تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیند در شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران: اثرتعدیگرانه قابلیت یادگیری و قابلیت محافظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

نوآوری فرآیندی، دستاوردهایی نظیر تعریف رویه های جدید، افزایش بهره­وری، کاهش هزینه­ها و توسعه محصولات را بدنبال دارد. اما شرکت­ها همیشه منابع لازم و کافی برای پرداختن به آن را در اختیار ندارند. بنابراین می­توانند با بکارگیری دانش و فناوری بیرونی یا همکاری با شرکای بیرونی از نوآوری در سیستم­ها و فرآیندهای خود بهره ببرند. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیندی در شرکت­های کوچک و متوسط  صنایع غذایی ایران و بررسی اثر تعدیلگرانه قابلیت­های یادگیری و محافظت روی این رابطه است. این پژوهش که در سال  1399  به انجام رسیده است؛ از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. داده های لازم  بر اساس پرسشنامه محقق ساخته، به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری و برای تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 01/3 استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین همکاری با شرکای بیرونی و نوآوری فرآیندی تدریجی و بنیادی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این رابطه مثبت بین اکتساب دانش و فناوری بیرونی و نوآوری فرآیندی تدریجی و بنیادی نیز تایید شد. همچنین بر اساس نتایج قابلیت یادگیری رابطه همکاری با شرکای بیرونی و نوآوری فرآیند (هم تدریجی و هم بنیادی) را تعدیل کرده و قابلیت محافظت نیز رابطه همکاری با شرکای بیرونی و نوآوری فرآیندی بنیادی را تعدیل می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of open innovation on process innovation in Iranian Food SMEs: The Moderating Effect of Learning Capability and Appropriation Capability

نویسندگان [English]

  • saeed Nayeri 1
  • Sreza Hejazi 2
  • Kamal Sakhdari 2
1 Phd. Candidate in Corporate Entrepreneurship
2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Innovation in firms’ processes makes some valuable achievements such as defining new plans, increasing productivity, reducing costs and even developing new products. But firms do not always have the required resources to do so. Therefore, they can learn new ways of innovation and achieve innovative outcomes by utilizing the knowledge and technologies outside their boundaries or making formal and informal collaborations with others. Of course, opening the frontiers of organizational innovation is always accompanied by the fear of losing knowledge and assets or the lack of maximum utilization of the achievements. So, the purpose of this study was to study the relationship between open innovation and process innovation in Iranian Food SMEs in year 1399 with regard to the moderating role of learning and appropriation capabilities. Based on the previous literature, we distributed a researcher-made questionnaire and addressed Iranian small and medium-sized food companies. Structural equation modeling using partial least squares method (in Smart PLS 3.01 software) was used to analyze the data. The findings showed that there was a significant positive relationship between cooperation with external partners and incremental and fundamental process innovation. The positive relationship between knowledge and technology acquisition and the incremental and fundamental process innovation was also confirmed. However, learning capability moderates the relationship between external collaboration and process innovation (both incremental and fundamental), and the appropriation capability also moderates the relationship between external collaboration and fundamental process innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriation Capability
  • Learning Capability
  • Open innovation
  • Process innovation
اکبری. م، ذره پرور شجاع.  ا، پاداش زیوه. ح و شکوه السادات علیزاده مقدم. (1397)، «تأثیر نوآوری­باز واردشونده و خارج­شونده بر عملکرد نوآوری در شرکتهای ICT»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 6(3)، 157-184.
بابایی فارسانی. م، امین دوست. ع و احمد شکرچی­زاده. (1398)، «طراحی مدل نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط»، پژوهش­های مدیریت عمومی،  12(2)، 209-235.
زارعی. ب، بالیده. س و پرویز کفچه. (1392). «ارایه­ی چارچوبی برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب­وکار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی»­­. توسعه کارآفرینی،  6 (3)، 145-161.
سرمد. ز، بازرگان. ع و ­حجازی.ا . (1393). روش­تحقیق در علوم­رفتاری. چاپ 27، تهران، آگه.
شیوا. آ، آقازاده. ه و علی حیدری، (1396)، «بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره­بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه»، مدیریت بازرگانی، 9(3)، 595-616.
