دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1400، صفحه 161-360 
طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

صفحه 241-260

10.22059/jed.2021.311031.653470

محمدرضا حلاج یوسفی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ حکیمه نیکی اسفهلان