دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، خرداد 1400، صفحه 1-158 
علّیت، اثرسازی و عملکرد کسب و کار: یک رویکرد فازی

صفحه 21-40

10.22059/jed.2021.318608.653594

غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم‏‏‏سنجی

صفحه 99-118

10.22059/jed.2021.315258.653536

امیرحسین شفیعیان؛ قنبر محمدی الیاسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سید احسان خاندوزی؛ حمید پاداش