طراحی مسیر توانمندسازی دانشگاه‌ها جهت نقش‌آفرینی در اکوسیستم نوآوری با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل محتوا و نگاشت شناخت فازی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه یزد

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

4 دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مسیر توانمندسازی دانشگاه یزد جهت نقش­آفرینی در اکوسیستم نوآوری استان یزد بود. پژوهش از منظر هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده­ها آمیخته – اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه­ی اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد در سال 1399 بود که از میان آن­ها با روش نمونه­گیری قضاوتی تعداد 10 نفر به عنوان خبره برای شرکت در جلسات هم­اندیشی انتخاب شدند. همچنین با روش گلوله برفی 10 نفر به عنوان پاسخ­دهنده به سوالات پرسشنامه، برگزیده شدند. روش پژوهش در بخش تحلیل محتوا کیفی و در بخش تبیین روابط علی و از نوع کمی می­باشد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل سیاسی و قانونی، سرمایه انسانی، سبک رهبری و مدیریت دانشگاه، منابع مالی موجود، عوامل فرهنگی و اجتماعی، فناوری، مدیریت بازار، مدیریت ارتباطات، توانایی در توسعه عوامل فردی، نظام آموزشی و پژوهشی حاکم در دانشگاه یزد، مدیریت راهبردی و سیستم­های اطلاعاتی از توانمندسازهای دانشگاه یزد جهت نقش­آفرینی در اکوسیستم نوآوری استان یزد می­باشند. همچنین از میان عوامل دوازده­گانه موثر بر توانمندسازی دانشگاه یزد جهت نقش­آفرینی در اکوسیستم نوآوری استان یزد، مدیریت ارتباطات، فناوری، سرمایه انسانی، سیستم­های اطلاعاتی و مدیریت بازار به ترتیب از تأثیرپذیرترین عوامل توانمندساز می­باشند. همچنین مدیریت و رهبری، مدیریت راهبردی، نظام آموزشی و پژوهشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و منابع مالی به ترتیب از موثرترین عوامل توانمندساز به شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the path of empowering universities to create a role in the innovation ecosystem using an integrated approach of content analysis and fuzzy cognition mapping

نویسندگان [English]

  • Negar Jalilian 1
  • s.mahmood zanjirchi 2
  • seyed mahdi naghibizadeh meybodi 3
  • seyed mohamad amin Mohseni 4
2 Faculty member of Yazd university
3 industrial management student
4 industrial management student
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an empowerment path for Yazd University to create a map in the innovation ecosystem of Yazd province. The research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method is mixed. The statistical population of the study consisted of all faculty members of Yazd University in 2020, from which 10 people were selected as experts to participate in symposiums by judgmental sampling method. Also, 10 people were selected as the respondents to the questionnaire by snowball method. The research method is qualitative in the content analysis section and quantitative in the explanation of causal relations with fuzzy cognitive map method. The results showed that political and legal factors, human capital, leadership style and university management، available financial resources, cultural and social factors, technology، market management, communication management, ability to develop individual factors، educational and research system Governing, strategic management and information systems are the enablers of Yazd University to create a role in the innovation ecosystem of Yazd province. Also, the findings of the study of causal relationships between empowerment factors revealed that among the twelve factors affecting the empowerment of Yazd University to create a role in the innovation ecosystem of Yazd, communication management, technology, human capital, information systems and market management are the most influential empowering factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Ecosystem
  • Content analysis
  • Yazd university
  • Fuzzy Cognitive Map
انتظاری، یعقوب (1398). "الزامات توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران" پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 25(1):1- 26
جوانمردی شیوا، عباس پور عباس، خورسندی طاسکوه علی، غیاثی ندوشن سعید (1397)."طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب اکوسیستم نوآوری در ایران" آموزش عالی ایران، ۱۰ (۴):۱۳۷-۱۷۰
حسنی، سید حمزه، رفیعی، سعیدحسین، بخشی آنی، علی. (1395). "بررسی نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت ایران" سیاست علم و فناوری، 9(4): 63-76
خان احمدلو، رضا، معزز، هاشم، محمدی، مهدی، یزدانی، حمید، زارعی متین، حسن. (1399). "فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه " مدیریت نوآوری در سازمان های دفاع، 3(3):97-130
سلطانزاده، وحید، اردلان، محمد رضا، قنبری، سیروس (1399). "شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور" ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(1): 209-244.
قاسمی، احمدرضا، قبادیان، محمدرضا. (1394). "ترسیم و رتبه بندی سناریوهای آینده صنعت برق ایران با بهره‌گیری از نقشه شناختی فازی و تحلیل سناریو". فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(1): 101-134
میگون پوری، محمد رضا، عربیون، ابوالقاسم، پوربصیر، محمد مهدی، مبینی دهکردی، علی (1397). "مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی"  توسعه کارآفرینی، 11(3): 541-560.
Bezanilla, M. J., García-Olalla, A., Paños-Castro, J., & Arruti, A. (2020). “Developing the Entrepreneurial University: Factors of Influence”. Sustainability12(3),1-19
Cai, Y., Ma, J., & Chen, Q. (2020). “Higher Education in Innovation Ecosystems” Sustainability, 12 (4376),1-12
Cancino, C. A., Merigó, J. M., & Coronado, F. C. (2017). “A bibliometric analysis of leading universities in innovation research”. Journal of Innovation & Knowledge2(3), 106-124.
Dedehayir, O., Mäkinen, S. J., & Ortt, J. R. (2018). “Roles during innovation ecosystem genesis: A literature review”. Technological Forecasting and Social Change136,.18-29.
Engler, J., & Kusiak, A. (2011). “Modeling an innovation ecosystem with adaptive agents”. International journal of innovation science3(2), 55-68.
Fernández-Nogueira, D., Arruti, A., Markuerkiaga, L., & Saenz, N. (2018).“The entrepreneurial university: A selection of good practices”. Journal of Entrepreneurship Education21(3), 1-17.
Giannopoulou, E., Barlatier, P. J., & Pénin, J. (2019). “Same but different? Research and technology organizations, universities and the innovation activities of firms”. Research Policy48(1), 223-233.
Karagöz, Ö. S., Birecikli, Ş. Ü., & Kocakoç, İ. D. (2021). “Determinants of University Efficiency Focusing on Entrepreneurship and Innovation Activities”. In Global, Regional and Local Perspectives on the Economies of Southeastern Europe, pp. 299-314. Springer, Cham.
Kawai, H. (2017). “Open Innovation University-Industry Collaboration: Student Idea Contests and Exit Strategy in Japan”. JFMRA1(2), 31-48.
Khattab, I., & Al-Magli, O. O. (2017). “Towards an integrated model of entrepreneurship ecosystem”. Journal of Business & Economic Policy4(4),80-92.
Kosko، B. (1986). “Fuzzy cognitive maps”. International journal of man-machine studies، 24(1),65-75
Leon, G. (2013), “Analysis of university-driven open innovation ecosystems: the UPM case study”, available at: www.upm.es/sfs/Montegancedo/documentos, 202013
Lerman, L. V., Gerstlberger, W., Lima, M. F., & Frank, A. G. (2021). “How governments, universities, and companies contribute to renewable energy development? A municipal innovation policy perspective of the triple helix”. Energy Research & Social Science71, 101854, in Press.
Moldavska, A., & Welo, T. (2017). “The concept of sustainable manufacturing and its definitions: A content-analysis based literature review”. Journal of Cleaner Production166, 744-755
Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). “Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs”. Technological Forecasting and Social Change118,134-142.
Russell, M. G., & Smorodinskaya, N. V. (2018). “Leveraging complexity for ecosystemic innovation”. Technological Forecasting and Social Change136, 114-131.
Sadek, T., Kleiman, R., & Loutfy, R. (2015). “The role of technology transfer offices in growing new entrepreneurial ecosystems around mid-sized universities”. International Journal of Innovation and Regional Development6(1), 61-79.
Sidrat, S., & Frikha, M. A. (2018). “Impact of the qualities of the manager and type of university on the development of the entrepreneurial university”. The Journal of High Technology Management Research29(1), 27-34.
Susur, E., Hidalgo, A., & Chiaroni, D. (2019). “The emergence of regional industrial ecosystem niches: A conceptual framework and a case study”. Journal of cleaner production, 208, 1642-1657.
Talmar, M., Walrave, B., Podoynitsyna, K. S., Holmström, J., & Romme, A. G. L. (2018). “Mapping، analyzing and designing innovation ecosystems: The Ecosystem Pie Model”. Long Range Planning، 101850, in Press.
Tang, H.-h.H. (2020), "The strategic role of world-class universities in regional innovation system: China’s Greater Bay Area and Hong Kong’s academic profession", Asian Education and Development Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AEDS-10-2019-0163.
Valkokari, K., Amitrano, C. C., Bifulco, F., & Valjakka, T. (2016). “Managing Actors, Resources, and Activities in Innovation Ecosystems–A Design Science Approach”. In Working Conference on Virtual Enterprises, pp. 521-530. Springer, Cham.
Yang, Z., Chen, H., Du, L., Lin, C., & Lu, W. (2021). “How does alliance-based government-university-industry foster clean tech innovation in a green innovation ecosystem?”. Journal of Cleaner Production283, 12455, in Press.
Zmiyak, S. S., Ugnich, E. A., & Taranov, P. M. (2020). “Development of a regional innovation ecosystem: The role of a pillar university”. In Growth poles of the global economy: Emergence, changes and future perspectives, 567-576. Springer, Cham.