طراحی الگوی قابلیت شبکه سازی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

چکیده

هدف این مقاله ارایه الگوی قابلیت شبکه­سازی کارآفرینانه است. این پژوهش برحسب هدف، بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات، با روش اسنادی- مرور نظام­مند، ابعاد و اجزا گوناگون و گزاره­های ارائه­شده پیرامون قابلیت شبکه­سازی کارآفرینانه را شناسایی، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پژوهش­های حوزۀ قابلیت شبکه­سازی تشکیل می­دهند که دربازه زمانی «آغاز باز (بدون اعمال تاریخ) تا آخر ژانویه 2021» در پایگاه اسکپوس درج شده­اند. تاریخ جستجو در پایگاه مذکور 31 ژانویه 2021 (12 بهمن 1399) می­باشد. در این تحقیق برای شناسایی پژوهش­های پیرامون قابلیت شبکه­سازی، به­وسیله کلید واژه­­های مرتبط با اصطلاحات قابلیت شبکه­سازی در «عنوان» و در محدوده قلمرو موضوعی «بازرگانی، مدیریت و حسابداری» و نوع سند، محدود به «مقاله» و «مقاله کنفرانسی»، جستجو شدند که تعداد 197 سند یافت شد. در گام بعدی با مطالعه چکیده سندهای فوق و با اعمال سایر شاخص­ها، 79 مقاله باقی­ماند. مقالات مذکور در بازه زمانی 1997 الی 2021 منتشر شده­اند. اجزا و ابعاد قابلیت شبکه­سازی در این مقالات، پس از گذر از فرآیند کُدگذاری، در سه مقوله پیشایندها، فرایندها و پیامدها دسته­بندی شدند و در نهایت خلاءهای پژوهش­های پیشین در مورد مفهوم قابلیت شبکه­سازی شناسایی شده و پیشنهادهای پژوهشی برای پژوهشگران آتی ارائه شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial networking capability model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hallaj Yousefi 1
  • Samad Aali 2
  • Naser Sanoubar 3
  • Hakimeh Nikki Esfahalan 4
1 Ph. D. Student, Islamic Azad University, Tabriz branch
3 Associate Prof., Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor in Islamic Azad University, Hadishahr branch
چکیده [English]

The purpose of this article is to provide a model of entrepreneurship network capability. This research is basic in terms of purpose. Qualitative method - systematic review has been used to collect information. This research has identified, collected and analyzed the various dimensions and documentary propositions and the presented propositions about the capability of the entrepreneurial networking. The statistical population of this research includes all researches in the field of networking capability that are mentioned in the period "open start (without application date) until the end of January 2021" in Scopus database. The search date in the database is July 31, 2021. In this research, to identify research on network capability, using keywords related to network capability terms in "title" and in the subject area of ​​"business, management and accounting" and the type of document, the limited search for "article" and " Conference Paper ", of which 197 papers were found. In the next stage, by studying the abstract of the above documents and using other indicators, 79 articles remained. Mentioned articles were published between 1997 and 2021. The components and dimensions of network capability in these articles, after the coding process, are classified into three categories: attendance, processes and consequences. Finally, the research proposals was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking capability
  • entrepreneurial networking capability
  • Entrepreneurship
  • Systematic review