طاهری عطار. غ و رستم­لو. ر، (1397)، «بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع­انسانی بر خلاقیت و نوآوری در محصول و فرآیند»، مدیریت نوآوری، 7(2)، 47-68.
فرجی. ن، (1398)، روشهای پژوهش در روانشناسی­و­علوم تربیتی. چاپ 14، تهران، پوران پژوهش.
قوامی پور. م و ایراندوست. ع، (1392)، «نقش روابط بین­شرکتی در یادگیری­شرکتی­ و ایجاد نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط».توسعه کارآفرینی، 6(1)، 27-46.
Aliasghar, O., Rose, E. L., & Chetty, S. (2019). »Where to search for process innovations? The mediating role of absorptive capacity and its impact on process innovation«. Industrial Marketing Management, 82(1), 199-212.
Bateman, N. (2005). »Sustainability: the elusive element of process improvement«. International journal of operations & production management, 25(3), 261-276.
Bauer, M., & Leker, J. (2013). »Exploration and exploitation in product and process innovation«. R&D Management, 43(3), 196-212.
Bigliardi, B., & Galati, F. (2016). »Which factors hinder the adoption of OI in SMEs?« Technology Analysis & Strategic Management, 28(8), 869-885.
Bogers, M., Chesbrough, H., & Moedas, C. (2018). »Open innovation: research, practices, and policies«. California management review, 60(2), 5-16.
Brunswicker, S., & Vanhaverbeke, W. (2015). »Open innovation in small and medium‐sized enterprises (SMEs)«. Journal of Small Business Management, 53(4), 1241-1263.
Cabaleiro, G. (2019). »Sources of appropriation capacity in licensing agreements«. Technovation, 86(1), 48-61.
Cassiman, B., & Valentini, G. (2016). »Open innovation: Are inbound and outbound knowledge flows really complementary?«, Strategic Management Journal, 37(6), 34-46.
Chesbrough, H. (2004). »Managing open innovation«. Research-Technology Management, 47(1), 23-26.
Chesbrough, H. (2017). »The future of open innovation: The future of open innovation is more extensive, more collaborative, and more engaged with a wider variety of participants«. Research-Technology Management, 60(1), 35-38.
Costa, A. I., & Jongen, W. M. F. (2006). »New insights into consumer-led food product development«. Trends in Food Science & Technology, 17(8), 457-465.
De Marco, C. E., Martelli, I., & Di Minin, A. (2020). »European SMEs’ engagement in open innovation when the important thing is to win and not just to participate?« Technological Forecasting and Social Change, 152(1), 44-65.
Droge, C., Stanko, M. A., & Pollitte, W. A. (2010). »Lead users and early adopters on the web«. Journal of product innovation management, 27(1), 66-82.
Enkel, E., Gassmann, O., & Chesbrough, H. (2009), »Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon«, R&d Management, 39(1), 311-316.
Farzaneh, M., Ghasemzadeh, P., Nazari, J.A. and Mehralian, G. (2020), »Contributory role of dynamic capabilities in the relationship between organizational learning and innovation performance«, European Journal of Innovation Management, 23(3), 22-38.
Gunasekaran, A., & Kobu, B. (2002). »Modelling and analysis of business process reengineering«. International journal of production research, 40(11), 2521-2546.
Haneda, S., & Ito, K. (2018). »Organizational and human resource management and innovation: Which management practices are linked to product and/or process innovation?«, Research Policy, 47(1), 194-208.
Hannan, M. T., & Freeman, J. (1984). »Structural inertia and organizational change«, American sociological review, 49(2), 149-164.
Hossain, M. (2015). »A review of literature on open innovation in small and medium-sized enterprises«, Journal of Global Entrepreneurship Research, 5(1), 1-12.
Hullova, D., Simms, C. D., Trott, P., & Laczko, P. (2019). »Critical capabilities for effective management of complementarity between product and process innovation: Cases from the food and drink industry«. Research Policy, 48(1), 339-354.
Jespersen, K., Rigamonti, D., Jensen, M. B., & Bysted, R. (2018). »Analysis of SMEs partner proximity preferences for process innovation«. Small Business Economics, 51(4), 879-904.
Jha, A. K., & Bose, I. (2016). »Innovation in IT firms: An investigation of intramural and extramural R&D«. Information & Management, 53(4), 409-421.
