster, L., Jarmin, R., Patnaik, M., Saporta-Eksten, I., & Van Reenen, J. (2019). What drives differences in management practices? American Economic Review, 109(5), 1648-83.
Bloom, M., & Grant, M., (2011), “Valuing headquarters (HQs): Analysis of the role, value and benefit of HQs in global value chains”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2179943
Bowman, E. H., & Helfat, C. E., (2001), “Does corporate strategy matter?”  Strategic Management Journal, 22(1), 1-23.
Brauer, M., (2006), “What have we acquired and what should we acquire in divestiture research? A review and research agenda”, Journal of Management, 32(6), 751-785.
Calof, J., Arcos, R. and Sewdass, N., (2018), “Competitive intelligence practices of european firms”, Technology Analysis and Strategic Management, 30(6), 658-671.
Campbell, A., Whitehead, J., Alexander, M. & Goold, M., (2014), Strategy for the corporate level, 2nd Edition, San Francisco, John Wiley & Sons.
Charitou, A., Neophytou, E. & Charalambous, C., (2004), “Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK”, European Accounting Review, 13(3), 465-497.
Collis, D. J. & Montgomery, C. A., (1998). “Creating Corporate Advantage”. Harvard Business Review, 76(3), 70-84.
Collis, D., Young, D., & Goold, M., (2007), “The size, structure, and performance of corporate headquarters”, Strategic Management Journal, 28(4), 383-405.
Eggers, J. P., & Kaplan, S., (2013), “Cognition and capabilities: A multi-level perspective”, The Academy of Management Annals, 7(1), 295–340.
Feldman, E. R., (2021), “The corporate parenting advantage, Revisited. Strategic Management Journal, 42(1), 114-143.
Fernández, F. A., & Montoya, L. M. R., (2018), “Multi-business companies: The Leonisa case”, Cuadernos de Administración, 34(60), 81–95.
Goold, M., Campbell, A., and Alexander, M., (1998), “Corporate strategy and parenting theory”, Long Range Planning, 31(2), 308–314.
Gurkov, I., (2014), “Corporate Parenting Styles in the Global Economy”, Higher School of Economics Working Paper, No. WP BRP, 20.
Helfat, C. E., & Peteraf, M. A., (2015), “Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities”, Strategic Management Journal, 36(6), 831–850.
Hoshi, T., Koibuchi, S., & Schaede, U., (2018), “The decline in bank-led corporate restructuring in Japan: 1981-2010”, Journal of the Japanese and International Economies, 47, 81-90.
Hoskisson, R. E., Cannella, A. A., Tihanyi, L., & Faraci, R., (2004)., “Asset restructuring and business group affiliation in French affiliation in French civil law countries”, Strategic Management Journal, 25(6), 525–539.
Hulland, J, (1999), “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research:a review of four recent studies”, Strategic management journal,20,195-204.
Jiang, J., Liu, B., & Yang, J., (2019), “The impact of debt restructuring on firm investment: Evidence from China”, Economic Modelling, 81, 325-337.
Köseoglu, M.A., Ross, G. and Okumus, F., (2016), “Competitive intelligence practices in hotels”, International Journal of Hospitality Management, 53, 161-172.
Kruehler, M. and Pidun, U., (2011), “Parenting approaches in corporate strategy: An exploratory study on the impact of portfolio structure and culture”, Schmalenbachs Business Review, Special Issue 3, 69-91.
Liang, X., Barker, V. L., & Schepker, D. J., (2018), “Chief Executive Cognition, Turnaround Strategy and Turnaround Attempts of Declining Firms”, Journal of Change Management,1–23. https://doi.org/10.1080/14697017.2018.1464046
Maritz, R. and Du Toit, A., (2018), “The practice turn within strategy: competitive intelligence as integrating practice”, South African Journal of Economic and Management Sciences, 21(1), 1-14.
Maune, A., (2014), “Competitive intelligence and firm competitiveness: an overview”, Corporate Ownership & Control, 12(1-6), 533-542.
Menz, M., Kunisch, S., & Collis, D. J., (2015), “The corporate headquarters in the contemporary corporation: Advancing a multimarket firm perspective”, The Academy of Management Annals, 9(1), 633-714.
Miyakawa, D., & Ohashi, K., (2016), “Multiple Lenders, Temporary Debt Restructuring, and Firm Performance: Evidence from Contract-Level Data”, In Asian Finance Association (AsianFA) 2016 Conference.
Morrow, J. J. L., Sirmon, D. G., Hitt, M. A., & Holcomb, T. R., (2007), “Creating Value in the Face of Declining Performamnce: Firm Strategies and Organizational Recovery”.  Strategic Management Journal, 28, 271-283.
Nippa, M., Pidun, U. and Rubner, H., (2011), “Corporate portfolio management: Appraising four decades of academic research”, Academy of Management Perspectives, 25(4), 50-66.
Nyagiloh, K. A., & Kilika, J. M., (2020), “Theoretical Review of Turnaround Strategy and Its Organizational Outcomes”, Available at SSRN 3514730.
Osazefua, I. J., (2019), “Operational efficiency and financial sustainability of listed manufacturing companies in Nigeria”, Journal of Accounting and Taxation, 11(1), 17-31.
Payne, J., (2018), “Debt restructuring in the UK. Eur. Co. Financ”, Law Review, 15(3), 449–471. https://doi.org/10.1515/ecfr-2018-0014
Salguero, G.C., Gámez, M.Á.F., Fernández, I.A. and Palomo, D.R., (2019), “Competitive intelligence and sustainable competitive advantage in the hotel industry”, Sustainability, 11 (6), 1-12.
Sánchez-Riofrío, A. M., Guerras-Martín, L. Á., & Forcadell, F. J., (2014), “Business portfolio restructuring: a comprehensive bibliometric review”, Scientometrics, 102(3), 1921–1950.
Santana, M., Valle, R., & Galan, J. L. (2019). How national institutions limit turnaround strategies and human resource management: a comparative study in the airline industry. European Management Review, 16(4), 923-935.
Schmitt, J., Decreton, B., & Nell, P. C., (2019), “How corporate headquarters add value in the digital age”, Journal of Organization Design, 8(1), 1-10.
Seifzadeh, P., & Rowe, W. G., (2019), “The role of corporate controls and business-level strategy in business unit performance”,  Journal of Strategy and Management. 12 (3), 364 – 381.
Teece, D. J. (2019). A capability theory of the firm: an economics and (strategic) management perspective. New Zealand Economic Papers, 53(1), 1-43.
Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J. & Wang, H. (Eds.), (2010), Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods,and Applications. Dordrecht,London,New York.
Wen Wu, S., (2010), “Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis”, Expert Systems with Applications, 37, 134–139.