دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1400، صفحه 161-360 
1. بررسی روابط عناصر مدل کسب‌وکار بانکداری الکترونیک ایران با رویکرد تحلیل عاملی

صفحه 161-180

10.22059/jed.2021.310932.653466

علی اکبر ارسنجانی؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نرگس دل‌افروز؛ محمد طالقانی


5. طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

صفحه 241-260

10.22059/jed.2021.311031.653470

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان