طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

چکیده

هدف این مقاله ارایه الگوی قابلیت شبکه­سازی کارآفرینانه است. این پژوهش برحسب هدف، بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات، با روش اسنادی- مرور نظام­مند، ابعاد و اجزا گوناگون و گزاره­های ارائه­شده پیرامون قابلیت شبکه­سازی کارآفرینانه را شناسایی، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پژوهش­های حوزۀ قابلیت شبکه­سازی تشکیل می­دهند که دربازه زمانی «آغاز باز (بدون اعمال تاریخ) تا آخر ژانویه 2021» در پایگاه اسکپوس درج شده­اند. تاریخ جستجو در پایگاه مذکور 31 ژانویه 2021 (12 بهمن 1399) می­باشد. در این تحقیق برای شناسایی پژوهش­های پیرامون قابلیت شبکه­سازی، به­وسیله کلید واژه­­های مرتبط با اصطلاحات قابلیت شبکه­سازی در «عنوان» و در محدوده قلمرو موضوعی «بازرگانی، مدیریت و حسابداری» و نوع سند، محدود به «مقاله» و «مقاله کنفرانسی»، جستجو شدند که تعداد 197 سند یافت شد. در گام بعدی با مطالعه چکیده سندهای فوق و با اعمال سایر شاخص­ها، 79 مقاله باقی­ماند. مقالات مذکور در بازه زمانی 1997 الی 2021 منتشر شده­اند. اجزا و ابعاد قابلیت شبکه­سازی در این مقالات، پس از گذر از فرآیند کُدگذاری، در سه مقوله پیشایندها، فرایندها و پیامدها دسته­بندی شدند و در نهایت خلاءهای پژوهش­های پیشین در مورد مفهوم قابلیت شبکه­سازی شناسایی شده و پیشنهادهای پژوهشی برای پژوهشگران آتی ارائه شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial networking capability model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hallaj Yousefi 1
  • Samad Aali 2
  • Naser Sanoubar 3
  • Hakimeh Nikki Esfahalan 4
1 Ph. D. Student, Islamic Azad University, Tabriz branch
3 Associate Prof., Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor in Islamic Azad University, Hadishahr branch
چکیده [English]

