دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تابستان 1400 
1. بررسی روابط عناصر مدل کسب‌وکار بانکداری الکترونیک ایران با رویکرد تحلیل عاملی

صفحه 161-180

علی اکبر ارسنجانی؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نرگس دل‌افروز؛ محمد طالقانی


4. طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

صفحه 241-260

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان