واکاوی ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

عملکرد کارآفرینان معلول تنها محدود به پیامدهای مالی نبوده و می‌تواند ارزش‌های کیفی برای سطوح مختلفی خلق نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و با رویکردی کیفی از نوع مطالعه موردی است. داده‌های پژوهش نیز از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 کارآفرین معلول در بازه زمانی مرداد و شهریورماه سال 1399 و در استان‌های هرمزگان، بوشهر و کرمان گرداوری شد. از طریق نمونه‌گیری هدفمند گردآوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز طی سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و محوری و رویکرد جهت‌دار انجام شد. در مرحله کدگذاری باز، 32 کد نهایی شدند. در مرحله کدگذاری محوری نیز نه مقوله فرعی شناسایی گردید. مرحله سوم نیز چهار مقوله اصلی که نشان‌دهنده ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول بود را نشان داد. در مقوله فردی ابعاد فرعی عاملیت، و رشد و توسعه فردی شناسایی شد. در مقوله کسب‌وکار نیز ابعاد دسترسی به منابع، و دسترسی به شبکه‌ها استخراج شد. همچنین در مقوله خانواده، ابعاد بهبود بهزیستی و رفاه خانواده از طریق کسب درآمد، و تغییر جایگاه معلولین در خانواده شناسایی شد. در نهایت و در مقوله جامعه نیز، ابعاد فرعی پشتیبانی جامعه، خروجی برای جامعه، و خروجی برای معلولین شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the qualitative dimensions of the performance of disabled entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • vahid makizadeh 1
  • Soadeh Azizzadeh 2
2 Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The performance of entrepreneurs with disabilities is not limited to financial outcomes and create qualitative values for different levels. This study aimed to identify and analyze the qualitative dimensions of the performance of disabled entrepreneurs. This research is applied from the perspective of purpose and with a qualitative approach to the case study. Research data were also collected through semi-structured interviews with 15 disabled entrepreneurs through purposive sampling. Data analysis was performed in three stages of open, selective, and axial coding and directional approach. In the open coding phase, 32 codes were finalized. In the axial coding stage, nine sub-categories were identified. The third stage showed four main categories that showed the qualitative dimensions of the performance of disabled entrepreneurs. In the individual theme, the sub-themes of agency and personal growth and development were identified. In the business theme, the sub-themes of access to resources and access to networks were also extracted. Also, in the family theme, the sub-themes of improving the welfare and welfare of the family through earning income and changing the position of the disabled in the family were identified. Finally, in the social theme, the sub-themes of community support, output for society, and output for the disabled were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Person with Disability
  • Qualitative Performance
آراستی، ز.و اکبری جوکار، م. (1387). استراتژی‌های مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 12(1)، 77-55.
قمبرعلی، ر. و زرافشانی، ک. (1387). شناسایی شاخص‌های موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاس‌بندی چند بعدی. توسعه کارآفرینی، 1(2)، 160-131.
Anderson, M., & Galloway, L. (2012). The value of enterprise for disabled people. The International Journal of Entrepreneurship andInnovation13(2), 93-101.
Angelocci, R. M., Lacho, K. J., Lacho, K. D., & Galle, W. P. (2008). Entrepreneurs with disabilities: the role of assistive technology, current status and future outlook. In Allied Academies International Conference.Academy of Entrepreneurship.,14(1), 1-5.
Ashley, D. and Graf, N. M. (2017). The Process and Experiences of Self Employment Among People with Disabilities: A Qualitative Study. Rehabilitation Counseling Bulletin 61(2), 90-100.
Bagheri, A., & Abbariki, M. (2017). Competencies of disabled entrepreneurs in Iran: implications for learning and development. Disability & Society32(1), 69-92.
Bagheri, A., Azizi, M., & Fard, F. M. (2015). Managerial skills required by entrepreneurs with physical and mobility disabilities. International Journal of Management Sciences, 5(8), 571-581.
Blanck, P. D., Sandler, L. A., Schmeling, J. L., & Schartz, H. A. (2000). The emerging workforce of entrepreneurs with disabilities: preliminary study of entrepreneurship in Iowa. Iowa Law Review, 85,1583–1668.
Cooney, T. (2008). “Entrepreneurs with Disabilities: Profile of a Forgotten Minority.” Irish Business Journal 4 (1): 119–129.
Csillag, S., Gyori, Z., & Svastics, C. (2019). Long and winding road? Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Fairlie, R.W. (2005) ‘Entrepreneurship and earnings among young adults from disadvantaged families’, Small Business Economics, 25,223-236.
Falch, R., & Hernæs, U. J. V. (2012). Disability, social identity, and entrepreneurship: evidence from a laboratory experiement in rural Uganda (Master's thesis).
Fisher, R., Maritz, A. and Lobo, A. (2014), "Evaluating entrepreneurs’ perception of success: Development of a measurement scale", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 20(5), 478-492.
Frese, M. (2009). Toward a psychology of entrepreneurship: An action theory perspective. Now Publishers Inc.
Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology. Organizational Research Methods, 16(1), 15-31.
Gorgievski, M. J., Ascalon, M. E., & Stephan, U. (2011). Small business owners' success criteria, a values approach to personal differences. Journal of Small Business Management, 49(2), 207-232.
Gorgievski, M. J., Stephan, U., Laguna, M., & Moriano, J. A. (2018).  Predicting entrepreneurial career intentions: values and the theory of planned behavior. Journal of career assessment26(3),457-475.
Győri, Z., Svastics, C., & Csillag, S. (2019). Push and pull motivations of entrepreneurs with disabilities in Hungary. In 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations. April 5th-6th, 2019, Dubrovnik, Croatia (pp. 351-366). Zagreb: Governance Research and Development Centre (CIRU).
Halabisky, D. (2014), "Entrepreneurial Activities in Europe - Entrepreneurship for People with Disabilities", OECD Employment Policy Papers, No. 6, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jxrcmkcxjq4-en.
Hsieh, Y. C., Molina, V. M. J., & Weng, J. (2019). The road to entrepreneurship with impairments: A challenges-adaptive mechanisms-results model for disabled entrepreneurs. International Small Business Journal37(8), 761-779.
Hwang, S. K., & Roulstone, A. (2015). Enterprising? Disabled? The status and potential for disabled people’s microenterprise in South Korea. Disability & Society, 30(1), 114-129.
Jacocks, C., & Bell, G. (2020). Entrepreneurs with Disabilities: Making a Difference in Society Through Social Entrepreneurship. In Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility (pp. 117-129). Springer, Cham.
Korsgaard, S., & Anderson, A. R. (2011). Enacting entrepreneurship as social value creation. International Small Business Journal, 29(2), 135-151.
Larsson, S. (2006) ‘Disability management and entrepreneurship. Results from nationwide study in Sweden’, International Journal of Disability Management Research, 1(1).159-168.
Lincoln.Y.S & Guba E.G. (1985).Naturalistic Inquiry.Beverly hills,CA:SAGE.
Luke, B., Verreynne, M. L., & Kearins, K. (2007). Measuring the benefits of entrepreneurship at different levels of analysis. Journal of Management & Organization, 13(4), 312-330.
Maritz, A. & Laferriere, R. )2016(. Entrepreneurship and self-employment for people with disabilities. Australian Journal of Career Development, 25(2),45-54.
Martin, B. C., & Honig, B. (2020). Inclusive Management Research: Persons with Disabilities and Self-Employment Activity as an Exemplar. Journal of Business Ethics, 166(3), 553–575
Maziriri, E. T., Madinga, W., & Lose, T. (2017). Entrepreneurial Barriers that are confronted by Entrepreneurs living with Physical Disabilities: A Thematic Analysis. Journal of Economics and Behavioral Studies, 9(1), 27-45.
Mota, I., Marques, C., & Sacramento, O. (2020). Handicaps and new opportunity businesses: what do we (not) know about disable entrepreneurs? Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 14(3), 321-347.
Ostrow, L., Nemec, P. B., & Smith, C. (2019). Self-employment for people with psychiatric disabilities: Advantages and strategies. The journal of behavioral health services & research, 46(4), 686-696.
Pagán, R. (2009) ‘Self-employment among people with disabilities: evidence for Europe’, Disability & Society, 24(2), 217–229.
Parker Harris, S., Renko, M., & Caldwell, K. (2014). Social entrepreneurship as an employment pathway for people with disabilities: exploring political economic and socio-cultural factors. Disability & Society, 29(8), 1275-1290.
Renko, M., Harris, S. P., & Caldwell, K. (2016). Entrepreneurial entry by people with disabilities.International Small Business Journal, 34(5), 555 578.
Saxena, S. S., & Pandya, R. S. K. (2018). Gauging underdog entrepreneurship for disabled entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Sheikh, S. (2019). Value creation through female entrepreneurship in Pakistan (Doctoral dissertation, Cardiff University).
Uddin, M. A., & Jamil, S. (2015). Entrepreneurial barriers faced by disabled in India. Asian Social Science, 11(24):, 72-79.
Wach, D., Stephan, U., & Gorgievski, M. (2016). More than money: Developing an integrative multi-factorial measure of entrepreneurial success. International Small Business Journal34(8), 1098-1121.
McMullen, J.S and Warnick, B. (2016), ‘The downside of blended value and hybrid organizing. Journal of Management Studies, 53, 630–662.
Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneurship: conceptual challenges and ways forward. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 165–184.
Widoyoko, S. E. P., Setiawan, B., Sholeh, K., & Shina, M. I. (2018). Model of Entrepreneurship for People with Disabilities. In SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 06008). EDP Sciences.
Yamamoto, S., Unruh, D., & Bullis, M. (2012). The viability of self-employment for individuals with disabilities in the United States: A synthesis of the empirical-research literature. Journal of VocationalRehabilitation, 36(2), 121-134.
Zahra, S, Gedajlovic, E, Neubaum, D and Schulman, J. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24(5), 519–32.