Kahn, K. B. (2018). »Understanding innovation«. Business Horizons, 61(3), 453-460.
Kapetaniou, C., & Lee, S. H. (2019). »Geographical proximity and open innovation of SMEs in Cyprus«. Small Business Economics, 52(1), 261-276.
Keupp, M. M., Palmié, M., & Gassmann, O. (2012). »The strategic management of innovation: A systematic review and paths for future research«. International journal of management reviews, 14(4), 367-390.
Lazzarotti, V., Bengtsson, L., Manzini, R., Pellegrini, L. and Rippa, P. (2017), »Openness and innovation performance: An empirical analysis of openness determinants and performance mediators«, European Journal of Innovation Management, 20 (3), 463-492.
Lee, H. L., & Schmidt, G. (2017). »Using value chains to enhance innovation«. Production and Operations Management, 26(4), 617-632.
Matthews, R. L., Tan, K. H., & Marzec, P. E. (2015). »Organizational ambidexterity within process improvement«. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(4), 458-476.
Lilliefors, H. W. (1967). »Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown«. Journal of the American statistical Association, 62(318), 399-402.
Medda, G. (2020). »External R&D, product and process innovation in European manufacturing companies«. The Journal of Technology Transfer, 45(1), 339-369.
Mohr, J., & Spekman, R. (1994). »Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques«. Strategic management journal, 15(2), 135-152.
Najafi-Tavani, S., Najafi-Tavani, Z., Naudé, P., Oghazi, P., & Zeynaloo, E. (2018). »How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity«. Industrial marketing management, 73(1), 193-205.
Ozturk, E., & Ozen, O. (2020). »How Management Innovation Affects Product and Process Innovation in Turkey: The Moderating Role of Industry and Firm Size«. European Management Review, 17(3), 714-740
Papa, A., Dezi, L., Gregori, G. L., Mueller, J., & Miglietta, N. (2018). »Improving innovation performance through knowledge acquisition«. Journal of Knowledge Management. 24(3), 589-605
Pennacchio, L., Piroli, G., & Ardovino, O. (2018). »The role of R&D cooperation in firm innovation«. International Journal of Innovation and Technology Management, 15(01), 185-203.
Peris-Ortiz, M., Devece-Carañana, C. A., & Navarro-Garcia, A. (2018). »Organizational learning capability and OI«. Management Decision, 56(6), 1217-1231.
Petersen, K. J., Handfield, R. B., & Ragatz, G. L. (2005). »Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design«. Journal of operations management, 23(3-4), 371-388.
Radziwon, A., & Bogers, M. (2019). »Open innovation in SMEs: Exploring inter-organizational relationships in an ecosystem«. Technological Forecasting and Social Change, 146, 573-587.
Reijers, H. A., & Mansar, S. L. (2005). »Best practices in business process redesign: an overview«. Omega, 33(4), 283-306.
Sarkar, S., & Costa, A. I. (2008). »Dynamics of open innovation in the food industry«. Trends in Food Science & Technology, 19(11), 574-580.
Stock, R. M. (2014). »How should customers be integrated for effective interorganizational NPD teams? An input–process–output perspective«. Journal of Product Innovation Management, 31(3), 535-551.
Teece, D. J. (1990). The competitive challenge: Strategies for industrial innovation and renewal. 3rd Edition, Florida, Ballinger Pub. Co.
Tomlinson, P. R. (2010). »Co-operative ties and innovation: Some new evidence for UK manufacturing«. Research Policy, 39(6), 762-775.
Veer, T., Lorenz, A., & Blind, K. (2016). »How open is too open? The mitigating role of appropriation mechanisms«. R&D Management, 46(3), 1113-1128.
Wang, X., & Xu, M. (2018). »Examining the linkage among open innovation, customer knowledge management and radical innovation: The multiple mediating effects of organizational learning ability«. Baltic Journal of Management, 23(2), 74-97.
West, J., & Bogers, M. (2017). »Open innovation: current status and research opportunities«. Innovation, 19(1), 43-50.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). »Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models«. MIS quarterly, 23(1), 177-195.
Widya-Hasuti, A., Mardani, A., Streimikiene, D., Sharifara, A., & Cavallaro, F. (2018). »The role of process innovation between firm-specific capabilities and sustainable innovation in SMEs«. Sustainability, 10(7), 22-44.