ترکیب پژوهی مولفه‌های اکوسیستم‌کارآفرینی دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

2 دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص‌های اکوسیستم‌کارآفرینی دانشگاهی می‌باشد. روش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی- ترکیب‌پژوهی است. با توجه به ماهیت خاص مطالعه، جامعه آماری و حجم مطالعاتی شامل کلیه مطالعات پژوهشی در زمینه اکوسیستم‌کارآفرینی دانشگاهی است که با کلیدواژه‎‌های تخصصی در بازه‌زمانی (1387-1399) و (2008-2020) در پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی جست‌و‌جو شد. در نهایت 43 مقاله به تحلیل نهایی راه یافت. در یافته‌های به‌دست آمده 12 کلمه زیرشاخص‌ها در قالب 33 مقوله فرعی ثانویه: پداگوژی کارآفرینی (برنامه‌های آموزشی کارآفرینی، برنامه‌های درسی کارآفرینی)، کارآفرینی تحقیقات دانشگاهی (مدیریت تحقیقات دانشگاهی، هدفمندسازی تحقیقات دانشگاهی، توسعه تحقیقات دانشگاهی)، کارآفرینی دانشگاهی (نهادسازی کارآفرینی، توسعه تعاملات کارآفرینی، توسعه رویدادهای کارآفرینی، تعامل مستمر دانشگاه با صنعت، راهبردهای کارآفرینی، مدیریت فعالیت‌های کارآفرینی)، حکمرانی خوب (سیاستگذاری سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، جمع‌سپاری در حکمرانی)، حکمرانی در آموزش‌عالی (رهبری آموزش‌عالی، مدیریت نوین دانشگاه‌ها)، نیروی انسانی کارآفرین (توسعه سرمایه‌انسانی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان، مدیریت منابع انسانی)، حمایتی و تشویقی (سازوکارهای حمایتی، سازوکارهای تشویقی)، مالیه کارآفرینی (تامین منابع‌مالی، تخصیص منابع‌مالی، مدیریت و برنامه‌ریزی مالی)، قانونی- نظارتی (سازوکارهای قانونی، سازوکارهای نظارتی)، ظرفیت‌سازی‌های سخت (ظرفیت‌سازی سخت درون‌دانشگاهی، ظرفیت‌سازی سخت برون‌دانشگاهی)، ظرفیت‌سازی‌های نرم (فرهنگ درون‌دانشگاهی، فرهنگ برون‌دانشگاهی) و  فضاسازی رقابتی (رقابتی‌سازی درون‌دانشگاهی و رقابتی‌سازی برون‌دانشگاهی) دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Synthesis Components of Entrepreneurship Ecosystem of Entrepreneurial University

نویسندگان [English]

  • َAhmad Keykha 1
  • javad pourkarimi 2
1 Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty Member
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the components of the university entrepreneurship ecosystem. The method is applied in terms of purpose and in terms of collecting qualitative-compositional research information. Due to the special nature of the study, the statistical population and the volume of studies include all research studies in the field of university entrepreneurship ecosystem, which were searched with specialized keywords in time period (1387-1399) and (2008-2020) in valid domestic and foreign databases. Finally, 43 articles made it to the final analysis. In the findings, 12 primary sub-categories in the form of 33 secondary sub-categories: Entrepreneurship pedagogy (entrepreneurship training programs, entrepreneurship curricula), university research entrepreneurship (university research management, university research targeting, university research development), university entrepreneurship (entrepreneurship institutionalization, interaction development) Entrepreneurship, development of entrepreneurial events, continuous interaction of university with industry, entrepreneurial strategies, management of entrepreneurial activities), good governance (political policy, economic policy, collective governance), governance in higher education (higher education leadership, modern university management), entrepreneurial manpower ( Human capital development of faculty members, students and staff, human resource management), support and incentives (support mechanisms, incentive mechanisms), entrepreneurship tax (financial resources, financial resource allocation, financial management and planning), legal-regulatory (legal mechanisms, regulatory mechanisms) ), Hard capacities (hard intra-university capacity building, hard extracurricular capacity building), soft capacities (intra-university culture, extracurricular culture) Hey) and competitive atmosphere (intra-university competitiveness and extracurricular competitiveness) were categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship ecosystem
  • Academic Entrepreneurship Ecosystem
  • Research Synthesis
  • Entrepreneurial University
انتظاری، یعقوب (1398). الزامات توسعه اکوسیستم‌کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، 25 (1): 1-25.
پژوهش جهرمی، امین (1394). اکوسیستم‌کارآفرینی دانشگاه پایه. فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری، 5 (3): 75-82.
مرادی، محمدعلی؛ یداللهی فارسی، جهانگیر، محمدی الیاسی، قنبر و فریدزاده، رضا (1399). واکاوی عوامل نهادی زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، 16 (4): 91-110.
موسوی، حسین؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ موسوی، مهسا و فراستخواه، مقصود (1398). شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه‌کارآفرین. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی: 6 (19)؛ 35-51.
میگون پوری، محمدرضا؛ عربیون، ابوالقاسم؛ پوربصیر، محمدمهدی و مبینی دهکردی، علی (1398). طراحی اکوسیستم‌کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری. فصلنامه فناوری آموزش، 14 (1): ۲۵۱ -۲۶۱.
میگون پوری، محمدرضا؛ عربیون، ابوالقاسم؛ پوربصیر، محمدمهدی و مبینی دهکردی، علی (1397). مدل‌سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم‌کارآفرینی پردیس دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 11 (3): 541-560.
نظرزاده، محسن؛ محمدی، شیرکوه (1399). استخدام دانش‌آموختگان خودی در دانشگاه: چالش یا فرصت؟. سیاست علم و فناوری، 13 (1): 91-104
Ahmad, N. H., Halim, H. A., Ramayah, T., Popa, S., & Papa, A. (2018). The ecosystem of entrepreneurial university: the case of higher education in a developing country. International Journal of Technology Management, 78(1-2), 52-69.
Allahar, H., & Sookram, R. (2019). Emergence of university-centred entrepreneurial ecosystems in the Caribbean. Industry and Higher Education, 33(4), 246-259.
Alvedalen, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: Towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903.
Banha, F.M., Almeida, M.H., Rebelo, E.L. and Ramos, A.O., (2017). The main barriers of Portuguese entrepreneurship ecosystem: Interpretive Structural Modeling (ISM) approach. Tourism & Management Studies, 13(2),60-70.
Belitski, M., & Heron, K. (2017). Expanding entrepreneurship education ecosystems. Journal of Management Development, 5,163-176
Bhat, S., & Khan, R. (2014). Entrepreneurship education ecosystem: an assessment study of J&K state. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(4), 1-8
Bischoff, K., Volkmann, C. K., & Audretsch, D. B. (2018). Stakeholder collaboration in entrepreneurship education: An analysis of the entrepreneurial ecosystems of European higher educational institutions. The Journal of Technology Transfer, 43(1), 20-46.
Brush, C. G. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem. In Innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st century. Emerald Group Publishing Limited.
Curley, M., & Formica, P. (2013). Designing Creative Spaces for Idea Generation and Start-up Experiments: The Role of University Ecosystems. Industry and Higher Education, 27(1), 9-14.
De Jager, H. J., Mthembu, T. Z., Ngowi, A. B., & Chipunza, C. (2017). Towards an innovation and entrepreneurship ecosystem: A case study of the central university of technology, free state. Science, Technology and Society, 22(2), 310-331.
Diaconu, M., & Duțu, A. (2015). The role of the modern university in supporting the entrepreneurial ecosystem. European Journal of Interdisciplinary Studies, 7(1),11-24
Etzkowitz, H. (1983). Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science. Minerva, 31(3), 198–233.
Etzkowitz, H. (2016). The entrepreneurial university: Vision and metrics. Industry and Higher Education, 30(2), 83–97.
Ferrandiz, J., Fidel, P., & Conchado, A. (2018). Promoting entrepreneurial intention through a higher education program integrated in an entrepreneurship ecosystem. International Journal of Innovation Science, 23: 1-30
Ferreira, J. J., & Carayannis, E. G. (2019). University industry knowledge transfer-unpacking the “black box”: An introduction. Knowledge Management Research & Practice, 17(4), 353–357.
Galan-Muros, V., & Davey, T. (2019). The UBC ecosystem: putting together a comprehensive framework for university-business cooperation. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1311-1346.
