دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1400، صفحه 1-158 
2. علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی

صفحه 21-40

غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


6. شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم‏‏‏سنجی

صفحه 99-118

امیرحسین شفیعیان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید احسان خاندوزی؛ حمید پاداش