روایت اعضاء از سرمایه اجتماعی در تشکیل و توسعه تعاونی‌های کارآفرینی زنان (بررسی آسیب‌شناسی تعاونی‌های کارآفرین زنان در شهرستان دامغان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

شناسایی و تقویت سرمایه اجتماعی در قالب ظرفیت‌های متنوع سازمان‌های مردم‌نهاد و عضویت‌های داوطلبانه سبب افزایش سطح همکاری اعضاء در گروه‌های اجتماعی و جامعه می‌شود. وجود میزان قابل قبولی از سرمایه‌ی اجتماعی موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی می‌شود، به‌طوری‌که در مواقع بحرانی می‌توان از سرمایه‌ی اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرایندهای موجود سود بُرد. پژوهش حاضر، با هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات کیفی- تحلیل مضمون روایت اعضاء تعاونی‌­ها از سرمایه­ی اجتماعی در تعاونی­ها است. نتایج حاصل از داده­ها در ٢٧٥ مفهوم، ٩ مقوله اولیه و مقولات ثانویه «حاشیه­رانی نهادی امر تعاون»، «کاهش مشارکت مداوم در بین اعضاء» و «ضعف عملکردی تعاونی­ها» مورد بحث و تحلیل واقع شدند. سرآخر، این مقولات در مقوله­ی هسته­ی «ضعف تعامل اجتماعی و نهادی تعاونی­ها» جای داده شدند. بر این اساس، آسیب­های تعاونی در بعد درونی و بیرونی ناشی از ضعف تعامل اجتماعی بیرونی نهادی بوده و برای برطرف نمودن آنها لازم است توانمندسازی و حمایت نهادی انجام گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The narration of members of Social capital in the formation and development of women's entrepreneurial cooperatives (pathology study of women's entrepreneurial cooperatives in Damghan County)

نویسنده [English]

  • Shahram basity
Assistant Professor and Faculty Member, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying and strengthening social capital in the form of diverse capacities of non-governmental organizations and voluntary memberships increases the level of cooperation of members in social groups and society. Having an acceptable amount of social capital facilitates social actions, so that in times of crisis, social capital can be used as the main source of problem solving and modification of existing processes. The present study, with a practical purpose, deals with the thematic analysis of the narratives of cooperative members about social capital in cooperatives. The results of the data were discussed in ٢٧٥ concept, primary 9 and secondary categories of "institutional marginalization of cooperatives", "reduction of continuous participation among members" and "poor performance of cooperatives". Finally, these categories were placed in the core category of "weak social and institutional interaction of cooperatives." Accordingly, cooperative injuries in the internal and external dimension are due to the weakness of external institutional social interaction, and to eliminate them, it is necessary to provide institutional empowerment and support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Entrepreneurs Cooperatives
  • Thematic analysis
  • Social capital
  • Damghan County
  • Weak Social and Institutional Interaction of Cooperatives
احمدپور، ا.، عرب، ف. و شهرکی، م. ر. (1398 ). "بررسی تاثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در رفتار کارآفرینانه زنان عضو تعاونی­های روستایی استان مازندران". پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 8 (3)، 45-58.
امینی، ع. (١٣٨١). تعاون، راهی به سوی جامعه سالم. تهران: وزارت تعاون.
اولیویه، ف. و ک، شویره. (1385). واژگان بوردیو. ترجمه‌ی مرتضی کتبی. نشر نی.
خواجه­نوری، ب و مقدس، ع. (١٣٨٧). "جهانی شدن و سرمایه­ی اجتماعی زنان". علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. ٥ (١٢) ،١٥٤-١٣١.
رادان، ف .(١٣٩٩). "تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانه­دار به امور تعاون". تعاون و کشاورزی، (9)۴۵، ١٩-٢.
فلیک. ا. (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه‌ی هادی جلیلی. نشر نی. چاپ سوم.
کلمن،.ج .(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه­ی منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
محمدپور، ا. (١٣٩٢). روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
یادگار، ن و معماریانی، م و صدق­آمیز، ع. (١٣٩٣). "قصد کارآفرینانة اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانة اجتماعی، امنیت مالی و سرمایة اجتماعی". توسعه کار آفرینی، ٧(١)، ١٥٢-١٣٣.
Barnes, M., Oleson, K. L., Brander, L. M., Zafindrasilivonona, B., Oliver, T.A,. Beukering, P.V. (2014). “Social capital as an ecosystem service: Evidence from a locally managed marine area”, Ecosystem Services: 2(13) 1-11.
Bolino, M & Turnley, W. (2000). Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship beaver, Academy of Management Executive, 18 (3): 60_71.
Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, in Joh. G. Richardson, editor, handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Westport CT: Geernwood.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”,
Cochran, T. (2004). Entrepreneurship, In D.L. Silles (Ed). International Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Free Press.
Coleman, J. S. (1990) Equality and Achievement in Education, Westview Press, Boulder.
Doh, S. & Edmund, J. Z. (2011). Social capital and entrepreneurship: An exploratory analysis. African Journal of Business Management, 5(12), 4961-4975.
King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage.
Lerners, M. and Haber, S. (2010). "Performance factors of small tourism ventures: The interface of tourism, entrepreneurship and the environment", Journal of business venturing, 1 (16); 1_32.
Maden, C. (2015). A Gendered Lens on Entrepreneurship: Women Entrepreneurship in Turkey. Gender in Management: An International Journal, 30(4): 312-331.
Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research, Harvard Education Review, 26 (3); 1-26.
Productivity Commission. (2003). Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications. Melbourne: Productivity Commission.
Putnam, R. (1993). The prosperous community, social capital and public life. The American prospel, 4 (13);11-18.
 Putnam, R. (2000). Bowling Alone: the collapse and revival of American community. Simon and Schuster, NewYork.
Qualitative Research in Psychology, 3 (2):77-101.
Wiklund, J.,  Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-91.
Woolcock, M.,  Narayan, D. (2000). Social Capital: I’m plications for Development theory, Research and policy. The world Bank Research Observer, 15(2), 121-137.