Guerrero, M., Urbano, D., & Gajón, E. (2020). Entrepreneurial university ecosystems and graduates' career patterns: do entrepreneurship education programmes and university business incubators matter? Journal of Management Development, 39 (5):753-775
Hahn, D., Minola, T., Bosio, G., & Cassia, L. (2020). The impact of entrepreneurship education on university students’ entrepreneurial skills: a family embeddedness perspective. Small Business Economics, 55(1), 257-282.
Hallam, C., Novick, D., Gilbert, D. J., Frankwick, G. L., Wenker, O., & Zanella, G. (2017). Academic entrepreneurship and the entrepreneurial ecosystem: The UT transform project. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(1), 77-90.
Hayter, C. S. (2016). A trajectory of early-stage spinoff success: the role of knowledge intermediaries within an entrepreneurial university ecosystem. Small Business Economics, 47(3), 633-656.
Hayter, C. S., Nelson, A. J., Zayed, S., & O’Connor, A. C. (2018). Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: A review, analysis and extension of the literature. The Journal of Technology Transfer, 43(4), 1039-1082.
Cooper, H., & Hedges, L. (2009). Research synthesis as a scientific process. The handbook of research synthesis and meta-analysis, 1. Russell Sage Foundation, English (US)
Herrera, F., Guerrero, M., & Urbano, D. (2018). Entrepreneurship and innovation ecosystem’s drivers: The role of higher education organizations. In Entrepreneurial, innovative and sustainable ecosystems (pp. 109-128). Springer, Cham.
Hove, J. V., & Clarysse, B. (2017). The Ecosystem Approach—Rethinking Academic Entrepreneurship in Belgium. In THE WORLD SCIENTIFIC REFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP: Volume 4: Process Approach to Academic Entrepreneurship—Evidence from the Globe (pp. 335-353).
Huang-Saad, A., Fay, J., & Sheridan, L. (2017). Closing the divide: accelerating technology commercialization by catalyzing the university entrepreneurial ecosystem with I-Corps™. The Journal of Technology Transfer, 42(6): 1466-1486.
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6).
Isenberg, D. J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurships. The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Babson Park: MA: Babson College.
Jakab, F., Čižmár, P., Kainz, O., Lavrin, A., & Michalko, M. (2019). Innovation Universities Ecosystem: Acceleration of Innovative Entrepreneurship in the University Environment. In 2019 17th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA) (pp. 291-295). IEEE.
Kalar, B., & Antoncic, B. (2015). The entrepreneurial university, academic activities and technology and knowledge transfer in four European countries. Technovation, 36, 1–11.
Kobylińska, U. (2019). Ecosystem and relationship within the support of academic entrepreneurship. In Networks, stakeholders and entrepreneurial ecosysystems in current polish economy. Gdansk: Gdansk University of Technology.
Kobylińska, U., & Lavios, J. J. (2020). Development of research on the university entrepreneurship ecosystem: trends and areas of interest of researchers based on a systematic review of literature. Oeconomia Copernicana, 11(1), 117-133.
Kumar, S., Paray, Z. A., Sharma, N., & Dwivedi, A. K. (2021). Influence of Entrepreneurship Education and University Ecosystem on Individual’s Entrepreneurship Readiness. In Entrepreneurship and Regional Development (pp. 305-322). Palgrave Macmillan, Cham.
Lahikainen, K., Kolhinen, J., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2019). Challenges to the development of an entrepreneurial university ecosystem: The case of a Finnish university campus. Industry and Higher Education, 33(2), 96-107.
Meng, D., Li, X., & Rong, K. (2019). Industry-to-university knowledge transfer in ecosystem-based academic entrepreneurship: Case study of automotive dynamics & control group in Tsinghua University. Technological Forecasting and Social Change, 141, 249-262.
Meyer, M. H., Lee, C., Kelley, D., & Collier, G. (2019). An Assessment and Planning Methodology for University-based Entrepreneurship Ecosystems. In ICSB World Conference Proceedings (pp. 1-10). International Council for Small Business (ICSB).
Mitra, J., & Berg, S. H. (2018). Entrepreneurship Education and Learning Systems: Developing a Holistic Approach to Entrepreneurial Universities and their Ecosystems. European Journal of Education, 1(2), 29-48.
Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85.
Novita, M., Ritonga, A. H., & Jalaludin, J. (2020). The Role of University-Based Entrepreneurship Ecosystems in Facing the Challenges of the Industrial Revolution 4.0. In 4th Asian Education Symposium (AES 2019) (pp. 220-223). Atlantis Press.