The purpose of this article is to provide a model of entrepreneurship network capability. This research is basic in terms of purpose. Qualitative method - systematic review has been used to collect information. This research has identified, collected and analyzed the various dimensions and documentary propositions and the presented propositions about the capability of the entrepreneurial networking. The statistical population of this research includes all researches in the field of networking capability that are mentioned in the period "open start (without application date) until the end of January 2021" in Scopus database. The search date in the database is July 31, 2021. In this research, to identify research on network capability, using keywords related to network capability terms in "title" and in the subject area of ​​"business, management and accounting" and the type of document, the limited search for "article" and " Conference Paper ", of which 197 papers were found. In the next stage, by studying the abstract of the above documents and using other indicators, 79 articles remained. Mentioned articles were published between 1997 and 2021. The components and dimensions of network capability in these articles, after the coding process, are classified into three categories: attendance, processes and consequences. Finally, the research proposals was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking capability
  • entrepreneurial networking capability
  • Entrepreneurship
  • Systematic review
اصل جعفری، الهه (1397)، "تاثیر جهت گیری کارآفرینی و قابلیت شبکه سازی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت کارآفرینی، داتشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
سخدری، کمال(1394)، "قابلیت شبکه سازی و عملکرد کارآفرینانة سازمانی: تبیین نقش گرایش­های راهبردی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت­های ارائه­کنندة تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران) "، توسعه کارآفرینی، 8 (1): 174-159.
عربیون، ابوالقاسم، مبینی دهکردی، علی، سلاجقه، نیلوفر، (1398)، "مفهوم‌پردازی کنش کارآفرینانه"، توسعه کارافرینی، 12(2)،260-241.
Adomako, S., Danso, A., Boso, N., Narteh, B. (2018), “Entrepreneurial alertness and new venture performance: Facilitating roles of networking capability”, International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 36(5), 453–472.
Alinaghian, L., Razmdoost, K. (2018), “How do network resources affect firms’ network-oriented dynamic capabilities?”, Industrial Marketing Management, 71, 79–94.
Äyväri, A., Möller, K. (2008), “Understanding relational and network capabilities a critical review”, In 24th IMP-conference, Uppsala.
Bai, O., Wei, J. (2019), “Alliance Management Capability of Entrepreneurial Nonprofit Organizations and Cross-sector Alliance Performance: An fsQCA Approach”, IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE).
Chen, I. J., Kitsis, A. M. (2017), “A research framework of sustainable supply chain management”, The International Journal of Logistics Management, 28(4), 1454–1478.
Chaston, I., G. Scott (2012), “Entrepreneurship and Open Innovation in an Emerging Economy, Management Decision, 50(7), 1161-1177.
Ferri, M. A., Aiello, L. (2017), Tourism destination management in sustainability development perspective, the role of entrepreneurship and networking ability: Tourist Kit, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13, (5/6), 647-664.
Finfgeld, D. L. (2003), Metasynthesis: The State of the Art—So Far, Qualitative Health Research, 13(7), 893–904.
Forkmann, S., Henneberg, S. C., & Mitrega, M. (2018), “Capabilities in business relationships and networks: Research recommendations and directions”, Industrial Marketing Management, 74, 4-26.
Forkmann, Sebastian, Henneberg, Stephan C., Naudé, P., Mitrega, Maciej (2016), “Supplier relationship management capability: A qualification and extension”, Industrial Marketing Management, 57, 185–200
Forret, M. L., Dougherty, T. W. (2004), “Networking behaviors and career outcomes: differences for men and women?”, Journal of Organizational Behavior, 25(3), 419–437.
Gronum, S., Verreynne, M., Kastelle, T. (2012), “The Role of Networks in Small and Medium-Sized Enterprise Innovation and Firm Performance”, Journal of Small Business Management, 50(2), 257-282.
Hagedoorn, J., Roijakkers, N., Van Kranenburg, H. (2006), “Inter-firm R&D networks: The importance of strategic network capabilities for high-tech partnership formation”, British Journal of Management, 17(1), 39–53.
Hendry, C., Brown, J. (2006), “Organizational Networking in UK Biotechnology Clusters”, British Journal of Management, 17(1), 55–73.
Khalid, S., Larimo, J. (2012), “Affects of alliance entrepreneurship on common vision, alliance capability and alliance performance”, International Business Review, 21(5), 891–905.
Kale, P., Dyer, J. H., Singh, H. (2002), “Alliance capability, stock market response, and long-term alliance success: the role of the alliance function”, Strategic Management Journal, 23(8), 747–767.
Karami, M., Tang, J. (2019), “Entrepreneurial orientation and SME international performance: The mediating role of networking capability and experiential learning”, International Small Business Journal: Researching, 37(2):105-124.
Kohtamäki, M., Rabetino, R., Möller, K. (2018), “Alliance capabilities: A systematic review and future research directions”, Industrial Marketing Management, 68, 188–201.
Landis, J. R., Koch, G. G. (1977), “The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data”, Biometrics, 33(1), 159-174.
Li, H., de Zubielqui, G. C., O’Connor, A. (2015), “Entrepreneurial networking capacity of cluster firms: a social network perspective on how shared resources enhance firm performance”, Small Business Economics, 45(3), 523–541.
Mamavi, O., Meier, O., Zerbib, R. (2015), “Alliance management capability: the roles of alliance control and strength of ties”, Management Decision, 53(10), 2250–2267.
Mu, Jifeng, (2014), “Networking capability, network structure, and new product development performance, IEEE Transactions on Engineering Management, 61(4), 599-609.
Mu, Jifeng ( 2017),  “Dynamic Capability and Firm Performance: The Role of Marketing Capability and Operations Capability”, IEEE Transactions on Engineering Management, 64( 4), 554 – 565.
Ritter, T., Wilkinson, I. F., Johnston, W. J. (2002), “Measuring network competence: Some international evidence”, Journal of Business & Industrial Marketing, 17(2/3), 119–138.
Ritter T. (1999), “The networking company: antecedents for coping with relationships and networks effectively”, Ind Mark Manage; 28(5):467 –79.
Shu, R., Ren, S., Zheng, Y. (2018), “Building networks into discovery: The link between entrepreneur network capability and entrepreneurial opportunity discovery”, Journal of Business Research, 85, 197–208.
Varamäki, E., Vesalainen, J. (2003), “Modelling different types of multilateral cooperation between SMEs”, Entrepreneurship & Regional Development, 15, 27–47.
Wang, Y. Rajagopalan, N. (2014), “Alliance Capabilities”, Journal of Management, 41(1), 236–260.
Weerawardena, J. Mavondo, F.T. (2011), “Capabilities, innovation and competitive advantage”, Industrial Marketing Management, 40 (8), 1220–1223.
Wright R.W., Brand R. A., Dunn W., Spindler K. P. (2007), How to write a systematic review, Clin Orthop Relat Res, 455, 23-9.
Zaefarian, G., Forkmann, S., Mitręga, M., Henneberg, S. C. (2017), “A capability perspective on relationship ending and its impact on product innovation success and firm performance”, Long Range Planning, 50(2), 184–199.
Zaheer, A., Bell, G. G. (2005), “Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance”, Strategic Management Journal, 26(9), 809–825.