O’Brien, E., Cooney, T. M., & Blenker, P. (2019). Expanding university entrepreneurial ecosystems to under-represented communities. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 8(3): 384-407
Ordu, P., & Abdulkarim, M. (2018). Institution-Community Enterpreneurship education ecosystem modrl for effective enterpeneurial graduates development in tertiary institution.. Nigerian Journal of Business Education (NIGJBED), 4(1), 156-169.
Ortiz-Medina, L., Fernández-Ahumada, E., Lara-Vélez, P., Taguas, E. V., Gallardo-Cobos, R., del Campillo, M. C., & Guerrero-Ginel, J. E. (2016). Designing an accompanying ecosystem to foster entrepreneurship among agronomic and forestry engineering students. Opinion and commitment of university lecturers. European Journal of Engineering Education, 41(4), 393-410.
Ranga, M., Mroczkowski, T., & Araiso, T. (2017). University–industry cooperation and the transition to innovation ecosystems in Japan. Industry and Higher Education, 31(6), 373-387.
Rasmussen, E., & Wright, M. (2015). How can universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective. The Journal of Technology Transfer, 40(5), 782-799.
Reyes, M., & García, A. (2017). Promoting the Assessment of University's Innovation and Entrepreneurship Ecosystems. In IIE Annual Conference. Proceedings (pp. 1876-1881). Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE).
Ribeiro, A. T. V. B., Uechi, J. N., & Plonski, G. A. (2018). Building builders: entrepreneurship education from an ecosystem perspective at MIT. Triple Helix, 5(1), 1-20.
Rice, M. P., Fetters, M. L., & Greene, P. G. (2014). University-based entrepreneurship ecosystems: a global study of six educational institutions. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 18(5-6), 481-501.
Schmidt, J. J., & Molkentin, K. F. (2015). Building and maintaining a regional inter-university ecosystem for entrepreneurship: Entrepreneurship education consortium. Journal of Entrepreneurship Education, 18(1), 157-168
Secundo, G., Mele, G., Del Vecchio, P., & Degennaro, G. (2020). Knowledge spillover creation in university-based entrepreneurial ecosystem: the role of the Italian “Contamination Labs”. Knowledge Management Research & Practice,30, 1-15.
Sherwood, A. (2018). University and the entrepreneurship ecosystem. In S. Globerman & J. Clemens (Eds.). Demographics and entrepreneurship: mitigating the effects of an aging population. Fraser Institute.
Shil, M., Shahriar, M. S., Sultana, S., Rahman, S. N., & Zayed, N. M. (2020). Introduction to University Based Entrepreneurship Ecosystem (U-Bee): A Model Case Study from Bangladesh. International Journal of Entrepreneurship, 24(1): 1-9.
Simmons, S. A., & Hornsby, J. S. (2014). Academic entrepreneurship: A stage based model. In Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem. Emerald Group Publishing Limited.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49–72.
Tejero, A., Pau, I., & León, G. (2019). Analysis of the Dynamism in University-Driven Innovation Ecosystems Through the Assessment of Entrepreneurship Role. IEEE Access, 7, 89869-89885.
Theodoraki, C., Messeghem, K. and Rice, M.P., (2018). A social capital approach to the development of sustainable entrepreneurial ecosystems: an explorative study. Small Business Economics, 51(1),153-170.
Thomsen, B., Muurlink, O., & Best, T. (2018). The political ecology of university-based social entrepreneurship ecosystems. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 12(2): 199-219
Wurth, B., Howick, S., & MacKenzie, N. (2015). The dynamics of academic entrepreneurship: connecting universities and the ecosystem. In Technology Transfer Society Conference.
Yu, C. W. (2018). Understanding the ecosystems of Chinese and American entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education, 21(2): 1-18
Yusof, M., Siddiq, M. S., & Nor, L. M. (2009). An integrated model of a university's entrepreneurial ecosystem. Journal of Asia entrepreneurship and Sustainability, 5(1): 57-77.
Zagelmeyer, S. (2017). University of Liège: VentureLab—Establishing an Entrepreneurial Ecosystem at a University. In Entrepreneurship Education at Universities (pp. 515-536). Springer, Cham.
Zhen, K. O. N. G. (2016). Establishing an Effective Entrepreneurship Ecosystem in Vocational Colleges. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (mess).